Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Uw stem laten horen

Kan ik invloed uitoefenen op wat er in de gemeenteraad besloten wordt? Of een idee voorleggen aan de gemeenteraad? Zeker! Er zijn verschillende manieren om de gemeenteraad te benaderen als u wilt meedenken of wilt overleggen.

Hieronder vindt u een overzicht van de manieren waarop u met de gemeenteraad in contact kan komen:

Wilt u een vraag stellen of uw idee of probleem onder de aandacht brengen van een individueel gemeenteraadslid of burgerlid? U kunt zelf bellen of mailen naar een gemeenteraadslid/burgerlid naar keuze.

Klik voor contactinformatie op zijn/haar naam in de lijst op een van de fractiepagina's. U opent dan een veld met persoonlijke informatie van dat gemeenteraadslid/burgerlid. U kunt ook bellen of mailen naar het fractiebureau van een of meer gemeenteraadsfracties. De contactgegevens vindt u onderaan op de fractiepagina:

Een andere manier dan rechtstreeks via een gemeenteraadslid of fractie uw punt onder de aandacht te brengen, is uw brief per post of mail te sturen naar de hele Rotterdamse gemeenteraad of naar een van de gemeenteraadscommissies.

Dagelijks komen er diverse vragen, klachten en ideeën binnen van mensen uit alle lagen van de bevolking. Bijvoorbeeld over zaken als veiligheid, het kappen van bomen of communicatieproblemen met organisaties. Soms gaat het ook over zaken waar gemeenteraadsleden niet verantwoordelijk voor zijn of waarop ze geen invloed hebben. Maar ze kunnen u uiteraard wel een luisterend oor bieden en proberen door te verwijzen naar de juiste instantie. Of ze kunnen vragen over het onderwerp stellen in een gemeenteraadscommissievergadering of actualiteitenraad. Soms kan een gemeenteraadslid het drukmiddel zijn om de zaak in beweging te krijgen.

Stuur uw brief naar de griffie per e-mail info@griffie.rotterdam.nl of per post:

Griffie Rotterdam
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

De griffie brengt uw brief  onder de aandacht van de gemeenteraadsleden.

Let op: brieven van burgers gericht aan de gemeenteraad van Rotterdam worden gepubliceerd op Rotterdam.raadsinformatie.nl. Dit vanwege transparantie van openbaar bestuur. Vanwege privacy worden deze brieven voor wel geanonimiseerd voordat ze gepubliceerd worden.

U kunt tijdens een gemeenteraadscommissievergadering inspreken en zo uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden. Als u wilt inspreken meld dit dan uiterlijk twee dagen voor de vergadering bij de griffie. De commissiegriffier neemt contact met u op om de gang van zaken met u te bespreken. Ook helpt de griffie u verder als u wilt inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Aanmelden kan telefonisch via (010) 267 34 00 of via mail insprekers@griffie.rotterdam.nl.

Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden, maar kunt u niet komen? Dan kunt u uw inbreng per email tot twee werkdagen voor de gemeenteraadscommissievergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie via insprekers@griffie.rotterdam.nl. Het is ook mogelijk een audioboodschap in te leveren, neem hiervoor ook contact op met bovenstaand emailadres. Uw bijdrage wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. In het gemeenteraad.rotterdam.nl vindt u informatie over de vergaderingen.

Meer informatie over de onderwerpen waarmee de verschillende gemeenteraadscommissies zich bezighouden, vindt u op de gemeenteraadscommissiepagina's. Helemaal onderaan deze pagina onder 'Zie ook' vindt u linkjes naar deze pagina's.

Voor meer informatie en tips bekijk het document Inspreken in een gemeenteraadscommissie hieronder.

Een hoorzitting is een middel om gemeenteraadsleden te voorzien van informatie en geeft belanghebbenden de mogelijkheid om in te spreken. De gemeenteraad houdt twee soorten hoorzittingen: formele en informerende hoorzittingen.

Formele hoorzitting

Voordat de gemeenteraadsleden een bestemmingsplan met het college van B en W in de gemeenteraadscommissie en de gemeenteraad bespreken, wordt er een hoorzitting gehouden. Dit is de formele mogelijkheid om zienswijzen en bezwaren te bespreken met gemeenteraadscommissieleden. Vanuit de wet Ruimtelijke Ordening organiseert een subcommissie van de gemeenteraadscommissie die zich bezighoudt met het beleidsterrein Ruimtelijke Ordening hoorzittingen voor belanghebbenden die zienswijzen hebben uitgebracht bij bestemmingsplannen. Deze raadsperiode worden de bestemmingsplannen behandeld door de Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.

Informerende hoorzitting / inspreekmoment

Tijdens dit type hoorzitting nodigen een of meer gemeenteraadscommissies verschillende partijen uit de stad uit (o.a. bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, culturele instellingen). Zij krijgen de mogelijkheid om eventuele bezwaren toe te lichten voor de bespreking van een belangrijke onderwerp in een gemeenteraadscommissie en gemeenteraad. Bijvoorbeeld de hoorzitting bij het Cultuurplan die georganiseerd wordt door de gemeenteraadscommissies die zich bezighoudt met het beleidsterrein Cultuur.

Tijdens de begrotingsbehandeling in het najaar is er meestal een gezamenlijk inspreekmoment van alle gemeenteraadscommissies, waarvoor belanghebbenden zich kunnen aanmelden. Meer informatie hierover vindt u elk najaar op de pagina gemeenteraad.

Behalve tijdens openbare hoorzittingen laten gemeenteraadscommissieleden zich ook informeren tijdens technische sessies over specifieke onderwerpen. Deze technische sessies zijn niet openbaar toegankelijk.

Via de wijkraden kunnen alle Rotterdammers - actieve buurtbewoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties in een gebied - invloed uitoefenen op het wel en wee van hun wijken.

Door zichzelf verkiesbaar te stellen als wijkraadslid of door actieve betrokkenheid bij het maken van de plannen voor hun buurt.

De wijkraden hebben ook nadrukkelijk de taak bewoners en bedrijven op allerlei manieren te betrekken bij het maken van plannen voor de wijk. Zij organiseren en maken participatie mogelijk en stimuleren initiatieven van wijkbewoners via allerlei bekende maar ook nieuwe manieren, zoals crowdsourcing, digitale raadplegingen en wijkreferenda.

Meer informatie over de wijkraden vindt u op de pagina wijkraden. Ook kunt u daar doorklikken naar de contactinformatie van de wijkraad van uw wijk.