Voorzieningen Pernis
Gepubliceerd op: 17-02-2021
Geprint op: 01-03-2021
https://www.rotterdam.nl/meedenken-doen/voorzieningen-pernis/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam groeit. Binnen drie jaar worden 18.000 woningen bijgebouwd. Scholen, winkels, sportclubs, bibliotheken en gezondheidscentra moeten dan ook meegroeien. Daarom maakt de gemeente een voorzieningenplan.

In het voorzieningenplan staat een overzicht van de voorzieningen die er nu al zijn én de voorzieningen die in de toekomst mogelijk nodig zijn. Om dit voorzieningenplan zo goed mogelijk te maken, willen wij graag uw mening horen. Laat ons weten hoe u erover denkt via de Gemeentepeilerapp.

Download de Gemeentepeilerapp

De QR-codes naar de Apple store (links) en Google Play (rechts)

Download de Gemeentepeiler-app via de Apple Store of via Google Playstore.
Of gebruik de QR-codes om de app te downloaden.

Hoofdopgaves

  • Ontwikkelen van een ouderenhub rond het Havenlicht, inclusief de bouw of verbouw van nieuwe woonvormen voor ouderen direct in de buurt
  • Onderzocht moet worden wat nodig is om over sterke basisscholen in Pernis in de toekomst te beschikken.

Van alle 14 gebieden is het inwonertal van Pernis het kleinst, met 4.890 personen. Op afstand volgen daarna Hoek van Holland (10.380 inwoners) en Rozenburg (12.510).

In vergelijking met Rotterdam gemiddeld zijn er in Pernis verhoudingsgewijs meer 65plussers (+4,1 procent), wat minder 20 tot 64 jarigen (-3,1 procent) en iets minder jeugdigen 0-19 jaar (-1,0 procent).

In vergelijking met vijf jaar geleden zijn er nu 90 meer inwoners. De groep 65plussers is nu wat groter en dat geldt ook voor de groep 20-64 jarigen (respectievelijk +66 en +67 personen). Het aantal jeugdigen 0-19 jaar is wat kleiner dan vijf jaar geleden (-41 personen).

De verwachting is dat de groei van het aantal 65plussers zich gestaag zal voortzetten. In de prognose is rekening gehouden met de oplevering van 60 woningen vóór 2025 (onder ander locatie Madroelpark).

Tussen 2025 en 2035 zet de gestage groei van het aantal 65plussers zich voort (+200 personen). Voor de groep 20-64 jarigen wordt een afname verwacht (-100 personen) de groepsomvang van jeugdigen stabiliseert. In 2035 zijn er naar verwachting iets meer inwoners dan nu (zo’n 5.100).

Huidige situatie maatschappelijke voorzieningen

Pernis is een tuindorp aan de zuidkant van Rotterdam. Het dorp wordt omsloten door de Nieuwe Maas en ligt midden in het Rotterdamse havengebied. Het is een rustig gebied met veel groen en een interessante waterkant met veel mogelijkheden.

Het dorpse karakter van Pernis met een van oudsher bloeiend verenigingsleven maakt dat het tevens een aantrekkelijke plek is voor ouderen en gezinnen met (jonge) kinderen. De onderlinge sociale cohesie is groot.

Wanneer strikt gekeken zou worden naar het aantal inwoners in het gebied zou de conclusie kunnen zijn, dat Pernis over te veel voorzieningen beschikt. Deze conclusie wordt niet getrokken: Het huidige voorzieningenniveau vormt de basis voor een gebied en zal dus als uitgangspunt dienen.

In de Bonte Koe zijn een aantal voorzieningen bij elkaar gehuisvest: Het Huis van de Wijk, diverse culturele voorzieningen, welzijnsvoorzieningen en een gymzaal.

Er zijn twee basisscholen in Pernis: Het Waterschip en De Plataan. Er is recent grootonderhoud aan het vastgoed van beide scholen gepleegd. Voor het gebied Pernis is behoud van deze twee basisscholen het uitgangspunt.

Er is geen voortgezet onderwijs in Pernis. Na de basisschool gaat de jeugd naar vo-scholen in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en verder. De goede ontsluiting van Pernis, met name via de metro maakt het mogelijk dat bewoners van Pernis op een gemakkelijke manier gebruik kunnen maken van VO scholen in de omgeving van het gebied.

