Leerwerkakkoord
Gepubliceerd op: 04-02-2019
Geprint op: 25-10-2020
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/leerwerkakkoord/
Ga naar de hoofdinhoud

Onze wereld verandert razendsnel. De energietransitie, circulaire economie en digitalisering zijn grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaan nieuwe banen en beroepen.

De 13 partners uit de coalitie die de Leerwerkakkoorden gestart zijn, verwachten dat de werkgelegenheid in de regio Rotterdam Rijnmond de komende jaren verder toeneemt, aan de andere kant zijn er nog veel Rotterdammers die nu nog niet aan de slag zijn.

Het belangrijkste doel van de Leerwerkakkoorden is om meer Rotterdammers aan de slag te krijgen én te houden. De akkoorden moet een antwoord bieden op de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zo werken de samenwerkingspartners aan een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen een plek is en plukken meer Rotterdammers de vruchten van de economische groei.

In Rotterdam bundelen we de krachten

Om dit voor elkaar bundelen bedrijfsleven, onderwijs en gemeente de krachten. Samen innoveren en investeren we, zes jaar lang. Zodat:

 1. studenten werk hebben na hun opleiding
 2. werkzoekenden met onze begeleiding een baan vinden en houden
 3. werknemers zich een leven lang kunnen ontwikkelen en daarmee van hun huidige baan naar een nieuwe baan kunnen overstappen.

De samenwerkingspartners richten zich hierbij op de drie pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en aan het werk. De pijler van school naar werk heeft als uitgangspunt dat geen jongere zonder baan van school gaat. De inzet is dat jongeren op school de juiste vaardigheden leren, en werkgevers waar nodig startgaranties afgeven voor zoveel mogelijk opleidingen. Bij de pijler van werk naar werk staat een leven lang ontwikkelen centraal. Werkgevers zetten in op om- en bijscholing ‘on the job’. Bij de pijler aan het werk begeleiden de samenwerkingspartners werkzoekenden naar een geschikte werkplek waar ze voor langere tijd aan de slag kunnen. Hoe dat gebeurt, wordt per sector afgesproken.

Elke sector een eigen aanpak

In elke sector spelen andere ontwikkelingen. Daarom sluiten de samenwerkingspartners per sector ook nog een Leerwerkakkoord af. Hierin staan de concrete maatregelen en de doelstellingen die bedrijfsleven, onderwijs en gemeente met elkaar afspreken. In elk Leerwerkakkoord is aandacht voor studenten, werkenden en werkzoekenden.

 1. De samenwerkingspartners sluiten akkoorden af per sector. Zo wordt maatwerk mogelijk voor elke sector.
 2. In elk Leerwerkakkoord staan heldere afspraken. Wie doet wat en met welk resultaten als doel? Effectief en vraaggericht. Voor nu en in de toekomst.
 3. Iedere organisatie of bedrijf kan meedoen en meedenken met het Leerwerkakkoord. Meedoen is alleen niet vrijblijvend. Van partners wordt verwacht dat ze investeren: in mensen of in middelen.
 4. Er wordt een programmaorganisatie opgezet. Dit zorgt voor onderlinge afstemming, borging van behaalde resultaten en kennisuitwisseling tussen de sectoren.

In 2019 ondertekenden 13 partners het Rotterdams Leerwerkakkoord en de Leerwerkakkoorden Haven en MKB. Later kwam hier ook het Leerwerkakkoord Energietransitie gebouwde omgeving (pdf) bij. Afspraak is om zich zes jaar lang in te zetten op een gezamenlijke integrale investeringsagenda. De samenwerking is open: ervaringen delen en geïnteresseerde partners uit onderwijs en bedrijfsleven van harte uitnodigen om zich aan te sluiten.

Ook aansluiten? Neem contact op via leerwerkakkoord@rotterdam.nl.

Gemeente Rotterdam heeft een Leerwerkakkoord afgesloten met het bedrijfsleven en onderwijs voor de energietransitie. Het doel van dit akkoord is vraag en aanbod van personeel op de arbeidsmarkt van de energietransitie beter op elkaar te laten aansluiten.

