Marktconsultatie Inburgering010
Gepubliceerd op: 09-06-2020
Geprint op: 10-07-2020
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/marktconsultatie-roi/
Spring naar het artikel

Met de nieuwe Wet inburgering, die vanaf juli 2021 ingaat, krijgen gemeenten de regierol in het nieuwe inburgeringsstelsel en worden zij verantwoordelijk voor een integraal aanbod op inburgering.

Het doel van de nieuwe wet is dat iedereen meedoet, het liefst via betaald werk. In de nieuwe wet is de inzet van de inburgeraar, gemeenten en (maatschappelijke) partners hierop ingericht. De nieuwe wet kent hoge ambities, vergeleken met het huidige inburgeringsstelsel. Participatie wordt gezien als hoofddoel en het vereiste taalniveau wordt verhoogd van A2 naar B1. Samenwerking tussen de inburgeraar, de gemeente en partners is cruciaal om deze doelen te behalen. Vandaar dat inburgering wordt gepositioneerd als onderdeel van het brede sociaal domein.

In de nieuwe wet verandert dus de positie van de gemeente. In Rotterdam wordt hier invulling aan gegeven vanuit de Rotterdamse Opgave Inburgering (ROI). Zo wordt de gemeente, ten opzichte van het huidige inburgeringsstelsel, verantwoordelijk voor de inkoop van inburgeringslessen voor statushouders. Vanuit die rol organiseert de gemeente deze marktconsultatie.

Rotterdamse Opgave Inburgering (ROI)

Binnen het Opgaveteam werken proceseigenaren van de bouwstenen samen aan de voorbereiding en implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Met de marktconsultatie(s) willen we graag onze denkrichtingen met u delen, toetsen op haalbaarheid en input ophalen voor de verdere ontwikkelingen en implementatie. Deze uitwisseling blijven we de komende periode doen, een soort coproductie.

Om u een beeld te geven van het totale inburgeringsproces hebben we alle inburgeringsstappen die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen in de onderstaande tekeningen afgebeeld. Aangezien de gemeentelijke wettelijke taken voor statushouders anders zijn dan voor gezinsmigranten hebben we voor beide groepen een aparte tekening gemaakt. Zoals u in de tekening ziet zijn gezinsmigranten zelf verantwoordelijk voor het inkopen/organiseren van hun taaltraject. Dit kunnen ze al dan niet met een lening van DUO doen.

Marktconsultatie

De gemeente Rotterdam bereidt zich voor op de nieuwe rol. Om de huidige stand van zaken in Rotterdam te delen met de markt en om met de markt in gesprek te gaan over hun rol in de nieuwe situatie, organiseert de gemeente een digitale marktconsultatie. Tijdens de marktconsultatie geeft de gemeente ook informatie over de nieuwe planning en het proces rondom de aanbestedingen, die in het kader van de Rotterdamse inburgeringsopgave georganiseerd gaan worden. In de bij de uitnodiging meegestuurde procesbeschrijving vindt u een nadere uitwerking van het marktconsultatieproces, de planning van de marktconsultatie, en de manier waarop u kunt deelnemen.

In onderstaand document vindt u per bouwsteen van de nieuwe wet de inhoudelijke stukken. Per bouwsteen wordt ingegaan op de huidige stand van zaken. De bouwstenen waarbij aspecten moeten worden ingekocht zijn nader uitgewerkt. Hierbij worden ook schriftelijke vragen aan de markt gesteld.

Sommige bouwstenen, zoals brede intake en persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP), zullen door de gemeente uitgevoerd worden. De informatie die we daarover delen is ter kennisgeving. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd daarop te reflecteren.

Op 25 juni van 14.00 tot 16.30 uur vindt de digitale marktconsultatie plaats. In de sessie wordt digitaal (via MS Teams) een toelichting gegeven op de gepubliceerde informatie. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen en om een eerste reactie te geven op de gepresenteerde stukken.

Daarna hebben partijen een week de tijd de schriftelijke vragen te beantwoorden. Wij vragen u uiterlijk 2 juli deze schriftelijke beantwoording aan te leveren via e-mailadres RotterdamseOpgaveInburgeringMO@rotterdam.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mailadres RotterdamseOpgaveInburgeringMO@rotterdam.nl.

\