Cultuurcampus Rotterdam
Gepubliceerd op: 09-07-2020
Geprint op: 19-01-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/cultuurcampus/
Ga naar de hoofdinhoud

Een plek om te leren en studeren, ondernemen, onderzoeken, ontmoeten en creëren. Dat wordt de Cultuurcampus Rotterdam, op Zuid.

Startend op een prachtige plek op het Charloisse Hoofd, ontmoeten studenten, docenten, bedrijven, cultuurmakers, creatieve ondernemers, onderzoekers, bewoners en toeristen elkaar. Gemeente Rotterdam, Codarts Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Rotterdam werken samen aan deze campus.

Rotterdam groeit. En met deze groei is het belangrijk dat er ook meer voorzieningen komen. Rotterdam Zuid maakt een inhaalslag, en de Cultuurcampus draagt hier zeker aan bij.

Hoger onderwijs en meer cultuur op Zuid

Eind juni 2020 tekende de gemeente Rotterdam een convenant met Codarts Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Rotterdam, om samen een plan te ontwikkelen voor de Cultuurcampus. Een campus met iconische uitstraling, internationaal en toeristisch en goed voor Zuid. De campus verstevigt de positie van het al aanwezige hoger onderwijs en cultuur op Zuid, als onderdeel van een bredere gebiedsontwikkeling. Ook is dit een van de doelen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Groei vanuit een prachtige plek: Charloisse Hoofd

Als startlocatie is gekozen voor het Charloisse Hoofd, een prachtige plek aan de Maashaven. Volgens planning vinden hier vanaf 2022 de eerste (kleinschalige) onderwijsactiviteiten plaats. De cultuurcampus start snel en in beperkte omvang maar gaat daarna hard groeien. Op het Charloisse Hoofd of daar vlakbij, aansluitend bij andere ontwikkelingen. De Cultuurcampus is de plek waar niet alleen studenten komen maar alle Rotterdammers en waar toeristen ook graag heengaan.

De Cultuurcampus wordt een inclusieve (lees: toegankelijk, open, voor iedereen), uitnodigende plek om te leren en studeren, ondernemen en onderzoeken, ontmoeten en vergaderen, creëren, innoveren, exposeren en presenteren. Studenten, docenten, bedrijven, buurtbewoners, bezoekers, cultuurmakers, creatieve ondernemers en onderzoekers komen er samen en komen elkaar tegen. Je wordt er wijzer, je kunt er observeren, je laten inspireren, je vermaken en meedoen met anderen.

Sinds 2015 werken Willem de Kooning Academie Rotterdam (Hogeschool Rotterdam), Codarts Rotterdam, Arts & Culture Studies (EUR) en Erasmus University College (EUR) samen in het Rotterdam Arts and Sciences Lab (RASL) op het gebied van arts and sciences onderwijs en onderzoek naar maatschappelijke betrokkenheid.

Onderwijs en onderzoek dragen in belangrijke mate bij aan de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Maatschappelijke partners werken samen over de grenzen van disciplines heen en combineren kennis en vaardigheden uit verschillende domeinen. De overtuiging van alle betrokkenen is dat de combinatie van de kunsten, wetenschap en technologie een krachtig hulpmiddel is bij maatschappelijke verandering. Wat er op de Cultuurcampus gaat gebeuren op gebied van onderwijs en onderzoek, draagt bij aan de ontwikkeling van de stad en vooral aan Rotterdam Zuid. Daarom is ook gekozen voor deze plek voor de campus; het zorgt voor een meer diverse instroom van studenten, vanwege de locatie op Zuid.

Wat ging eraan vooraf?

In 2016 wordt in de Tweede Kamer de motie namens de leden Monasch en Hoogland (32820-198) aangenomen. In deze motie wordt opgeroepen de mogelijkheid te onderzoeken van een ambitieus en vooruitstrevend instituut dat bijdraagt aan de aantrekkingskracht van Rotterdam Zuid.