Voor de energietransitie zijn veel vakmensen nodig, en mensen met goede, nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld omdat huizen, scholen en kantoren beter geïsoleerd moeten worden om de CO2 uitstoot te verminderen. Ook zijn slimme oplossingen nodig om zuiniger om te gaan met energie en om te schakelen naar andere energiebronnen. Met dit Leerwerkakkoord willen de gemeente, het bedrijfsleven en onderwijs de kansen vergroten om goed personeel te krijgen voor de energietransitie. En zo ook meer mensen aan het werk krijgen.

Om dit voor elkaar te krijgen, nemen de betrokken organisaties allerlei maatregelen. Zoals het opleiden van mensen naar beroepen waar veel vraag naar is. Zij stappen dan over van werk waar minder vraag naar is, bijvoorbeeld van het bankwezen en de olie- en gasindustrie naar de installatiebranche. In de Rotterdamse wijken komen activiteiten om werkzoekenden met een bijstandsuitkering enthousiast te maken voor een baan in de energiesector. Ook komen er trajecten bij bedrijven om werkzoekenden op te leiden voor veelgevraagd werk, zoals warmtepompen en zonnepanelen monteren en onderhouden, isoleren en leidingen leggen.

In het Leerwerkakkoord zijn ook veel activiteiten voor jongeren. Zo komt er op Rotterdam-Zuid een nieuw opleidingsbedrijf om meer jongeren op (v)mbo-niveau en zij-instromers op te leiden naar de bouw-, infra-, en energiesector. En verschillende bedrijven in de energiesector bieden MBO-traineeships en hebben onderzoeksopdrachten voor hbo-studenten. Bedrijven en onderwijs pakken het lerarentekort aan door het opleiden en aantrekken van vakmensen tot hybride instructeurs en docenten. Dit zijn medewerkers uit de techniek die naast hun baan les gaan geven op een school en zo hun ervaring overdragen op de volgende generatie technici.

Bedrijven in installatie, isolatie of bouw die zich voorbereiden op de energietransitie of personeel willen scholen kunnen zich aansluiten bij het Leerwerkakkoord. Dit geldt ook voor vakmensen die als instructeur of docent hun kennis willen overdragen aan studenten. Neem contact op met gemeente Rotterdam via leerwerkakkoord@rotterdam.nl.

Ondertekenaars

Deze organisaties ondertekenden het Leerwerkakkoord Energietransitie:

 • gemeente Rotterdam
 • Bouwend Nederland
 • Techniek College Rotterdam
 • Vattenfall
 • Engie Services West
 • Hogeschool Rotterdam
 • Installatiewerk Zuid-Holland
 • WENB
 • BOB-KOB
 • OTIB
 • Stedin
 • Woonstad Rotterdam.

EIT Climate-KIC ondersteunt het akkoord.   

Leerwerkplekken voor werkzoekenden bij MKB-bedrijven, bijeenkomsten voor MKB-bedrijven organiseren over het werven van personeel en een MKB-Werkoffensief. Dat zijn enkele maatregelen van het Leerwerkakkoord MKB dat op 5 februari ondertekend is door gemeente Rotterdam en MKB Rotterdam-Rijnmond. Meer maatregelen spreken de verschillende partijen later in 2019 af.

Meedoen

In het sectorakkoord MKB zijn concrete maatregen afgesproken die voortkomen uit het Leerwerkakkoord. Ondertekenaars zijn gemeente Rotterdam en MKB Rotterdam-Rijnmond. Meedenken of meedoen kan echter nog steeds! Wilt u ook een bijdrage leveren aan het sectorakkoord MKB en uw vacatures invullen? Neem contact op via leerwerkakkoord@rotterdam.nl.

Uitbreiding van het aantal carrièrestartgaranties, jaarlijks 100 opstapbanen voor werkzoekenden en het platform HavenWerkt! waarbij medewerkers van bedrijven uit de haven kennis en ervaring op kunnen doen bij andere bedrijven. Dat zijn enkele maatregelen van het Leerwerkakkoord Haven dat op 5 februari ondertekend is door gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en STC-Group.

Meedoen

In het sectorakkoord haven zijn concrete maatregen afgesproken die voortkomen uit het Leerwerkakkoord. Ondertekenaars zijn gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en STC-Group. Meedenken of meedoen kan echter nog steeds! Wilt u ook een bijdrage leveren aan het sectorakkoord haven en uw vacatures invullen? Neem contact op via leerwerkakkoord@rotterdam.nl.

Maatregelen

Meer uren werken binnen een bestaand arbeidscontract via combinatiebanen en ontwikkelvouchers waarmee je je kunt (bij)scholen: dat zijn enkele maatregelen uit het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening dat donderdag 31 oktober jl. werd ondertekend door werkgevers uit deze sector, het onderwijs, de gemeente Rotterdam en het UWV. Via dit Leerwerkakkoord krijgen studenten, werkzoekenden en werknemers meer kansen in de Facilitaire Dienstverlening. Ook wordt de mismatch tussen vraag en aanbod hiermee aangepakt.

De maatregelen uit het Leerwerkakkoord moeten er onder andere toe leiden dat jaarlijks 50 extra jongeren kiezen voor een opleiding in de Facilitaire Dienstverlening, dat uitval uit de sector met 5% vermindert en dat jaarlijks 125 werkzoekende Rotterdammers aan de slag worden geholpen. De facilitaire sector kampt, net als veel andere sectoren, met een aantal uitdagingen. Er staan veel vacatures open in de regio, maar invulling ervan blijkt lastig. De afspraken in het Leerwerkakkoord helpen jongeren, werkzoekenden en werknemers om zich te ontwikkelen, om aan het werk te komen en om dat werk te houden. Het leerwerkakkoord is een mooie samenwerking om mensen aan een duurzame baan te helpen in een sector met veel ontwikkelmogelijkheden.

Opleiden

Tegelijkertijd gaan de bedrijven en onderwijsinstellingen intensiever samenwerken, door gezamenlijk opleiden via vakscholen en leerroutes. Bedrijven leiden de toekomstige werknemers op terwijl ze gebruik kunnen maken van de expertise van de scholen en bieden huidige werknemers meer perspectief als leermeester binnen het bedrijf. Scholen kunnen door samenwerking tussen docenten en leermeesters meer onderwijsprogramma’s ontwikkelen. Naar voorbeelden zoals Topacademies en Entree Werk worden meer concepten ontwikkeld. Daarnaast wordt niet alleen meer gekeken naar een afgeronde opleiding, maar ook naar (deel)certificaten in het beroep. Hiermee is het mogelijk om aan het werk te gaan zonder dat de gehele opleiding al is afgerond. Ook het verbeteren van de taalvaardigheid en het terugdringen van laaggeletterdheid komen aan bod. Onderwijs levert hierdoor een constructieve bijdrage aan dit leerwerkakkoord. Door intensieve samenwerking met het bedrijvenleven ontstaan nieuwe kansen voor de jonge generatie.

Een baan in de schoonmaakbranche is vaak parttime. Om uit een uitkeringssituatie te komen, hebben mensen behoefte aan een grotere contractomvang. Via combinatiebanen (ook wel ‘stapelbanen’ genoemd) kunnen werknemers zich binnen een bestaand arbeidscontract ontwikkelen en meer uren maken. Gewerkte uren van twee (parttime) functies kunnen worden gecombineerd, dat kan bij de eigen werkgever zijn en straks mogelijk ook bij een andere werkgever. Dit kan ook een werkgever zijn uit een andere branche binnen de sector dienstverlening, bijvoorbeeld beveiliging, catering of hospitality (gastvrouw/heer).

Ontwikkelvouchers

Daarnaast worden er door de werkgevers ieder jaar ontwikkelvouchers beschikbaar gesteld voor studenten en 45+ers. In 2020 zijn dit 70 vouchers. Deze persoonlijke ontwikkelbudgetten bieden extra loopbaanperspectief. Voor oudere medewerkers zonder startkwalificatie biedt dit bijvoorbeeld extra mogelijkheden om zich om of bij te scholen, binnen en buiten de sector.

