Jeugdhulp voor verwijzers 2023
Gepubliceerd op: 30-08-2022
Geprint op: 07-10-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/jeugdhulp-2023/
Ga naar de hoofdinhoud

De informatie op deze pagina is bedoeld voor verwijzers naar jeugdhulp. De informatie gaat in op 1 januari 2023.

De gemeente wil passende hulp leveren aan de Rotterdamse jeugd. Daarom sluiten wij contracten af met jeugdhulpaanbieders. Vanaf 1 januari 2023 doen we dit met deels nieuwe  aanbieders. Dus met sommige jeugdhulpaanbieders heeft de gemeente nu al een contract. Met andere nog niet. Voor het jaar 2023 geldt een overgangsregeling. In dat jaar kunnen lopende trajecten nog doorlopen onder de oude contracten.

Met de nieuwe contracten jeugdhulp wil de gemeente passend aanbod organiseren, dicht bij de Rotterdamse gezinnen, thuis en op school. Hieronder vindt u een overzicht van de jeugdhulp met de nieuw gecontracteerde partijen in 2023.

Jeugdhulp in de thuissituatie, in een dagcentrum of op school

Voor jeugdigen met GGZ hulpvragen die in korte tijd behandeld kunnen worden. Het doel is het verminderen of mogelijk oplossen van de psychosociale problematiek, zodat de jeugdige gezond, kansrijk en veilig kan opgroeien. De onderstaande aanbieders bieden vanaf 1 januari 2023 ondersteuning:

 • Mentaal Beter Cure B.V.
 • PKJP - Praktijk voor Jeugd- en Kinderpsychiatrie
 • Parnassia Groep B.V.
 • Stichting Eleos, christelijke ggz
 • Fier

Voor jeugdigen met GGZ hulpvragen. De onderstaande aanbieders bieden vanaf 1 januari 2023 ondersteuning:

 • Coach-Point B.V.
 • Evelien van den Kerkhof (Basic Trust)
 • Expertisecentrum Uniek B.V.
 • Familysupporters B.V.
 • Fier
 • GRIP Group B.V.
 • Levéo Care B.V.
 • Mentaal Beter Cure B.V.
 • miSenso B.V.
 • Sensa Zorg B.V.
 • Silver Specialistische Zorg B.V.
 • Stichting Eleos, christelijke ggz
 • Stichting Yulius
 • PKJP - Praktijk voor Jeugd- en Kinderpsychiatrie
 • Vink Psychologisch Centrum B.V.

Voor jeugdigen met een lichte of zwaardere verstandelijke of lichamelijke beperking of blijvende psychische problematiek (zoals ASS of ADHD) is er begeleiding. De onderstaande aanbieders bieden vanaf 1 januari 2023 ondersteuning:

 • Stichting Pameijer
 • Stichting Middin
 • Stichting ASVZ
 • Stichting Gemiva-SVG Groep
 • Sensa Zorg B.V
 • Boba Groep B.V.
 • Lahr
 • Stichting Lelie Zorggroep i.c.m. Stichting Eleos
 • Levéo Care B.V.
 • Stichting Profila Zorggroep

Voor jeugdigen van 4 tot en met 20 jaar met specifieke ondersteuningsbehoefte om deel te nemen aan (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4, PrO en mbo-1 is er een speciaal onderwijszorgarrangement.  De aanvraag voor hulp verloopt via school.

 • Enver (combinatie met Pameijer)

Voor jonge kinderen van 2 tot 6 jaar met (het vermoeden van) ontwikkelingsproblemen is er een dagprogramma. Dit programma is bedoeld om deze kinderen tijdig schoolrijp te maken en hen op leerplichtige leeftijd bij een passende vorm van onderwijs te laten instromen.

De onderstaande aanbieders bieden vanaf 1 januari 2023 ondersteuning:

 • ABA Huis
 • City Kids
 • Enver
 • Gro-up (Buitenwereld)
 • Middin
 • Pameijer

Voor leerplichtige jeugdigen van 5 tot 18 jaar, die vanwege hun problematiek en/of zorgbehoefte uitvallen of dreigen uit te vallen op school, is er een onderwijszorgprogramma. De onderstaande aanbieders bieden vanaf 1 januari 2023 ondersteuning:

 • ABA Huis
 • Enver
 • Gro-up (Buitenwereld)
 • Horses & Co
 • Pameijer
 • Raeger
 • Boba
 • iHub
 • Timon
 • Yulius

Voor jeugdigen met een (ernstige) meervoudige beperking van 3 tot 18 jaar, die geen onderwijs kunnen volgen op school, is het mogelijk om een vorm van onderwijs/ontwikkelingsgericht aanbod op hun zorglocatie te krijgen.