Pernis heeft één van de twee Rotterdamse openluchtzwembaden binnen haar gebiedsgrenzen. Het bad wordt door het Sportbedrijf Rotterdam beheerd en is vier maanden in het jaar geopend.

Pernis heeft een grote voetbalvereniging, de VV Pernis, voortgekomen uit een fusie van twee kleinere verenigingen. De VV Pernis heeft goede faciliteiten met onder meer een nieuw kunstgrasveld en de accommodatie wordt binnenkort opgeknapt. Er is een grote gymnastiekvereniging in Pernis: Turnlust. Deze vereniging maakte voorheen gebruik van de oude gymzaal maar gebruikt momenteel naar alle tevredenheid de zaal in de Bonte Koe.

De tennisvereniging is met honderd leden groot in een gebied als Pernis. De club wil graag nieuwe banen aanleggen om haar ledenaantal op peil te houden. Samen met MO ontwikkelt de vereniging momenteel een toekomstvisie. Verder is er onder andere nog een Kinderboerderij, een speeltuinvereniging en een Ruitervereniging.

OBK is vanaf 1902 de muziekvereniging van Pernis. De vereniging is gehuisvest bij de Bonte Koe. Daarnaast is er een actieve toneelvereniging. Er zijn enkele ouderenkoren. Deze zijn veelal verbonden aan een kerkelijke stroming. In de Bonte Koe vinden dagelijks activiteiten plaats voor alle leeftijden.

Pernis heeft twee huisartsen en één apotheek. De ouderenzorg concentreert zich rond het Havenlicht. Voorheen was dit een verzorgingshuis, momenteel is het een appartementencomplex met 32 woningen waar bewoners zorg kunnen ontvangen. Tevens heeft het Havenlicht op de vierde verdieping twaalf verpleeghuisbedden voor WLZ geïndiceerden.
In de locatie Vroomstraat is de VraagWijzer en het wijkteam gehuisvest. Voor de jeugd is er het JAP, een jongerencentrum dat door het jongerenwerk wordt beheerd.

Ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen

In Pernis blijft het aantal inwoners vrij stabiel. Er is wel sprake van een sterke vergrijzing. Op dit moment zijn de ontwikkelingen beperkt.

Een combinatie van nieuwbouw met herontwikkeling van de bestaande, veel kleine, oudere woningen kan voor groei van Pernis zorgen. Deze groei en vernieuwing is belangrijk om de voorzieningen van Pernis goed te laten functioneren.

In de nabije toekomst gaat gebouwd worden op de locatie Madroel. Hierdoor wordt de relatie van Pernis langs de rivier versterkt.

Kansen voor ontwikkeling liggen er langs het water en in de buurt van de historische haven van Pernis. Een waterbusverbinding aan de waterkant zou de bereikbaarheid vanuit het centrum verbeteren en Pernis zou aantrekkelijker worden voor dagjesmensen. Rond het openbaar vervoersknooppunt (metro) liggen ook kansen voor ontwikkeling.

Vergrijzing

Ouderen zijn een sterk groeiende bevolkingsgroep in Pernis. Deze ouderen hebben vaak hun sociale roots in Pernis zelf en het is van belang om de voorzieningen rondom deze ouderen zodanig in te richten dat mensen, ook op hoge leeftijd, in hun vertrouwde Pernis kunnen blijven wonen. In dat kader wordt een ouderenhub in Havenzicht onderzocht. Tevens worden de mogelijkheden bekeken om zorgvoorzieningen, die zich specifiek richten op ouderen, te realiseren in Pernis. Gedacht wordt aan meer voorzieningen voor dementerende ouderen.

Verenigingsleven

Het verenigingsleven is één van de sociale pijlers van Pernis. Daarom is de gemeente gestart om de kinderboerderij, de tennisvereniging en de gymnastiekvereniging te begeleiden bij het formuleren van hun toekomstvisie.

Jongeren

Voorzieningen voor jongeren zijn schaars. Er wordt samen opgetrokken met VV Pernis om deze voorzieningen verder vorm te geven, bovenop de bestaande jongerenvoorziening JAP.