Subsidie sportinitiatieven
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 13-10-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-sportinitiatieven/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente draagt bij aan initiatieven die meer Rotterdammers langdurig aan het sporten en bewegen krijgen en aan het sporten houden.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor verenigingen).

 • jaarlijkse subsidie (voor volgend jaar) vraagt u elk jaar aan vóór 1 juni.
 • eenmalige subsidies vraagt u minimaal 12 weken voor de start van de activiteiten aan.

Let op: U heeft eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
Wat moet u doen?
Koop eHerkenning niveau 2 bij een erkend bedrijf. Dat helpt u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Het bedrag dat beschikbaar is voor deze regeling wordt elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld.

Aanvragen gaan over nieuwe sportinitiatieven:

 • die bijdragen aan de doelen van de Sportnota 2017
 • die aansluiten op de behoefte van de Rotterdammers
 • die een bijdrage leveren aan het collegedoel sportparticipatie (vastgesteld in 2015)
 • die een eenmalig zijn voor maximaal twee jaren achter elkaar
 • die niet uit andere overheidsregelingen vergoeding voor het sportinitiatief ontvangen, behalve als er sprake is van medefinanciering door dat overheidsorgaan

Vroegere deelgemeente initiatieven kunnen een jaarlijkse subsidie krijgen (couleur locale-regeling). Als u ook nog voldoet aan minimaal zes van de acht bepalingen hieronder. Het gaat om aanvragen voor sport- en beweegactiviteiten of sportevenementen:

 • gedaan op basis van een afspraak met de gemeente Rotterdam en uw vereniging of organisatie
 • die bijdragen aan het beeld van Rotterdam als sportstad
 • gericht op gezonde voeding en beweging
 • voor doelgroepen waar nog weinig tot geen aanbod voor is in Rotterdam
 • die aansluiten op de volgorde zoals die in de analyse van het gebied is bepaald
 • waaraan binnen een gebied behoefte is, maar die zonder gemeentelijke subsidie niet duurzaam binnen het gebied aangeboden kunnen worden
 • die bijdragen aan het behoud van de energie en kracht in gebieden met een beperkt verzorgingsgebied of afgelegen ligging binnen de gemeente Rotterdam
 • die georganiseerd worden in gebieden met weinig sportgelegenheden

De aanvraag van de subsidie is gratis.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • het ingevulde formulier activiteitenplan sportinitiatieven (pdf)
 • begroting en dekkingsplan
 • beschrijving van de geplande activiteiten
 • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Organisaties zonder doel om winst te maken, zoals bijvoorbeeld een stichting of vereniging.

 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Dat gaat in op het moment dat alle gevraagde informatie ingeleverd is. U ontvangt een bevestiging als uw aanvraag ontvangen is en of deze compleet is.
 • Een aanvraag (vroegere deelgemeente aanvraag) krijgt voorrang als:
  • die al drie jaar of langer subsidie ontvangen.
  • activiteiten  hetzelfde of op de belangrijkste punten hetzelfde zijn.

De eenmalige subsidie voor sportinitiatieven gaat zoveel mogelijk uit van behoefte van de Rotterdammers waarbij speciale aandacht is voor:

 • ouderen
 • Rotterdammers die minder dan 12 keer per jaar één uur ingespannen bewegen
 • gebieden met een lage sportdeelname
 • talentontwikkeling
 • verbeteren van de gezondheid
 • voorkoming eenzaamheid

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Vrijwilligers moeten een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Deze mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan drie maanden. De verklaring is tot vijf jaar na afgifte geldig. Deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige vrijwillige activiteiten doen.

Convenant Gezonde Sport Evenementen

Rotterdam zet zich in voor een gezonde jeugd en is aangesloten bij het Convenant Gezonde Sport Evenementen. Rotterdam tracht onderliggende doelen onder meer te bereiken door bij sportevenementen een gezonde omgeving te creëren die bijdraagt aan een gezonde leefstijl. Indien het door u georganiseerde sportevenement gericht is op kinderen (t/m 12 jaar), dan wel waarbij naar verwachting meer dan 25% van de aanwezigen 12 jaar of jonger is, dient u te zorgen voor:

 1. Gezonde sportsponsoring, dat wil zeggen; geen sponsoring van ongezonde voedingsmiddelen
 2. Gezond aanbod van eten en drinken tijdens het sportevenement.

Meer informatie leest u in het Convenant Gezonde Sport Evenementen en op de website van het Voedingscentrum voor gezonde voeding.

Bezwaar

Op uw aanvraag krijgt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u bezwaar maken.

Verdere informatie voorwaarden

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht, de Nadere regels subsidie sportinitiatieven en de Subsidieverordening Rotterdam.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy