Subsidie Smart Energy Systems
Gepubliceerd op: 21-07-2020
Geprint op: 19-10-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-smart-energy-systems/
Ga naar de hoofdinhoud

Deze subsidie ondersteunt ondernemingen bij de uitvoer van haalbaarheidsstudies of het doen van experimenten die de uitrol van slimme energiesystemen versnellen.

De subsidie Smart Energy Systems helpt u bij investeringsbeslissingen die gaan over de implementatie van slimme energiesystemen.

U kon deze subsidie aanvragen tot en met 1 oktober 2020.

Hernieuwbare energie

De gemeente Rotterdam wil de uitrol van nieuwe en slimme energiesystemen (Smart Energy Systems) versnellen om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar hernieuwbare energie. Hiervoor zijn innovaties in het energiesysteem nodig. Investeringen in dit type innovaties zijn lastig als er vooraf onzekerheid is of deze innovatieve producten leiden tot commercieel haalbare en opschaalbare proposities.

Haalbaarheidsonderzoek

Voor middelgrote investeringen zijn de kosten van een gedegen haalbaarheidsonderzoek of een experimentele pilot relatief hoog. Om dit te doorbreken stelt de gemeente Rotterdam subsidie beschikbaar. Deze subsidie is voor partijen die haalbaarheidsstudies willen uitvoeren of experimentele ontwikkelingen willen doen van innovaties in het energiesysteem. De gemeente Rotterdam richt zich met name op innovaties die op korte termijn uit kunnen groeien tot commercieel aantrekkelijke toepassingen die schaalbaar of herhaalbaar zijn.

Een subsidieaanvraag is gratis. U heeft voor de aanvraag wel eHerkenning nodig. Als u nog niet heeft, moet u wel eHerkenning aanvragen bij een extern bedrijf.

Om in aanmerking te komen levert u de volgende documenten aan:

 1. Bestuursopgave of KvK uittreksel
 2. Statuten (niet bij personen/eenmanszaak)
 3. Template plan van aanpak
 4. Template begroting
 5. Een verklaring van geen financiële moeilijkheden

Eerste subsidieronde

De subsidie kan worden aangevraagd gedurende drie termijnen van ieder twee maanden in 2020 en 2021. De eerste termijn waarbinnen subsidie kan worden aangevraagd loopt van augustus tot en met 1 oktober van dit jaar. De indiener van die in de eerste ronde subsidie aanvraagt krijgt uiterlijk 24 december 2020 bericht (12 weken na de sluitingsdatum 1 oktober 2020).

Tweede en derde subsidieronde

De tweede en derde subsidieronde zullen naar verwachting in het eerste en derde kwartaal van 2021 worden opgesteld. Communicatie hierover volgt in de loop van dit jaar via de website Rotterdam Innovation City.

Ondernemers die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast moeten projectaanvragen kunnen aantonen dat zij een duidelijke positieve impact creëren op de Rotterdamse economie (regio Rijnmond).

 • De subsidie wordt alleen verstrekt voor een haalbaarheidsstudie of voor het realiseren van een experimentele ontwikkeling op het gebied van innovatieve smart energy system oplossingen
 • De subsidie bedraagt ten hoogste €100.000,- per aanvragende organisatie
 • De subsidie voor een haalbaarheidsstudie bedraagt ten hoogste 50% van de totale kosten
 • De subsidie voor experimentele ontwikkeling bedraagt ten hoogste 25% van de totale kosten
 • De aanvraag kan worden ingediend van 20 augustus tot en met 1 oktober
 • De ontvanger van de subsidie werkt mee aan het delen van niet-concurrentiegevoelige projectresultaten en -gegevens die tijdens het initiatief zijn opgedaan
 • Aanvragen zijn concreet gericht op de voorbereiding van een investeringsbeslissing. Het resultaat van de ontwikkelingsfase biedt helder inzicht in de voorwaarden voor een positieve investeringsbeslissing

De informatie op deze pagina is met zorg samengesteld, maar kan afwijken van wat er in de subsidieregeling staat. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen op de Rijksoverheid pagina van het Gemeenteblad voor de subsidieregeling innovatieve oplossingen en smart energy systems. Als er verschillen zijn tussen de informatie op deze pagina en die in de subsidieregeling, dan moet u uitgaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.

Nog vragen:

 • Over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
 • Over andere zaken neem contact op of bel 14 010.

De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Een aanvraag moet innovatief zijn en dient te beschikken over voldoende maatschappelijke relevantie. Daarnaast moet een aanvraag haalbaar zijn en de nodige impact hebben. Voorts moet de aanvraag worden onderbouwd met een realistische begroting en moet de toegevoegde waarde van een subsidie duidelijk uit het projectplan blijken. De volledige set van criteria staat in artikel 8 van de subsidieregeling innovatieve oplossingen smart energy systems.

De aanvragen worden beoordeeld door een ambtelijke beoordelingscommissie. Deze bestaat uit medewerkers van de afdelingen Duurzaamheid en Economie, een medewerker van het Ingenieursbureau en een onafhankelijke expert van een externe organisatie. De beoordelingscommissie toetst de voorstellen op basis van de criteria die hierboven zijn genoemd en maken een rangschikking. De beoordelingscommissie legt deze rangschikking ter advies voor aan de verantwoordelijk manager die namens het college van b & w een besluit neemt of een aanvraag in aanmerking komt voor subsidie. 

\