Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 15 min

Oud Hillegersberg

De gemeente vernieuwt de riolering in Oud Hillegersberg. Het gaat om de Willem Nagellaan, Kerstant van den Bergelaan, Nieuwe Kerkstraat, Hilleniussingel en de Kerkstraat. Stedin vervangt tegelijkertijd de gasleidingen en elektra.

Het werk duurt tot eind 2022. Aannemer EVS voert dit werk voor de gemeente uit. Zij hebben ook de contactpersoon voor vragen over de werkzaamheden.

Nieuw riool en DI-riool

We vernieuwen niet alleen de riolering, we leggen daarnaast in sommige straten ook een DI-riool aan. Dat staat voor Drainage Infiltratie. Bij neerslag wordt het regenwater via een DI-riool naar het oppervlaktewater afgevoerd. In natte periodes voert dit riool ook overtollig grondwater af, omdat het een geperforeerde leiding is. Maar in drogere periodes werkt de leiding juist als aanvoerleiding voor water, dat kan infiltreren in de bodem en het grondwater aanvullen. Dit heeft een positief effect op de grondwaterstand van uw eigen terrein. Doordat het DI-riool verbonden is met het oppervlaktewater zal de waterstand in de DI-leiding ongeveer hetzelfde niveau hebben als het oppervlaktewaterpeil. In deze wijk is dat NAP -2.85 m.

Werkzaamheden van Stedin

Stedin heeft werkzaamheden in alle straten. Ze zullen werken aan de gasleidingen in de Willem Nagellaan, Kerstant van de Bergelaan, Nieuwe Kerkstraat en de Hilleniussingel (van nummer 1 tot en met 13 en 14). In de Kerkstraat worden alleen elektrakabels vervangen.

Fasering

Het werk voeren we uit in zes fases. Per fase werken we steeds maar aan één straat tegelijk; de Hilleniussingel wordt in drie fases opgedeeld. Zo blijft de wijk goed bereikbaar. Dit is de volgorde van de fases:

 • Fase 1 (6 september tot en met 12 november 2021): Hilleniussingel 1e helft (vanaf Bergluststraat)
 • Fase 2 (25 oktober tot en met 24 december 2021): Hilleniussingel 2e helft
 • Fase 3 (10 januari tot en met 15 april 2022): Willem Nagellaan
 • Fase 4 (18 april tot en met 22 juli 2022): Kerstant van den Bergelaan
 • Fase 5 (15 augustus tot en met 21 oktober 2022): Kerkstraat
 • Fase 6 (26 september tot en met 23 december 2022): Nieuwe Kerkstraat.

Invalidenplaats, verhuizing of andere vraag?

Heeft u een invalidenparkeerplaats, gaat u verhuizen of heeft u een andere vraag? Bel of mail dan naar EVS. Zij zoeken naar een oplossing.

Bereikbaarheid

Waar de werkzaamheden zijn, kan rijdend verkeer de straat niet in. Ook kunt u er niet parkeren. Met borden leiden we het verkeer om. Omdat er een hoge parkeerdruk is in de wijk, zoeken we naar plekken waar we tijdens de duur van het werk tijdelijk extra parkeerplaatsen kunnen creëren.

Vuilnis ophalen

Als de straat opgebroken is, kunt u de container plaatsen aan het begin of het eind van het deel waar we werken. De ondergrondse vuilcontainers ter hoogte van de Kerstant van den Bergelaan 38 en de kruising met de Hilleniussingel worden tijdelijk opgeheven. Ze worden vervangen voor bovengrondse vuilcontainers buiten het werkgebied. De exacte locaties delen wij op de BouwApp.

Geveltuinen

Een tuintje vlak langs uw gevel, is een ideale manier om water van hoosbuien af te voeren. Wilt u een geveltuintje aanleggen? Dit is uw kans. Geef het aan ons door, dan maken we een mooi opgehoogd randje voor u. Let op: een geveltuin kan alleen als er nog 1,80 meter stoep overblijft. Meer informatie vindt u op de pagina geveltuinen.

Let op met kinderen

Het gebied waarin we werken is voor kinderen gevaarlijk. We zetten de plek af met hekken, maar we vragen u extra op te letten dat uw kinderen er niet gaan spelen.

