Aanvraag uitkering
Gepubliceerd op: 27-03-2017
Geprint op: 23-01-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/aanvraag-uitkering/
Spring naar het artikel

Wie kan werken moet werken. Lukt het niet zelf werk te vinden, dan ondersteunt de gemeente bij het vinden van een baan. Hebt u geen werk en niet genoeg geld om van te leven, dan kunt u tijdelijk een (aanvullende) bijstandsuitkering krijgen.

Een bijstandsuitkering vult uw eigen inkomsten aan tot het normbedrag dat voor u geldt. Hoe hoger uw eigen inkomsten, des te lager de uitkering.

Online

  • Ben je 18 tot en met 26 jaar?
    Je kan pas een uitkering aanvragen als je geen onderwijs meer volgt.

Stappenplan aanvraag uitkering en inspanningsperiode

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen met uw DigiD. U krijgt na de digitale aanvraag een aantal opdrachten. Deze opdrachten moet u binnen drie weken afronden. Deze drie weken is de inspanningsperiode. Afhankelijk van uw situatie kan het ook zijn dat u bij ons langs moet komen op kantoor. Wij nemen dan contact met u op.

U voert in de inspanningsperiode de opdrachten uit die u met uw werkconsulent hebt afgesproken. Dit kunnen opdrachten zijn gericht op het:

  • vinden van onderwijs of betaald werk
  • werken aan eventuele problematiek
  • maken van afspraken met andere instanties

Aan het einde van de inspanningsperiode heeft u een gesprek met de werkconsulent. U bespreekt dan het resultaat van de door u uitgevoerde opdrachten. En u hoort hoe u verder wordt ondersteund in uw zoektocht naar werk.

Ben je tussen de 18 en 27 jaar? Meld je dan aan bij het Jongerenloket.

Hoogte uitkering en vakantiegeld

Het basisbedrag voor een bijstanduitkering is het wettelijk minimumloon. Dit zijn de landelijke regels. De hoogte van uw uitkering hangt van verschillende zaken af. Op uw uitkeringsspecificatie ziet u staan welk bedrag aan vakantiegeld/vakantietoelage voor u per maand wordt gereserveerd.

Kostendelersnorm

Ontvangt u een bijstandsuitkering en woont u samen met anderen van 21 jaar of ouder in één huis? Dan kan voor u de kostendelersnorm gelden. Ook als u een IOAW- of een IOAZ-uitkering heeft. Het aantal kostendelende medebewoners bepaalt de hoogte van uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer kostendelende medebewoners in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen. Vandaar de kostendelersnorm.

Voorliggende voorzieningen

Als u geen inkomsten of eigen geld heeft om van te leven is de bijstand het laatste waarop u een beroep kunt doen. De gemeente Rotterdam bekijkt dan eerst of er voorliggende voorzieningen zijn waarop u ook een beroep kunt doen. Misschien kunt u aanspraak maken op een WW of WIA uitkering, toeslagen of verzekeringen. Als u daadwerkelijk aanspraak kunt maken op een voorliggende voorziening dan kan dat betekenen dat u geen recht op een bijstandsuitkering hebt of een lagere bijstandsuitkering ontvangt.

Wordt u binnenkort 65 jaar? Dan loopt uw uitkering van de gemeente door tot u de AOW-leeftijd bereikt. Dit geldt voor de bijstandsuitkering, de IOAW-uitkering, de IOAZ-uitkering en de bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz).

Voor wie? Welke voorziening?
Gedeeltelijke vergoeding voor inwoners van Nederland met zorg voor kinderen jonger dan 18 jaar Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
Inkomensvoorziening voor inwoners van Nederland die de AOW-leeftijd hebben bereikt . Een particulier pensioen wordt voor een bijstandsuitkering ook gerekend tot een voorliggende oudedagsvoorziening gerekend. Algemene Ouderdomswet (AOW)
Inkomensvoorziening voor Caribische Nederlanders, woonachtig in Nederland ≥ 60 jaar:  (Heeft u in het buitenland gewoond of gewerkt? Ga dan altijd na of u in dat land een oudedagsvoorziening heeft opgebouwd.) Algemene Ouderdomsverzekering (AOV)
Inkomensvoorziening voor weduwen/weduwnaars geboren voor 1950, deels gehandicapt, of met thuiswonende kinderen jonger dan 18 Algemene Nabestaandenwet (ANW)
Heffingskortingen voor mensen die inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen betalen Heffingskortingen Belastingdienst
Tegemoetkoming in kosten voor huurders Huurtoeslag
Inkomensvoorziening voor ouderen, ouder dan 60 jaar, van wie de WW uitkering is afgelopen Wet Inkomensvoorziening Oudere werklozen (IOW)
Vergoeding voor kosten van een kind voor ontvangers van Kinderbijslag Kindgebonden budget
Loondoorbetaling voor werknemers in loondienst die korter dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn Loondoorbetaling bij ziekte
Inkomensvoorziening voor bepaalde vreemdelingen die voorziet in de noodzakelijke bestaanskosten Regeling Verstrekkingen bepaalde categorieën Vreemdelingen (RVB)
Toeslag op inkomensvoorziening voor ontvangers van WW, ZW, WIA en WAO Toeslagenwet (TW)
Inkomensvoorziening voor inwoners van NL die voor hun 18e jaar arbeidsongeschikt werden en langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt zijn Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (WAJONG)
Regeling bijzonder verlof voor werknemers in loondienst Wet Arbeid en Zorg (WAZO)
Zorgvoorziening voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Wet langdurige zorg (Wlz)
Inkomensvoorziening voor werknemers in loondienst, langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt Wet werk & Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
Inkomensvoorziening voor werkeloze werknemers met arbeidsverleden van minimaal 26 weken Werkloosheidswet (WW)
Inkomensvoorziening voor studenten Wet Studiefinanciering (WSF)
Tegemoetkoming in studiekosten voor ouders van kinderen jonger dan 18 jaar en voor studenten in het voortgezet onderwijs, ouder dan17 jaar Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
Ziektekostenverzekering voor inwoners van NL Zorgverzekeringswet (Zvw)
Tegemoetkoming voor inwoners van NL in de kosten voor de premie zorgverzekering Zorgtoeslag
Regeling voor inwoners van NL die korter dan 2 jaar arbeidsongeschikt zijn Ziektewet (ZW)
Regeling voor zwangeren Zwangerschapsuitkering (WAZO)

Meer informatie

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u contact met ons op via onze contactmogelijkheden.