De negen partners die het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening hebben getekend, zijn Facilicom Group, Vebego, CSU, Randstad, Zadkine, Albeda, VNO-NCW, UWV en de gemeente Rotterdam. Dit is het vierde Leerwerkakkoord dat is afgesloten. Eerder zijn er afspraken gemaakt met de haven, het MKB en inzake de energietransitie (gebouwde omgeving). Het doel is steeds om door het maken van afspraken tussen ondernemers, onderwijs en overheid de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken en kansen te creëren. Elk Leerwerkakkoord wordt ingevuld aan de hand van drie pijlers: van school naar werk van werk naar werk en (weer) aan het werk. In voorbereiding zijn de akkoorden voor Zorg, Bouw en Transport & Logistiek.
Wilt u ook een bijdrage leveren aan het sectorakkoord MKB en uw vacatures invullen? Neem contact op via leerwerkakkoord@rotterdam.nl.

Zorg

De logo's van de ondertekenaars van het Leer- en Werkakkoord Zorg.

Zorgmedewerkers behouden voor de regio. Dat is het doel van het Leerwerkakkoord Zorg dat in december 2019 is ondertekend. Naast wethouders Richard Moti en Sven de Langen hebben  32 zorg- en onderwijsinstellingen en UWV hun handtekening gezet. Deze 32 instellingen hebben zich verenigd in deRotterdamseZorg.

Er is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de werving van nieuw zorgpersoneel en het imago van de sector. Dit leverde 20 procent meer zorgmedewerkers op. Ook de belangstelling voor de opleidingen neemt toe. Alleen, van de starters stopt 5 op de 10 mensen vroegtijdig. Terwijl deze mensen juist zo hard nodig zijn. Met het Leerwerkakkoord zetten onderwijs, werkgevers en de gemeente zich in voor een betere zorg met meer nieuwe collega’s en het behouden van de zorgmedewerkers die er al zijn.

De zorg is een prachtige sector. Maar ook complex. Het is belangrijk dat beoogde studenten goed weten wat hun beroep inhoudt voordat ze aan hun opleiding beginnen. Daarom biedt het Leerwerkakkoord Zorg jaarlijks 150 zorgstudenten een oriëntatietraject aan.

Ze krijgen een kijkje in verschillende sectoren, maken kennis met verschillende functies en krijgen hierin gerichte begeleiding. Zo kunnen zij bewuster hun richting kiezen.

Ook wordt er ingezet om werkzoekenden op te leiden voor een baan in de zorg. In 2020 krijgen 125 mensen via het Leerwerkakkoord Zorg begeleiding bij hun start in de zorgsector. Deze ondersteuning is zo ingericht, dat de werkvloer de focus op goede zorg kan houden.

Als het nodig is, krijgen deze starters extra hulp aangeboden bij bijvoorbeeld de aanpak van schulden, het regelen van kinderopvang en/of vervoer. Zodat mensen aan het werk kunnen blijven.

Zorgverleners moeten nu en in de toekomst tijd en aandacht kunnen besteden aan hun patiënten en cliënten. Technologieën kunnen daarbij helpen. In het Leerwerkkoord Zorg is vastgelegd dat zorg- en onderwijsinstellingen zich inzetten om zorgprofessionals digitaal vaardig te maken. En hen bovendien te leren om innovatief te denken en werken.

Zo gaan zorgprofessionals en studenten als Digi-coaches hun collega’s helpen bij het gebruik van digitale en innovatieve middelen. De campagne Word verN!EUWert daagt zorgprofessionals en studenten daarnaast uit om ideeën aan te dragen voor anders werken in de zorgpraktijk. Dit stimuleert de innovatie die nodig is in het veranderende zorglandschap. 

deRotterdamseZorg

Bijna 15 procent van de werkgelegenheid in regio Rotterdam-Rijnmond bestaat uit banen in de sector zorg en welzijn. Samenwerkingsverband deRotterdamseZorg vertegenwoordigt de werkgevers van de zorgsectoren (ziekenhuizen, VVT, GGZ, GHZ en jeugdzorg). Bij het bestuur is ook het zorgonderwijs aangesloten.

RAAT

Eerder werd met de gemeente al de Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT) ondertekend. Dit is een actieplan om tekorten in de zorgsector tegen te gaan. Het Leerwerkakkoord Zorg draagt bij aan een versnelde uitvoering van deze ambitie.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.