Wateroverlast voorkomen

Het kan voorkomen dat er na de aanleg van nieuwe riolering wateroverlast in kruipruimtes en kelders ontstaat. Dat komt doordat de rioolbuizen na verloop van tijd niet meer waterdicht zijn, doordat ze beschadigd raken. De buizen nemen dan water uit de grond op. Dat geldt ook voor de huisaansluitingen. We adviseren u om dat goed in de gaten te houden, zodat u snel kunt ingrijpen en de kruipruimte kunt ophogen of uw kelder waterdicht kunt maken. Dit valt onder eigen verantwoordelijkheid. Wij adviseren u ook op uw terrein zoveel mogelijk voor goede afwatering te zorgen.

Meer informatie vindt u op het Waterloket.

Help mee wateroverlast voorkomen

Door de heftigere en langdurigere buien van de laatste jaren, kampt Rotterdam regelmatig met wateroverlast. De gemeente kan dat niet alleen oplossen, door ingrepen in straten en parken. Daarom verzoeken we u om in uw tuin minder tegels en meer groen aan te leggen, of een regenton te plaatsen, een geveltuin aan te leggen of een groen (garage)dak te nemen, of uw hemelwater af te koppelen en op te vangen in uw tuin. Voor veel van deze opties kunt u subsidie aanvragen.

Kijk wat we samen kunnen doen op rotterdamsweerwoord.nl.

Klankbordgroep

De bewonersgroep Oud Hillegersberg overlegt met de gemeente en de aanvoerder in de Procesgroep Oud-Hillegersberg. Daarin denken enkele van de buurtgenoten mee over wat er gaat gebeuren in de wijk, vooraf en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

In de projectgroep worden tijdens de uitvoering de belangen van bewoners en de gemeente besproken en gedeeld. De groep heeft een adviserende functie en overlegt regelmatig.

Wat kunt u doen op eigen terrein wanneer we in Oud Hillegersberg of in de wijk tussen Plaswijcklaan en Hoyledesingel aan het riool werken? Lees hieronder tips over water en groen.

Twee tips vooraf:

 1. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken, is het raadzaam om de uitvoering van mogelijke werkzaamheden gelijktijdig of direct volgend op de werkzaamheden van de gemeente uit te (laten) voeren;
 2. De kosten voor uitvoering zijn voor de bewoners, maar er zijn wel subsidiemogelijkheden voor het afkoppelen van hemelwater en het vergroenen van de tuin.

Mogelijke werkzaamheden op particulier terrein

Eens in de ongeveer 60 jaar is de riolering aan vervanging toe. Dit is uw kans om meteen wat werkzaamheden op te pakken, als uw huisaansluiting verouderd of stuk is. En soms moet u wel, bijvoorbeeld als de huisaansluiting van het riool stuk is op uw terrein.

Vervangen van de huisaansluiting

Wilt u de huisaansluiting van het riool (tussen woning en de grens van de tuin) vervangen? Dat is alleen nodig als die stuk is. De aannemer van de werkzaamheden aan het hoofdriool laat het weten als dat bij u het geval is. U hoeft dus zelf geen initiatief te nemen.

Als blijkt dat uw huisaansluiting toe is aan vervanging, dan vervangt u deze bij voorkeur tijdens de werkzaamheden van de aannemer. De straat is dan immers al opgebroken. Soms kunt u hiervoor de aannemer van de gemeente vragen, maar dat is lang niet altijd zo. Vraag dit zeker na.

Aansluiten op de DI-leiding

In de meeste straten leggen we naast de riolering ook een drainage infiltratie riool (kortweg DI-leidingriool) aan. Bij neerslag wordt het regenwater gezuiverd via de bodem en via de DI-leiding naar het oppervlaktewater afgevoerd. In natte periodes voert dit riool ook overtollig grondwater af, omdat het een geperforeerde leiding is. Maar in drogere periodes werkt de leiding juist als aanvoerleiding voor water, dat kan infiltreren in de bodem en het grondwater aanvullen. Dit heeft een positief effect op de grondwaterstand van het openbaar gebied. Doordat de DI-leiding verbonden is met het oppervlaktewater zal de waterstand in de DI-leiding ongeveer hetzelfde niveau hebben als het oppervlaktewaterpeil. In deze wijk is dat NAP -2.85 m.

Hoe sluit ik aan om de DI-leiding?

U kunt aansluiten op de uitlegger (het stukje van de huisaansluiting dat in de openbare grond ligt) van de DI-leiding. De verlenging van de uitlegger kunt u naar de fundering brengen. Zo bent u zeker van een zo hoog mogelijke waterstand voor de (houten) palen.

