Natuur ontwaakt
Gepubliceerd op: 23-02-2021
Geprint op: 04-03-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/broedseizoen-1/
Ga naar de hoofdinhoud

Nog maar kortgeleden lag er een dik pak sneeuw en vroor het stevig, maar inmiddels gloort de lente. En dat betekent ook dat het broedseizoen weer begint.

Hoewel meteorologen nog steeds een korte periode nachtvorst en zelfs sneeuw niet uitsluiten, is de natuur in rap tempo aan het ontwaken. Dit is ook al te zien aan de stadsnatuur, waarbij dieren zich klaarmaken voor de start van de broed- en voortplantingsperiode.

Natuur laat zich horen

Vogels laten zich bij het ochtendgloren al goed horen. Spechten beginnen druk roffelend op de schors van een oude boom te zoeken naar de perfecte plek voor een holletje. Rotterdam heeft veel groen waar vogels zich heel goed thuis voelen. 'Maar natuur is niet alleen aan groen gebonden, veel diersoorten vinden een thuis in gebouwen of zijn hier zelfs afhankelijk van, zoals de huismus en gierzwaluw', zegt stadsecoloog Olaf van Velthuijsen.

Hij vervolgt: 'Globaal houden we maart tot ongeveer half juli aan als broedseizoen. Dit kan ieder jaar verschillen. Dat is ook afhankelijk van de temperaturen en de soort. Maar met het warmere weer krijgen vogels het al in de bol en gaan in de weer met nestbouw.'

Geef natuur de ruimte!

Het broedseizoen komt dus met rasse schreden dichterbij. Sterker nog, voor sommige soorten zoals de blauwe reiger is het al bezig. 'Toch zien we verspreid over de stad ontwikkelingen en werkzaamheden plaatsvinden die ons als stadsecologen, en burgers met hart voor de natuur, zorgen baren', zegt Van Velthuijsen.

'Vaak denkt men bij het kappen of snoeien van een boom eerder aan de mogelijke aanwezigheid van vogels. Maar dat geldt ook voor (ver)bouwen en slopen. Werkzaamheden aan gevels, betimmering en daken kunnen ook leiden tot verstoring van broedvogels. Zeker in een grote stad als Rotterdam is de stadsnatuur steeds meer verweven geraakt met menselijke activiteit, waarbij ‘medebewoning’ noodzakelijk kan zijn voor het voortbestaan van diverse soorten.'

'Verschillende roofvogels zijn het hele jaar beschermd. Daarnaast kunnen in de stad broedende vogels aanwezig zijn, zoals de huismus en de gierzwaluw.'

Olaf van Velthuijsen - stadsecoloog

Help (beschermde) vogels

In Nederland is wettelijk vastgelegd dat inheemse vogelsoorten niet opzettelijk mogen worden verstoord tijdens het broeden. 'Verschillende roofvogels zijn het hele jaar beschermd. Daarnaast kunnen in de stad broedende vogels aanwezig zijn zoals de huismus en de gierzwaluw', weet Van Velthuijsen.

Iedereen kan broedende vogels helpen, zegt Van Velthuijsen. 'Haal wat tegels uit je tuin en maak meer ruimte voor planten en struiken en misschien een boom. Of hang een nestkastje op, zeker voor kleinere vogels. Die maken daar dankbaar gebruik van.' Bij (ver)bouwen en slopen moet men er van tevoren zeker van zijn dat bij de werkzaamheden geen beschermde soorten verstoord worden. Als u een omgevingsvergunning nodig heeft is dit een standaard voorwaarde die u moet aanleveren met de aanvraag.

Onderstaande richtlijnen moet u in ieder geval aanhouden:

  • Plan kap, snoei, (ver)bouw en sloop zoveel mogelijk buiten de broedperiode, dus voor half maart of na half juli.
  • Als dit niet mogelijk is moet altijd van tevoren een controle worden uitgevoerd om eventuele broedgevallen op de werklocatie uit te sluiten.
  • Toch een broedgeval aanwezig? Stel de werkzaamheden dan uit tot na de broedperiode.
  • Houd uw hond tijdens het broedseizoen aangelijnd om zo verstoring van de nesten te voorkomen.

De stadsecologen van de gemeente Rotterdam zijn bereikbaar via stadsecologen@rotterdam.nl.