Spring naar het artikel

De definitieve verdeling van de subsidies voor het Rotterdamse Cultuurplan 2017-2020 is bekend. De komende vier jaar verdeelt de gemeente 80,5 miljoen euro over 86 culturele instellingen in Rotterdam. Achttien hiervan zijn nieuw.

Op 24 november 2016 stelde de gemeenteraad Reikwijdte en armslag: Cultuurplan 2017-2020 - reactie op advies RRKC en verdelingsvoorstel unaniem vast. Hiermee zijn de subsidiebedragen bekend voor alle instellingen die een aanvraag indienden voor het Cultuurplan 2017-2020. In het Cultuurplan staan 86 instellingen.

Aanvragen verlenen jaarlijkse subsidie

Aanvragen voor de verlening van de jaarlijkse subsidie vanuit het Cultuurplan 2017-2020 kunnen online worden ingediend. Dit kan op z'n laatst op 1 juni vóór het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Inrichtingseisen jaarstukken verlenen subsidie

Bij uw subsidieaanvraag moet u de volgende documenten indienen:

 • prestatieraster met toelichting
 • kengetal bezoek met toelichting
 • begroting met toelichting
 • checklist governance inclusief eventuele bijlagen
 • checklist Verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers (VOG)
 • is uw meerjarenbeleidsplan is gewijzigd? Voeg dan een oplegger toe. Hierin moet u aangeven op welke punten uw plannen zijn gewijzigd ten opzichte van het eerder ingediende meerjarenbeleidsplan

Bij het online indienen van uw jaarstukken moet u de verplichte formats gebruiken. Er zijn sjablonen voor het prestatieraster, het kengetal bezoek en de begroting. Deze formats heeft u ook gebruikt bij het indienen van uw jaarstukken 2017 en 2018. Daarnaast moet u de checklist governance met eventuele bijlagen indienen en de checklist Verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers.
Downloadbare versies van het kengetal bezoek, de begroting en de checklist governance en de checklist VOG vindt u hieronder. Het prestatieraster is maatwerk per type instelling. Ook de verschillende rasters kunt u hier vinden. Gebruik alleen het raster/de rasters die van toepassing is/zijn op uw instelling.

Let op! De formulieren zijn helaas niet in alle browsers goed in te vullen. U moet de formulieren daarom eerst downloaden, opslaan en vervolgens als PDF-bestand in Adobe Acrobat Reader openen.

Aanvragen vaststellen jaarlijkse subsidie

Aanvragen voor de vaststelling van de jaarlijkse subsidie vanuit het Cultuurplan 2017-2020 kunnen online worden ingediend. Dit moet u uiterlijk doen op 1 april na het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Inrichtingseisen vaststellen jaarstukken

U moet onderstaande documenten indienen met de gegevens uit de brief die uw instelling in februari 2018 ontving:

 • prestatieraster met toelichting (format)
 • kengetal bezoek met toelichting (format)
 • formulier balansgegevens met toelichting (format)
 • formulier verkorte exploitatierekening met toelichting (format)
 • checklist governance (let op: gewijzigd format)
 • financiële subsidieverantwoording
 • inhoudelijke subsidieverantwoording
 • assurancerapport (alleen afrekenbare prestaties)
 • opgave bezoldigingen (als dat van toepassing is)

Bij het online indienen van uw jaarstukken moet u de verplichte formats gebruiken. Daarnaast moet u de checklist governance invullen en meesturen. Downloadbare versies van prestatieraster, kengetal bezoek, balansgegevens, verkorte exploitatierekening en checklist governance vindt u hieronder. Het prestatieraster is maatwerk per type instelling. Ook de verschillende rasters kunt u hier vinden. Gebruik alleen het raster/de rasters die van toepassing is/zijn op uw instelling.

Let op! De formulieren zijn helaas niet in alle browsers goed in te vullen. U moet de formulieren daarom eerst downloaden, opslaan en vervolgens als PDF-bestand in Adobe Acrobat Reader openen.

Cultuurplan

Op 24 november 2016 werden de volgende voorstellen aangenomen:

Al tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 november nam de raad het voorstel Financier Culturele vernieuwing aan. Hiermee gaat een bedrag van 331.775 euro van het budget voor projectsubsidies voor cultuur naar het Cultuurplan 2017-2020. Samen met het extra geld voor het Wereldmuseum stijgt het totaalbudget voor het Cultuurplan. Van 75,9 miljoen naar 80,5 miljoen euro.

Vaststelling Cultuurplan door B&W

Het college van Burgemeester en Wethouders stelde in september het Cultuurplan 2017-2020 (pdf) vast. 118 organisaties uit de Rotterdamse kunst- en cultuursector vroegen subsidie aan voor het Cultuurplan de komende vier jaar. 83 organisaties krijgen de subsidie. Het verdeelbare cultuurplanbudget is 75,9 miljoen euro. Het college maakte weloverwogen keuzes. Hierbij gaf het prioriteit aan plannen die bijdragen aan:

 • vergroting en verbreding van het publieksbereik
 • vernieuwing
 • cultuureducatie en talentontwikkeling
 • internationale profilering
 • samenwerking.

Het Cultuurplan is het vierjarige subsidieprogramma voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. Het huidige Cultuurplan loopt tot en met 2020. Instellingen in het Cultuurplan krijgen vier jaar lang een jaarlijkse subsidie van de gemeente. Bij het Cultuurplan hoort het verdelingsvoorstel, de verdeling van de subsidiegelden. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) bracht haar advies uit aan het college van B&W. Met deze stevige basis stelde het college het uiteindelijke verdelingsvoorstel samen. Het voorstel ligt nu voor aan de gemeenteraad.

Wethouder Cultuur Pex Langenberg gaf in september 2016 een toelichting op de keuzes uit het Cultuurplan. Dit deed hij tijdens een bijeenkomst in Codarts Rotterdam, Hogeschool voor de Kunsten.

Vervolgproces

Het is nu aan het college van Burgemeester en Wethouders om de aangenomen moties af te doen. Dit houdt in dat het college aangeeft hoe zij uitvoering zal geven aan de verzoeken van de gemeenteraad. Het college neemt naar verwachting half december hierover een besluit. Voor eind 2018 zullen alle instellingen die een aanvraag hadden ingediend bericht ontvangen. Dit is de zogenaamde beschikking.

In de aanloop naar het Cultuurplan 2017-2020 heeft wethouder Cultuur toegezegd het proces van totstandkoming te evalueren. KWINK Groep heeft de evaluatie halverwege 2017 afgerond. Het evaluatierapport vindt u hieronder.

Voor deze evaluatie stuurde KWINK een digitale vragenlijst aan alle cultuurplanaanvragers. Daarna zijn er groepsgesprekken gehouden met een aantal betrokkenen en is er een documentenanalyse gedaan. Een klankbordgroep gaf een kritische reflectie op de tussen- en eindrapportage.

De wethouder van Cultuur gaat de komende tijd in gesprek met belanghebbenden. Bijvoorbeeld het culturele veld, de RRKC en de gemeenteraadscommissie voor Cultuur. Met de aanbevelingen van KWINK Groep moeten we tot een nog beter Cultuurplanproces 2021-2024 komen.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Cultuur, (010) 267 19 03. Voor vragen over de adviesprocedure van de RRKC kunt u contact opnemen met de RRKC, (010) 433 58 33.