Hier hoeft u geen vergunning voor aan te vragen als u aansluit tijdens de rioolwerkzaamheden. Meldt het wel even aan de omgevingsmanager. Het is van belang om aan te sluiten voordat de DI-leiding op het oppervlaktewater wordt aangesloten (dan staat er geen waterdruk op de leiding). De uitvoering kan door dezelfde aannemer worden gedaan als die voor de huisaansluiting.

Afkoppelen van hemelwater

Het klimaat verandert, extreem weer komt steeds vaker voor. Er valt meer neerslag in korte tijd. Rotterdam kan al dat water niet opvangen in de openbare ruimte. We vragen inwoners te helpen met de opvang van hemelwater op hun eigen terrein. Het kan helpen om het vuilwaterriool en de waterzuivering niet te belasten met schoon water.

U kunt hieraan bijdragen door de hemelwaterafvoer, de regenpijp, los te koppelen van het riool.

Als u de regenwaterafvoer afkoppelt van het vuilwaterriool, kunt u die niet aansluiten op de DI-leidingen die we aanleggen in de wijk. Ook regenwater dat wegloopt via de straatkolken en de waterpasserende verharding wordt niet afgevoerd via de DI-leidingen. Dat komt doordat dit water niet in het oppervlaktewater van Oud Hillegersberg (sloten en plas) mag komen, dat is een afspraak met het hoogheemraadschap. Ook rechtstreeks lozen op de Bergse Plassen mag niet omdat het tot vervuiling van de plassen kan leiden.

Hoe kan ik afkoppelen van het hemelwater?

Laat uw regenwaterafvoer afvloeien op het eigen terrein. Er zijn diverse manieren om daar het regenwater op te vangen: in een grindbak of krat, in een regenwatervijver, gewoon in de grond van uw tuin, of in een regenton. De overstort van de regenton mag aangesloten worden op het vuilwaterriool (dus niet op de DI-leiding).

U kunt de regenpijp zelf afkoppelen, of een aannemer inhuren. U moet zelf de opdracht geven aan het bedrijf en u bent ook zelf verantwoordelijk voor de kosten. Dat kan dezelfde aannemer zijn als voor de huisaansluiting, maar ook bijvoorbeeld een hovenier kan dit.

Als de gevel van uw pand direct aan het openbare gebied grenst, verzorgt de aannemer van het rioolproject de aansluiting.

Ophogen van de tuin

Na de werkzaamheden aan de straat kan er verschil in hoogte ontstaan tussen uw tuin of terrein en de straat. Wij raden u daarom aan om de tuin of het terrein voor of gelijktijdig met de gemeentelijke werkzaamheden op te hogen. Als het kan tot hetzelfde niveau. Als u dat niet doet, kan er wateroverlast ontstaan en/of wordt de tuin of het terrein minder toegankelijk. Ook een te lage achtertuin kan wateroverlast opleveren. De grond verzakt en het is daarom raadzaam om deze regelmatig op te hogen.

Hoe hoog ik de tuin op?

Vlak voor de start van de werkzaamheden wordt op het trottoir de ophoging in centimeters aangegeven. Wij houden u hierover op de hoogte via de BouwApp. Ook ontvangt u een brief. Onze planning kunnen wij delen met een aannemer of hovenier, zo kunnen zij achter ons aan werken.

Groene inrichting van de tuin

Niet alleen door het afkoppelen van de hemelwateropvang, ook door de aanleg van meer groen helpt u mee om de heftigere buien van de laatste jaren op te vangen. Groen is ook goed voor het bevorderen van de biodiversiteit en voor het koel houden van de stad, tijdens hete zomers.

Hoe richt ik mijn tuin groen in?

We verzoeken u om in de tuin minder tegels en meer groen aan te leggen, een geveltuin aan te leggen of een groen (garage)dak te nemen. Voor veel van deze opties kunt u subsidie aanvragen.

Voor veel van deze opties kunt u subsidie aanvragen

Vragen en antwoorden

Het bestaande riool wordt vervangen.

Anders dan we eerder lieten weten, heeft Stedin werkzaamheden in alle straten. Ze zullen werken aan de gasleidingen in de Willem Nagellaan, Kerstant van de Bergelaan, Nieuwe Kerkstraat en de Hilleniussingel (van nummer 1 tot en met 13 en 14). In de Kerkstraat worden alleen elektrakabels vervangen. Dat heeft te maken met de ophoging van de grond, als we nieuw riool leggen. De elektro moet dan ook hoger worden gelegd. Evides komt geen nieuwe waterleidingen leggen en ook glasvezel valt buiten de werkzaamheden.

