Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Subsidie Ons koloniaal en slavernijverleden en de stad van nu

Vanuit het programma ‘Ons koloniaal en slavernijverleden en de stad van nu’ is opnieuw subsidie beschikbaar. De financiële bijdrage is bedoeld voor organisaties en makers die informatieve, educatieve culturele en/of maatschappelijke activiteiten en projecten in Rotterdam willen opzetten om kennis van en bewustzijn over (de gevolgen van) het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam te vergroten.

Subsidie aanvragen

U kunt een subsidieaanvraag indienen tot en met 5 februari 2023.
Per persoon kunt u 1 aanvraag indienen.

 • Natuurlijke personen kunnen tot maximaal € 25.000 aanvragen.
 • Rechtspersonen tot maximaal € 50.000.

Een onafhankelijke adviesgroep beoordeelt de subsidieaanvraag na de sluitingsdatum. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de leden niet voor de gemeente werken. De adviesgroep adviseert het college van burgemeester en wethouders over welke aanvragen wel of geen subsidie krijgen.
Dit advies baseert de adviesgroep op onderstaande puntenverdeling:

 1. de mate waarin de activiteiten bijdragen aan bewustwording over het koloniaal verleden of slavernijverleden (maximaal 10 punten)
 2. de mate waarin de activiteiten bijdragen aan kennisdeling over het koloniaal verleden of slavernijverleden (maximaal 10 punten)
 3. de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het stimuleren van de dialoog over het koloniaal verleden of slavernijverleden (maximaal 10 punten)
 4. de mate van haalbaarheid van het plan, bedoeld in artikel 9, vierde lid  (maximaal 5 punten)
 5. de verhouding tussen het verwachte bereik van de activiteiten en het gevraagde budget (maximaal 5 punten)
 6. de mate van onderscheidenheid in karakter van de activiteit (maximaal 5 punten)

Hulp bij de aanvraag

Heeft u een idee maar hulp nodig bij het schrijven van een goede subsidieaanvraag? De gemeente biedt hier gratis workshops voor aan.

De workshops worden op dit moment vormgegeven en vinden onder voorbehoud plaats op donderdag 5 januari 2023 (fysiek), dinsdag 10 januari (online), donderdag 12 januari (online) en maandag 16 januari (fysiek). Nadere informatie volgt.

Heeft u belangstelling voor een workshop?
Mail ons via
koloniaal_slavernijverledenmo@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Aanvragen subsidie

Als organisatie logt u in met eHerkenning en als burger met uw DigiD.
Let op: als burger bent u persoonlijk verantwoordelijk.

Meesturen

 • een projectplan bestaande uit tenminste:
  1. een beschrijving van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd
  2. een onderbouwing van de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het doel van deze regeling en de aspecten uit de puntenverdeling
  3. een communicatieplan waarin beschreven staat hoe de activiteit Rotterdammers gaat bereiken en indien mogelijk een beschrijving van de wijze hoe achteraf wordt gecommuniceerd over de plaatsgevonden activiteit
  4. een toelichting hoe de activiteit met inachtneming van inclusiviteit en diversiteit is georganiseerd en uitgevoerd gaat worden
  5. een onderbouwing waaruit blijkt dat aanvrager zich aantoonbaar bezig houdt met het thema koloniaal- of slavernijverleden en daar kennis over heeft
 • een sluitende begroting en dekkingsplan voor de beschreven activiteiten
  Van een sluitende begroting is sprake wanneer de totale kosten volledig worden gedekt door financiering, inclusief het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
 • een verklaring van de aanvrager dat voor de kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, niet reeds door de aanvrager een vorm van financiering wordt ontvangen
 • bij samenwerking met een andere partij: een intentieovereenkomst of een samenwerkingsovereenkomst waaruit blijkt dat de samenwerking formeel is vastgelegd
 • bij de aanvraag door een rechtspersoon: de statuten zoals deze voor het laatst zijn gewijzigd en het BTW-nummer van de rechtspersoon
 • bestuursopgave of uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet bij natuurlijke personen)

Meer informatie

Onder koloniaal verleden verstaan wij de periode in de geschiedenis waarin Nederland andere delen van de wereld (volken en gebieden) onder dwang en druk in de invloedssfeer bracht.

Met slavernijverleden wordt bedoeld de periode in de geschiedenis waarin wat nu als geografisch Nederland wordt aangeduid, actief een systeem handhaafde waarin slaafgemaakte mensen in eigendom door andere mensen werden gehouden, en werden verhandeld en uitgebuit.

Met de doorwerking of gevolgen in het heden van het koloniale en/of slavernijverleden wordt bedoeld psychologische, sociaal-maatschappelijke, economische en politieke gevolgen, zowel positief als negatief, die zichtbaar en redelijkerwijs te herleiden zijn naar het koloniale en slavernijverleden. Hierbij kan bijvoorbeeld, maar niet exclusief, gedacht worden aan: superdiversiteit, systemische ongelijkheid en het ontdekken of vieren van roots.

Bij gesprek en uitwisseling wordt een brede definitie gehanteerd, niet gebonden aan specifieke vormen of disciplines. Naast voor de hand liggende vormen van gesprekken, zoals talkshowavonden en podiuminterviews, worden ook andere maatschappelijke en culturele activiteiten en projecten bedoeld zoals, bijvoorbeeld, maar niet exclusief: spoken word, dans, theater, podcasts en gezamenlijk maaltijden bereiden en nuttigen.

Hoelang duurt het

Na sluiting van de termijn op 5 februari 2023 ontvangt u vóór eind april bericht of u de aangevraagde subsidie krijgt toegekend.

Voorwaarden

​​​​Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die:

 1. bijdragen aan bewustwording van het koloniaal verleden of slavernijverleden en de effecten daarvan in het heden op Rotterdam en haar inwoners
 2. bijdragen aan kennisverspreiding onder Rotterdammers over het koloniaal verleden of slavernijverleden en de effecten daarvan in het heden op Rotterdam en haar inwoners
 3. de dialoog onder Rotterdammers stimuleren over het koloniaal verleden of slavernijverleden en op welke wijze dat verleden doorwerkt in het heden

De volgende activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 1. activiteiten die voor studenten onlosmakelijk onderdeel zijn van het curriculum van de opleiding die wordt gevolgd
 2. activiteiten en producten gericht op enig winstoogmerk

Alles kunt u nalezen in de volledige subsidieregeling. Link opent een externe pagina.

Contact

Veelgestelde vragen