Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Subsidie ons koloniaal en slavernijverleden en de stad van nu

De stad die we nu kennen is mede zo geworden door kolonialisme en slavernij in het verleden. Die geschiedenis werkt door in het heden. Als onderdeel van het programma ‘Ons koloniaal en slavernijverleden en de stad van nu’ stelt de gemeente opnieuw subsidie beschikbaar. Een financiële bijdrage voor organisaties en makers die informatieve, educatieve culturele en/of maatschappelijke activiteiten en projecten in Rotterdam willen opzetten over dit onderwerp. Doel van deze activiteiten en projecten moet zijn de kennis en het bewustzijn over dit verleden te vergroten, waardoor Rotterdammers met elkaar in gesprek gaan.

Subsidie aanvragen

U kunt een subsidieaanvraag indienen tot en met 5 februari 2023.
Per persoon kunt u 1 aanvraag indienen.

 • Natuurlijke personen kunnen tot maximaal € 25.000 aanvragen.
 • Rechtspersonen tot maximaal € 50.000.

Een onafhankelijke adviesgroep beoordeelt de subsidieaanvraag na de sluitingsdatum. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de leden niet voor de gemeente werken. De adviesgroep adviseert het college van burgemeester en wethouders over welke aanvragen wel of geen subsidie krijgen. Dit advies baseert de adviesgroep op onderstaande puntenverdeling:

 1. de mate waarin de activiteiten bijdragen aan bewustwording over het koloniaal verleden of slavernijverleden <maximaal 10 punten>;
 2. de mate waarin de activiteiten bijdragen aan kennisdeling over het koloniaal verleden of slavernijverleden <maximaal 10 punten>;
 3. de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het stimuleren van de dialoog over het koloniaal verleden of slavernijverleden <maximaal 10 punten>;
 4. de mate van haalbaarheid van het plan, bedoeld in artikel 9, vierde lid < maximaal 5 punten>;
 5. de verhouding tussen het verwachte bereik van de activiteiten en het gevraagde budget; <maximaal 5 punten>;
 6. de mate van onderscheidenheid in karakter van de activiteit <maximaal 5 punten>

Hulp bij de aanvraag

Heeft u een idee maar hulp nodig bij het schrijven van een goede subsidieaanvraag? De gemeente biedt hier gratis workshops voor aan.

De workshops worden momenteel vormgegeven en vinden onder voorbehoud plaats op donderdag 5 januari 2023 (fysiek), dinsdag 10 januari (online), donderdag 12 januari (online) en maandag 16 januari (fysiek). Nadere informatie volgt.

Heeft u belangstelling voor een workshop?
Mail ons via
koloniaal_slavernijverledenmo@rotterdam.nl.

Aanvragen subsidie

Log in als organisatie met eHerkenning en als burger met uw DigiD.
Let op: als burger bent u persoonlijk verantwoordelijk.

Meesturen

 • Een projectplan bestaande uit tenminste:
 1. Een beschrijving van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
 2. een onderbouwing van de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het doel van deze regeling en de aspecten uit de puntenverdeling;
 3. een communicatieplan waarin beschreven staat hoe de activiteit Rotterdammers gaat bereiken en indien mogelijk een beschrijving van de wijze hoe achteraf wordt gecommuniceerd over de plaatsgevonden activiteit;
 4. een toelichting hoe de activiteit met inachtneming van inclusiviteit en diversiteit is georganiseerd en uitgevoerd gaat worden;
 5. een onderbouwing waaruit blijkt dat aanvrager zich aantoonbaar bezig houdt met het thema koloniaal- of slavernijverleden en daar kennis over heeft.
 • Een sluitende begroting en dekkingsplan voor de beschreven activiteiten. Van een sluitende begroting is sprake wanneer de totale kosten volledig worden gedekt door financiering, inclusief het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 • Een verklaring van de aanvrager dat voor de kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, niet reeds door de aanvrager een vorm van financiering wordt ontvangen
 • Bij samenwerking met een andere partij, een intentieovereenkomst of een samenwerkingsovereenkomst waaruit blijkt dat de samenwerking formeel is vastgelegd
 • Bij de aanvraag door een rechtspersoon de statuten zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en het BTW-nummer van de rechtspersoon
 • Bestuursopgave of KvK uittreksel (niet bij natuurlijke personen)

Meer informatie

Onder koloniaal verleden verstaan wij: Periode in de geschiedenis waarin Nederland andere delen van de wereld (volken en gebieden) onder dwang en druk in de invloedssfeer bracht.