Ja de bomen blijven staan. De wortels komen nu tot net boven het grondwater. Omdat het water omhooggaat, zouden de bomen dat vervelend kunnen vinden. Maar omdat de stijging langzaam gaat, hoopt de bomenecoloog dat ze er langzaamaan kunnen wennen en dat ze het gaan redden. Dat is vooraf niet te zeggen.

De twee bomen die eind 2021 in de wijk zijn gekapt, waren gestorven. Dat had niets met het project te maken, maar met het reguliere groenonderhoud.

De ophogingen zijn minimaal, 0 tot 10 cm. We houden rekening met de souterrains.

De huisaansluiting wordt vanuit de gemeente vervangen tot aan de erfgrens. Op voorhand hoeft u als bewoner geen actie te ondernemen voor uw huisaansluiting op eigen terrein. Mocht de aannemer zien dat er problemen zijn met de huisaansluiting op eigen terrein, dan neemt de aannemer contact op met de bewoner. Als dat niet lukt, ontvangt u hierover een brief. Het is dan aan u om hier actie op te ondernemen. Wel wordt uw huisaansluiting altijd aangesloten, maar de kans op verstoppingen neemt wel toe wanneer u geen actie onderneemt op ons signaal. EVS Infrabouw voert geen werkzaamheden uit op particuliere grond. 

Bij iedere woning wordt een uitlegger aangelegd en daarmee hebben bewoners de mogelijkheid om aan te sluiten op het DI-riool. In Oud Hillegersberg mag de hemelwaterafvoer niet op de DI-leiding worden aangesloten. Alleen als u drainage aanlegt op uw terrein, mag u dat aansluiten op het DI-riool.

In tegenstelling tot wat we hier eerder over communiceerden, hoeven bewoners hier geen vergunning voor aan te vragen, als het gebeurt tijdens de werkzaamheden aan het riool.. Laat het wel even aan ons weten, dan laten we u weten waar de uitlegger ligt.

Het is belangrijk dat de houten fundering voldoende onder water staat om aantasting van de houten paalkoppen (paalrot) te voorkomen. Als het risico aanwezig is dat het grondwater onvoldoende hoog staat, kunt u een eigen aansluiting maken op de DI-leiding zodat de invloed van de DI-leiding verder reikt. Om dit mogelijk te maken leggen wij uitleggers van de DI-leiding tot aan uw erfgrens (zoals wij dat ook doen voor het vuilwaterriool). De (grond)waterstand en de DI-leiding is circa -2,85 NAP, net zo hoog als het singelpeil. Met een verlenging wordt de invloed van de DI-leiding groter en reikt dan in de richting van de houten paalkoppen. Het is verstandig om deze verlenging gelijk te doen tijdens de werkzaamheden, omdat het verlengen later als de DI-leiding is aangesloten lastiger is omdat hij dan vol water staat. Als u overweegt deze verlenging uit te laten voeren, dan verzoeken wij u dit ons te laten weten via de omgevingsmanager (zie onderaan deze pagina). Dan kunnen wij daar bij de werkzaamheden rekening mee houden. Het verdient uiteraard aanbeveling al deze werkzaamheden in één keer uit te voeren eventueel met het ophogen van de tuin.

Voor een goede waterberging, zeker na een fikse regenbui, is het belangrijk dat de tuin op gelijke hoogte ligt met de straat.

Het huidige hoofdriool is gemaakt van beton en deze wordt vervangen voor een pvc-riool. De huisaansluitingen zijn ook gemaakt van pvc. Het DI-riool is gemaakt van kunststof materiaal, PP (PolyPropyleen), voorzien van gaatjes en omhuld om inspoelen van zand tegen te gaan. 

Na de werkzaamheden aan de straat kan er verschil in hoogte ontstaan tussen uw tuin of terrein en de straat. Wij raden u daarom aan om uw tuin of terrein voor of gelijktijdig met de gemeentelijke werkzaamheden op te hogen tot hetzelfde niveau. Als u dat niet doet, kan er wateroverlast ontstaan en/of wordt uw tuin of terrein minder toegankelijk.

De straat wordt minimaal opgehoogd en vlak voor de start van de werkzaamheden wordt op het trottoir de ophoging in centimeters aangegeven. Wij houden u hierover op de hoogte via het de BouwApp. Hierover ontvangt u later een brief. De planning kunnen wij delen met een aannemer of hovenier, zo kunnen zij achter ons aan werken.