De onderstaande aanbieders bieden vanaf 1 januari 2023 ondersteuning:

 • City Kids
 • Horses & Co
 • Pameijer
 • Raeger
 • ASVZ
 • Lievegoed

De hulp is gericht om kinderen met dyslexie een optimale schoolperiode te bieden, waarbij dyslexie zo min mogelijk in de weg staat. Een aanvraag voor hulp bij dyslexie kan alleen via school. De onderstaande aanbieders bieden vanaf 1 januari 2023 ondersteuning:

 • Leestalent B.V.
 • Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V.
 • Opdidakt B.V.
 • Stichting 1801

De jeugdige heeft intensieve en/of langdurige behandeling nodig om dagelijks te kunnen functioneren. Of er is opvoedondersteuning aan ouders, zodat de situatie in een gezin stabiliseert. De hulp wordt aan huis geleverd of bij de zorgaanbieder.

De onderstaande aanbieders bieden vanaf 1 januari 2023 ondersteuning:

 • Enver
 • iHub
 • Pameijer
 • Parnassia
 • Prokino
 • Timon
 • Yulius

Dagbehandeling is er voor:

 • jeugdigen met gedragsproblematiek waarvan nog niet bekend is wat het is.
 • jeugdigen met een medisch probleem en ontwikkelingsproblemen, die daarvoor dagbehandeling en verpleegkundige zorg nodig hebben.
 • jeugdigen waarvoor (hoog) specialistische Jeugd GGZ-dagbehandeling nodig is.

De onderstaande aanbieders bieden vanaf 1 januari 2023 ondersteuning:

 • Enver
 • iHub
 • Pameijer
 • Parnassia
 • Prokino
 • Timon
 • Yulius

Jeugdhulp waarbij een jeugdige tijdelijk of langdurig niet thuis woont

Pleegzorg betekent dat een kind voor korte of langere tijd in een ander gezin woont. Bij voorkeur woont de jongere bij eigen familie of bekenden. Lukt dat niet, dan zoekt de zorgaanbieder een pleeggezin dat past bij het kind en zijn achtergrond. Pleegzorg richt zich op zowel de jeugdige als op de pleegouders. Het doel van pleegzorg is dat na verloop van tijd de ouders zelf de opvoeding weer op zich nemen. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, nemen pleegouders de opvoeding van de jeugdige voor langere tijd op zich. De relatie met de eigen ouders blijft voor kinderen altijd van belang. De onderstaande aanbieders bieden vanaf 1 januari 2023 ondersteuning:

 • Enver
 • iHub
 • Pameijer
 • Parnassia
 • Prokino
 • Timon
 • Yulius

De jeugdige wordt beperkt in zijn functioneren en heeft behandeling en/of ondersteuning nodig, die niet in de thuissituatie geboden kan worden. Het doel van de behandeling met verblijf is herstel, verbetering of stabilisatie van de problematiek van het kind. En versterking van de opvoedingsvaardigheden van de ouders. Is dat op orde, dan kan de jeugdige weer terugkeren naar het eigen gezin.  De onderstaande aanbieders bieden vanaf 1 januari 2023 ondersteuning:

 • iHub
 • Pameijer
 • Parnassia
 • Prokino
 • Timon
 • Yulius

Voor deze jeugdigen is behandeling niet (meer) nodig en ligt het accent op zo zelfstandig mogelijk opgroeien met professionele hulp. Deze ondersteuning wordt op de locatie geleverd, waar de jeugdige woont.  Denk hierbij aan langdurig verblijf op een stabiele bekende plek. De onderstaande aanbieders zijn vanaf 1 januari 2023 gecontracteerd om deze vorm van ondersteuning te bieden:

 • Enver
 • iHub
 • Pameijer
 • Parnassia
 • Prokino
 • Timon
 • Yulius

De inkoopprocedure voor mantelzorgondersteuning loopt nog.