In opdracht van het Rijk vraagt burgemeester Aboutaleb aan de Verkenner, mevrouw Van der Meer Mohr, de mogelijkheden na te gaan van ‘een instituut dat een vitale verbinding kan maken tussen de gemeentelijke, nationale en internationale agenda, met als basis de beoogde educatieve en culturele waarde voor de bewoners van Zuid en gaandeweg ook het noordelijke deel van de stad’. In het voorjaar van 2017 presenteert zij haar verkenning ‘Een huis met veel kamers’. Dit leidt in november 2017 tot het Manifest ‘Rotterdam Connected’ waarin onderwijspartijen en partijen uit de culturele sector de gemeente oproepen tot een ambitieuze vervolgstap.

In december 2018 wordt de Regiodeal NPRZ getekend. In de Regiodeal met het Rijk over Rotterdam Zuid is vastgelegd dat cultuur een klein maar wezenlijk onderdeel is van de aanpak van Zuid.

In september 2019 adviseert een driemanschap (Marco Pastors – Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Wilma Franchimon – Codarts Rotterdam en Theo Kemperman – Bibliotheek Rotterdam) de gemeente over de bouw van de Cultuurcampus waarin kennis, cultuur en toerisme samenkomen als motor voor een leefbare en levendige stad. Centraal thema van de Cultuurcampus is ‘Toekomst van de stad’. Op basis van dit advies geeft het college de opdracht de haalbaarheid te onderzoeken.

In maart 2020 zijn de uitkomsten van de haalbaarheid van het advies driemanschap aan het college gepresenteerd. De studie is in juli 2020 naar de raad gestuurd. De haalbaarheidsstudie toont vier bouwstenen voor een haalbare Cultuurcampus:

  • De gezamenlijke ontwikkeling met stevige partners - getekend convenant Codarts Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en gemeente Rotterdam
  • Groeimodel waarbij snel gestart kan worden
  • Aan de Maashaven te beginnen op het Charloisse Hoofd
  • Met ‘Toekomst van de stad’ als overkoepelend thema

Eind juni 2020 tekende de gemeente een convenant met de onderwijspartijen Codarts Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Rotterdam en is een start gemaakt met de concrete plannen voor de korte als de lange termijn.

Langere termijnplannen

Halverwege 2021 krijgen de plannen voor de Cultuurcampus op langere termijn meer vorm, in nauwe samenhang met de grotere gebiedsontwikkeling Maashaven Zuidzijde en Park Maashaven in het bijzonder. De gemeente coördineert het cultuurgedeelte en onderzoekt parallelle programma’s zoals studentenhuisvesting.

Enkele belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen en onderwijsontwikkelingen:

Onderzoekend ontwerpen

Jong ontwerptalent een kans geven past binnen het architectuurbeleid van de gemeente . Dit komt bij de Cultuurcampus tot uiting in de True Colors 24 uur online ontwerpwedstrijd.

In mei 2020 organiseerde Stylos de eerste online ontwerpwedstrijd. Tien studentengroepen van de TU Delft maakten binnen 24 uur een ontwerp voor de Maashaven. Vitibuck, MVRDV, VVE010, Mecanoo, AIR en de gemeente gaven enkele lezingen ter inspiratie. De jury, bestaande uit Wilma Franchimon (Codarts), Sandra Prins (gemeente) en Barbara Luns (AIR) kozen twee winnaars. Lees meer over deze winnaars en hun ontwerp.

Belanghebbenden en bewoners aan het woord

Bij het onderzoek naar de haalbaarheid van een Cultuurcampus op Zuid, heeft de gemeente gesproken met gebiedscommissies en wijkraden Zuid, cultureel ondernemers, diverse onderwijspartijen, het Rijk, fondsen, de culturele sector. Ook is gebruik gemaakt van de uitkomsten van cultuurtafels, werkateliers en essays die in eerdere fasen zijn ontwikkeld voor de Cultuurcampus / het NCWI. Voor de verdere planontwikkeling wordt tussen de vier partners een samenwerkingsplan opgesteld. Onderdeel daarvan zal een communicatie-/participatieplan zijn om bewoners, belanghebbenden en stakeholders nauw te blijven betrekken.

Bijdrage sterker uit de crisis

Het vertrouwen in de stad en partners maakt een snelle start van de Cultuurcampus in 2022 mogelijk. Zo kan de Cultuurcampus op korte termijn bijdragen aan het sociaal-economisch herstel van Rotterdam.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de Cultuurcampus? Stuurt u ons dan een e-mail.