Ook een te lage achtertuin kan wateroverlast opleveren. De grond verzakt en het is daarom raadzaam om regelmatig op te hogen. Op de pagina Tuintips staan tips over hoe u uw tuin watervriendelijk kunt inrichten. Ook vindt u hier informatie over de voordelen van groen in plaats van stenen of tegels in uw tuin.

Ons depot staat in het Argonautenpark.  

Er zijn tijdelijk extra parkeerplaatsen gemaakt op de Adriaen van der Doeslaan.

Het omgevingsmanagement wordt uitgevoerd door Rieke van Wijngaarden en Nikki van Alphen. Tijdens de werkzaamheden wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over de voortgang en de planning via de BouwApp. U kunt via de app ook makkelijk contact opnemen.

Download de BouwApp in uw appstore en installeer.

 1. Ga naar 'Ontdek'
 2. Typ: 'Groot onderhoud Oud Hillegersberg'
 3. Selecteer het project
 4. Klik op 'Volgen'

De lichtmasten blijven hetzelfde, die vallen niet binnen de scope van de werkzaamheden. In de parkeervakken komt geen markering. Of de huidige straatstenen kunnen blijven liggen, wordt nu onderzocht. Zodra dat duidelijk is, vermelden we dat hier. De bomen blijven ongewijzigd, alleen het grondwater kan stijgen wat voor problemen kan zorgen bij de bomen. De afmeting van het trottoir en de rijbaan blijft precies hetzelfde. 

Niet in de hele wijk is het riool vervangen. In de straten die nu open gaan, komt de riolering deels uit 1978 en deels uit 1988.

Het nieuwe riool komt op dezelfde plaats als het oude te liggen. Daarnaast leggen we in sommige straten ook een drainage- en infiltratieriool (DI-riool) aan. Dat riool voert niet alleen water af, maar geeft ook water uit de sloot en regenwater aan uw wijk, om de grondwaterstand op peil te houden. Dat is nodig, omdat de Kerkstraat op een zandheuvel staat (een donk), waardoor het grondwater kan zakken; zand houdt geen water vast. We leggen een kleidam aan, die voorkomt dat het water weg kan lopen.
De oude klinkers zijn getest op de mate waarin ze waterpasserend zijn. Ze voldoen aan de norm. Ze voldoen aan de norm. Door al deze maatregelen zorgen we dat de grondwaterstand even hoog wordt als in de sloten en in de omliggende wijk.

We gaan dus grondwater de wijk inbrengen, maar het drainage- en infiltratieriool (DI-riool) voert bij extreme regenval overtollig water juist af naar de sloot. Voor de zekerheid leggen we wel wat straatkolken (afvoerputten) aan de in straten.
U kunt ook in uw eigen tuin een drainage aanbrengen en aansluiten op het DI-riool.

De historische bestrating komt na de werkzaamheden weer terug. Eerst was er sprake van dat de 'oude' klinkers niet waterpasserend genoeg zouden zijn. Dat hebben we onderzocht. Het blijkt dat de klinkers voldoen aan de waterpasserende norm.

Er zijn ongeveer 20 extra tijdelijke parkeerplekken gemaakt op de Adriaen van der Doeslaan. Die zijn ontstaan door de parkeerplekken haaks op het trottoir te plaatsen, in plaats van de voormalige manier van fileparkeren.

Om fietsen veilig neer te zetten, kunt u via de website speciale fietsenstallingen (fietstrommels) aanvragen bij de gemeente.

Het is de bedoeling dat in de straten die open gaan, ondergrondse containers geplaatst gaan worden. Dat zijn containers die boven de grond alleen een grijze 'kast' met een schuif hebben.

Op de hoek van de Kerstant van den Bergelaan met de Adriaen van der Doeslaan komt een extra papier- en glascontainer.

Meer informatie

U kunt het laatste nieuws volgen over en gemakkelijk uw vragen stellen via de BouwApp. Die downloadt u dan via de App Store en Google Play. Zoek in de BouwApp op 'Groot onderhoud Oud Hillegersberg'.

Vragen of opmerkingen?

Aannemer EVS is uw contact tijdens de werkzaamheden. Belt of mailt u met omgevingsmanager Nikki van Alphen, via 06 120 934 02 of projecten@evsbv.nl. Via Nikki kunt u ook de gemeente bereiken.