Slavernijverleden: Periode in de geschiedenis waarin wat nu als geografisch Nederland wordt aangeduid actief een systeem handhaafde waarin slaafgemaakte mensen in eigendom door andere mensen werden gehouden, en werden verhandeld en uitgebuit.

Met de doorwerking of gevolgen in het heden van het koloniale en/of slavernijverleden wordt bedoeld psychologische, sociaal-maatschappelijke, economische en politieke gevolgen; zowel positief als negatief, die zichtbaar en redelijkerwijs te herleiden zijn naar het koloniale en slavernijverleden. Hierbij kan bijvoorbeeld, maar niet exclusief, gedacht worden aan: superdiversiteit, systemische ongelijkheid, ontdekken of vieren van roots.

Bij gesprek en uitwisseling wordt een brede definitie gehanteerd, niet gebonden aan specifieke vormen of disciplines. Naast voor de hand liggende vormen van gesprekken, zoals talkshowavonden en podiuminterviews, worden ook andere maatschappelijke en culturele activiteiten en projecten bedoeld zoals, bijvoorbeeld, maar niet exclusief: spoken word, dans, theater, podcasts en gezamenlijk maaltijden bereiden en nuttigen.

Hoe lang duurt het

Na sluiting van de termijn op 5 februari 2023 ontvangt u vóór eind april bericht of u de aangevraagde subsidie krijgt toegekend.

Voorwaarden

​​​​Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die:

 1. bijdragen aan bewustwording van het koloniaal verleden of slavernijverleden en de effecten daarvan in het heden op Rotterdam en haar inwoners;
 2. bijdragen aan kennisverspreiding onder Rotterdammers over het koloniaal verleden of slavernijverleden en de effecten daarvan in het heden op Rotterdam en haar inwoners;
 3. de dialoog onder Rotterdammers stimuleren over het koloniaal verleden of slavernijverleden en op welke wijze dat verleden doorwerkt in het heden.

De volgende activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 1. activiteiten die voor studenten onlosmakelijk onderdeel zijn van het curriculum van de opleiding die wordt gevolgd;
 2. activiteiten en producten gericht op enig winstoogmerk.

Alles kunt u nalezen in de volledige subsidieregeling.

Contact

Heeft u nog vragen?
Mail dan naar koloniaal_slavernijverledenmo@rotterdam.nl.

Veelgestelde vragen

De stad zoals we die nu kennen is mede zo geworden door kolonialisme en slavernij in het verleden. Die geschiedenis werkt door in het heden. De gemeente zet zich in om het verleden dat ons verdeelde, te maken tot de toekomst die ons verbindt. Dat doen we door kennis te delen over het verleden en maatschappelijke en cultuurprogramma’s en gesprekken in de stad te stimuleren. Hiermee pakken we verdeeldheid en ongelijkheid onder Rotterdammers aan. En we streven naar een verdraagzaam Rotterdam in de toekomst. Een stad waar iedereen meedoet en waar we niemand buitensluiten.

De aanvragen worden beoordeeld door een adviesgroep. Zij geven advies aan de gemeente over welke projecten in aanmerking komen. De adviesgroep bestaat uit personen die specifiek voor de beoordeling zijn gekozen op basis van expertise omtrent het onderwerp en de invloed op de samenleving.

Leden van de adviesgroep:  
- Linda Nooitmeer - Voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis
- Henry Timisela - Directeur van stichting Moluks historisch museum en cultureel ondernemer
- Henk Aron - Oprichter van More than live en Third Place
- Anouk Estourgie - Programmamaker en eigenaar van Cultuur & Vliegwerk

De stad zoals we die nu kennen is mede zo geworden door kolonialisme en slavernij in het verleden. Die geschiedenis werkt door in het heden. De gemeente zet zich in om het verleden dat ons verdeelde, te maken tot de toekomst die ons verbindt. Dat doen we door kennis te delen over het verleden en maatschappelijke en cultuurprogramma’s en gesprekken in de stad te stimuleren.