Deurwaardersloket
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 04-10-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/deurwaardersloket/
Ga naar de hoofdinhoud

Het deurwaardersloket is een digitale raadgever opgezet door gemeente Rotterdam. Alle potentiële beslagleggers als deurwaarders, uitkeringsinstanties en andere gemeenten kunnen snel en digitaal informatie opvragen over Rotterdammers.

Wilt u gebruikmaken van deze dienstverlening? Dan moet u als potentieel beslaglegger aangemeld zijn bij afdeling Terugvordering en Verhaal van gemeente Rotterdam.

Aanmelden

Vul de Verklaring Beslagleggersinformatie in en onderteken de verklaring. Hiermee verklaart u kennis te hebben genomen van het Protocol Beslagleggingsinformatie 2015 en in te stemmen met de daarin opgenomen voorwaarden.

Stuur deze verklaring naar:

Gemeente Rotterdam - Werk en inkomen
Terugvordering en Verhaal t.a.v. Team Beslag
Antwoordnummer 566
3000 WB Rotterdam

U hoeft geen postzegel te plakken.

Voorwaarden:

Protocol Beslagleggingsinformatie 2015
- Digitale informatie-uitwisseling met beslagleggers -

 1. Het cluster Werk en inkomen (W&I) van de gemeente Rotterdam stelt het product 'Deurwaardersloket' via het E-loket ter beschikking aan beslagleggers die op grond van artikel 475g, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gerechtigd zijn tot het vragen van de in deze bepaling genoemde informatie
 2. W&I verstrekt via dit product alleen die informatie, die zij op grond van artikel 475g, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dient te verstrekken
 3. Beslagleggers, die gebruikmaken van dit product, verklaren uitsluitend van dit product gebruik te maken onder de voorwaarde genoemd in artikel 475g, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
 4. De beslaglegger gebruikt de via dit product verkregen informatie uitsluitend voor het doel waarvoor deze informatie ter beschikking is gesteld, namelijk ter beoordeling van de mogelijkheden tot het leggen van beslag alsmede tot het daadwerkelijk leggen van beslag onder W&I
 5. Een beslaglegger krijgt toegang tot dit product: a. met inloggegevens, die hij zelf dient aan te vragen met het bijgevoegde aanmeldformulier; b. als hij bijgaande verklaring ondertekent en terugzendt naar W&I
 6. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek van de beslaglegger tot toelating als gebruiker van dit product, beoordeelt W&I of de beslaglegger toegelaten wordt als gebruiker van dit product. Als W&I de beslaglegger toegang verleent tot dit product, registreert en autoriseert zij de beslaglegger als gebruiker
 7. Beschikbaarheid van het loket:
  a. Het loket is op werkdagen beschikbaar van 7.30 uur tot 17.30 uur. Deze beschikbaarheid is gekoppeld aan de beschikbaarheid van het bronsysteem van W&I. Deze webservice is iedere donderdag (uitzonderingen worden vooraf doorgegeven) tot 22.00 uur mogelijk
  b. De beslaglegger kan incidenten melden aan: gebruikersondersteuningwi@rotterdam.nl
  c. Melding (vragen, incidenten) dienen altijd via de e-mail gebruikersondersteuningwi@rotterdam.nl te worden ingediend. Bij dringende zaken kan bij hoge uitzondering, een incident ook telefonisch worden doorgegeven op 010 - 453 3370 van 9.00 - 16.00 uur
  d. W&I bepaalt wie gebruik mag maken van de webservice
  e. Extra beschikbaarheid buiten de uren zoals genoemd onder punt 1 is niet mogelijk

 8. Als de gebruiker drie maanden lang geen gebruik maakt van dit product, blokkeert W&I de toegang hiertoe.

 9. De beslaglegger meldt per direct aan gebruikersondersteuningwi@rotterdam.nl:
  a. wijzigingen van e-mailadressen van gebruikers
  b. afmeldingen van gebruikers
  c. wijzigingen van contactpersonen
  d. incidenten die zich voordoen bij het gebruik van dit product
  Vermeld altijd: naam, organisatie, telefoonnummer en e-mailadres van de beslaglegger

 10. De beslaglegger voldoet daarnaast aan de volgende voorwaarden:
  a. voorkomt misbruik van de aan hem toevertrouwde informatie
  b. meldt misbruik van de aan hem toevertrouwde informatie
  c. meldt door hem geconstateerde fouten in het programma, met name indien hij meer informatie krijgt dan waarop recht bestaat
  d. neemt eventuele kosten voor het online opvragen van informatie voor zijn rekening

 11. Een beslaglegger die zich niet aan dit protocol en de hiervoor genoemde algemene voorwaarden houdt, wordt in ieder geval de toegang tot dit product ontnomen

 12. W&I logt alle opvragingen per gebruiker en het tijdstip waarop de gebruiker gegevens opvraagt en kan deze gegevens gebruiken om misbruik van dit product op te sporen. De gelogde gegevens worden twee jaar bewaard

 13. W&I is bevoegd achteraf te onderzoeken of een beslaglegger gerechtigd was tot een specifiek verzoek tot informatie. De beslaglegger verleent zijn medewerking aan dit onderzoek

 14. W&I trekt de toegang tot dit product in, indien de gevraagde medewerking aan dit onderzoek niet wordt gegeven

 15. Dit protocol wordt aangehaald als ‘Protocol beslagleggersinformatie 2015’.

Uitzondering

Deurwaarders die gebruik maken van het Deurwaardersloket via de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG). Zij hoeven zich niet op hiervoor genoemde wijze aan te melden en kunnen zich voor informatie wenden tot SNG.

Heeft u vragen? Neem contact op met:

Terugvordering & Verhaal
Librijesteeg 2, 3011 HN  Rotterdam
Telefoonnummer: 14 010 (team Beslag)

Meer informatie

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.