Meer maatwerk in Rotterdamwet
Gepubliceerd op: 19-11-2020
Geprint op: 23-11-2020
https://www.rotterdam.nl/nieuws/rotterdamwet/
Ga naar de hoofdinhoud

De Rotterdamwet krijgt meer maatwerk. Het college van burgemeester en wethouders kiest voor een aanpak die specifieker is gericht op de meest kwetsbare straten en minder veerkrachtige buurten in heel Rotterdam.

Zo wil het college onder meer in bepaalde straten, verspreid over de hele stad, een huurwoning met voorrang kunnen aanbieden aan mensen met bepaalde maatschappelijke beroepen, zoals leraren, politieagenten of aan vrijwilligers.

Gericht toewijzen

De Rotterdamwet geeft drie mogelijkheden om het gericht toewijzen van huurwoningen mogelijk te maken:

  • Inkomen uit werk (artikel 8)
    Uit de meest recente cijfers over de leefbaarheid in Rotterdamse wijken, blijkt dat in 83% van de straten waar een inkomenseis geldt deze maatregel niet langer nodig is. De maatregel heeft een positief effect gehad op de groei van huurders met inkomen uit werk. Bij 17% van de straten (dat zijn 55 straten), blijkt dit echter nog niet geval. Daarom laat het college in deze straten deze regelingen doorlopen. Zoals in het coalitieakkoord staat opgenomen, worden er geen nieuwe aanvragen gedaan voor artikel 8 van de Rotterdamwet. (inkomen uit werk).
  • Sociaaleconomische kenmerken (artikel 9)
    Verder wil het college in bepaalde straten met voorrang een huurwoning aanbieden (artikel 9 van de Rotterdamwet) aan mensen met bepaalde maatschappelijke beroepen zoals leraren, politieagenten en zorgmedewerkers en vrijwilligers. Dit moet gelden voor huurwoningen van woningcorporaties, maar ook voor particuliere huurwoningen. Hiermee ontstaat in straten waar dat nodig is, een sterkere sociaal-economische basis waar heel de buurt profijt van heeft.
  • Beperken overlastgevend en crimineel gedrag (artikel 10)
    Daarnaast wil de gemeente huurders screenen op het veroorzaken van woonoverlast (artikel 10 van de Rotterdamwet). Het gaat om straten die laag scoren op leefbaarheid en waar de afgelopen jaren sprake is geweest van woonoverlast en/of criminele activiteiten. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat straten met een geschiedenis van overlastgevend gedrag nog meer onder druk komen te staan.

Stadsacupunctuur

Het college komt met deze voorstellen tegemoet aan de motie 'stadsacupunctuur met de Rotterdamwet' van de ChristenUnie-SGP die de gemeenteraad begin 2018 heeft aangenomen. Het college vraagt de gemeenteraad om nog voor het eind van het jaar in te stemmen met bovenstaande maatregelen. Vervolgens is het aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om toestemming te geven om artikel 9 en 10 van de Rotterdamwet toe te passen in straten waar deze artikelen tot nu toe niet voor gelden.

Leefbaarder maken

'Rotterdam kent buurten waar de leefbaarheid onder de druk staat, door sociaal-economische problemen, problemen met de veiligheid en woonoverlast', legt wethouder Bas Kurvers (Bouwen, Wonen en Buitenruimte) uit. 'Door maatwerk in de inzet van de Rotterdamwet willen we een opeenstapeling van problemen voorkomen en buurten leefbaarder maken.'

Onderzoek op straatniveau

De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook wel de Rotterdamwet genoemd, maakt het gericht toewijzen van huurwoningen mogelijk, om zo de leefbaarheid in een buurt te verbeteren en minder veerkrachtige buurten sterker te maken. De effecten van de maatregelen in het kader van artikel 8, 9 en 10 van de Rotterdamwet zijn de afgelopen jaren per straat in Rotterdam onderzocht, op basis van een afwegingskader dat de gemeenteraad in 2018 heeft vastgesteld. Uit dit onderzoek blijkt in welke straten de maatregelen echt nodig zijn en in welke straten de maatregelen niet meer nodig zijn omdat zij sociaal sterker en veerkrachtiger zijn geworden door de inzet van de Rotterdamwet in combinatie met andere maatregelen.

Pilot in Bloemhof/Hillesluis

In de afgelopen drie jaar zijn in Bloemhof en Hillesluis bijvoorbeeld in totaal 886 woningen met voorrang toegewezen aan woningzoekenden met werk, vrijwilligerswerk of studie. Dit leverde een verandering op in de samenstelling van de nieuwe huurders.

In de pilot 'Sturen op instroom en intensief beheer' werken de gemeente, woningcorporatie Woonstad en de politie intensief samen om de leefbaarheid en veiligheid in Bloemhof en Hillesluis te verbeteren. Er wordt ook stevig ingezet op de aanpak van drugsgerelateerde criminaliteit en woonfraude, zoals illegale onderverhuur. Wijkbewoners en wijkprofessionals waarderen deze aanpak.