GebiedsGerichte Aanpak (GGA) pilot Botlek
Gepubliceerd op: 24-10-2017
Geprint op: 26-09-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/gga-botlek/
Ga naar de hoofdinhoud

Heeft u een bedrijf in het havengebied? Of werkt u bij een havenbedrijf? Dan kan deelname aan de GebiedsGerichte Aanpak (GGA) Bodem interessant voor u zijn.

In het Rotterdamse havengebied is op verschillende plekken de bodem en het grondwater verontreinigd. Dit komt door de langdurige aanwezigheid van de industrie. Om dit op te lossen is de GGA Bodem nodig.

De gemeente is in 2019 gestart met de pilot (GGA) Bodem in het Botlekgebied. Eind 2021 is deze aanpak in het gehele havengebied uitgerold. Hieronder staat beschreven wat de GGA inhoudt en hoe de deelname werkt.

Gemeente Rotterdam, DCMR, Havenbedrijf Rotterdam N.V., Deltalinqs, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat hebben de handen ineengeslagen. De laatste jaren investeerden zij, met financiële steun van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, stevig in innovatieve kennis over omvang en verspreiding van de historische verontreinigingen in het havengebied. Er is een grondwatermodel ontwikkeld (CARROT) en de kosten en baten van diverse saneringsvarianten zijn in beeld gebracht. Hiermee is aangetoond dat met een GebiedsGerichte Aanpak in de Botlek de kosteneffectiviteit van de saneringsoperatie kan worden vergroot, terwijl de verontreinigingen beter worden beheerst.

De aanpak houdt in dat verontreinigingen binnen de gebiedsgrens worden beheerst en gecontroleerd. Naast het wegnemen van risico’s krijgen hierdoor natuurlijke biologische afbraakprocessen (NA) meer tijd en ruimte om verontreinigingen af te breken, waardoor saneringskosten lager en verontreinigingen beter beheersbaar worden.

Uitgangspunt is dat de bedrijven zelf verantwoordelijk blijven voor hun verontreinigingen. Bedrijven in de Botlek kunnen vrijwillig kiezen om van de GGA gebruik te maken.

Een voorwaarde om mee te doen aan de GGA is het opstellen van een locatiebeheerplan (LBPg), toegespitst op GGA. In dit plan zal onder andere opgenomen moeten zijn:

  • beschrijving van aanwezige verontreinigingen en saneringsaanpak (bronaanpak)
  • uitwerken van een monitoringsstrategie
  • met behulp van grondwatermodel CARROT aantonen dat de saneringsaanpak afdoende is om stabilisatie binnen het Botlekgebied te bereiken
  • publiekrechtelijke en privaatrechtelijke afspraken.

Het LBPg moet worden goedgekeurd door de DCMR.

Bovenstaande leidt er toe dat de GGA duidelijkheid en zekerheid geeft over het geheel van saneringsverplichtingen.

Havenbedrijf is bereid om contract op GGA aan te passen

Het Havenbedrijf is bereid om met deelnemers aangepaste afspraken te maken over het 'schoon' terugleveren van uitgegeven terreinen. Als de privaatrechtelijke contract afspraken worden gelijkgetrokken met de publiekrechtelijk saneringsresultaten, wordt voorkomen dat deelnemers 'dubbel' moeten saneren bij teruggave van terreinen.

Vandaag starten kan!

Als uw bedrijf in de haven (Botlek, Europoort, Waalhaven, Vondelingenplaat en Merwe VierHavens) ligt ligt en u wil deelnemen aan de GebiedsGerichte Aanpak Botlek, meldt u zich dan aan bij de gebiedscoördinator (DCMR) voor een eerste afspraak met het Bodemloket.

Onderstaande stukken kunt u opvragen per e-mail:

  • handreiking GGA
  • toelichting handreiking GGA
  • concept LBPg richtlijn
  • bijlage LBPg richtlijn
  • achtergrondinformatie grondwatermodel havengebied Rotterdam

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u nadere informatie (Engelse vertalingen zijn ook beschikbaar) over de GGA-pilot Botlek? Of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met de gebiedscoördinator