Subsidie Smart Energy Systems
Gepubliceerd op: 02-08-2021
Geprint op: 23-09-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-smart-energy-systems/
Ga naar de hoofdinhoud

Deze subsidie ondersteunt ondernemingen bij uitvoering van haalbaarheidsstudies of het doen van experimenten die de uitrol van slimme energiesystemen versnellen.

De subsidie Smart Energy Systems helpt u bij investeringsbeslissingen die gaan over de implementatie van slimme energiesystemen.

U kunt van 2 augustus tot en met 1 oktober subsidie aanvragen. Let op dat u voldoet aan alle voorwaarden, anders wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Log in met eHerkenning via de knop 'Aanvragen subsidie'.

Let op: U heeft eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.
Wat moet u doen?
Het is belangrijk dat u eHerkenning niveau 2 koopt bij een erkend bedrijf. Dat helpt u ook met uw machtigingen. Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd. Lees hier meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Hernieuwbare energie

Innovatie vindt plaats op de grensvlakken tussen sectoren en thema's. De gemeente streeft ernaar de ambities die zij heeft op de gebieden energietransitie, circulair, klimaatbestendig en gezonde leefomgeving (zoals vastgesteld in het duurzaamheidskompas) zoveel mogelijk met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar in de uitvoering kunnen versterken.
De gemeente Rotterdam wil de uitrol van nieuwe en slimme energiesystemen (Smart Energy Systems) versnellen om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar hernieuwbare energie. Hiervoor zijn innovaties in het energiesysteem nodig. Investeringen in dit type innovaties zijn lastig als er vooraf onzekerheid is of deze innovatieve producten leiden tot commercieel haalbare en opschaalbare proposities.

Haalbaarheidsonderzoek

Voor middelgrote investeringen zijn de kosten van een gedegen haalbaarheidsonderzoek of een experimentele pilot relatief hoog. Om dit te doorbreken, stelt de gemeente Rotterdam subsidie beschikbaar. Deze subsidie is voor partijen die haalbaarheidsstudies willen uitvoeren of experimentele ontwikkelingen willen doen van innovaties in het energiesysteem. De gemeente Rotterdam richt zich met name op innovaties die op korte termijn uit kunnen groeien tot commercieel aantrekkelijke toepassingen die schaalbaar of herhaalbaar zijn.

Een subsidieaanvraag is gratis.

Let op: U heeft eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een  machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.
Wat moet u doen?
Het is belangrijk dat u eHerkenning niveau 2 koopt bij een erkend bedrijf. Zij helpen u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers.  Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd.  Lees hier meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

De subsidie kon worden aangevraagd gedurende drie termijnen van ieder twee maanden in 2020 en 2021. De eerste twee termijnen zijn verstreken.

Openstelling 3e kwartaal 2021

Van 2 augustus tot en met 1 oktober 2021 vindt de derde subsidieronde plaats. Voor het einde van 2021 wordt bekend gemaakt welke aanvragen geselecteerd zijn voor subsidie.

Ondernemers die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast moeten projectaanvragen kunnen aantonen dat zij een duidelijke positieve impact creëren op de Rotterdamse economie (regio Rijnmond).

Benodigde documenten

 1. Bestuursopgave of KvK uittreksel
 2. Statuten (niet bij personen/eenmanszaak)
 3. Template plan van aanpak (pdf)
 4. Template begroting (pdf)
 5. Een verklaring van geen financiële moeilijkheden (pdf)

Voorwaarden

 • De subsidie wordt alleen verstrekt voor een haalbaarheidsstudie of voor het realiseren van een experimentele ontwikkeling op het gebied van innovatieve smart energy system oplossingen.
 • Aanvragen zijn concreet gericht op de voorbereiding van een investeringsbeslissing. Het resultaat van de ontwikkelingsfase biedt helder inzicht in de voorwaarden voor een positieve investeringsbeslissing.
 • Een van de voorwaarden is dat inzicht verschaft wordt in de geleerde lessen en aanbevelingen om tot investeringen en versnelling te komen in relatie tot het initiatief. Het helder identificeren, vastleggen en delen van zulke lessen moet ook bijdragen aan het opschalen en repliceren van de private initiatieven.
 • De subsidie bedraagt ten hoogste €100.000,- per aanvragende organisatie
 • Een andere voorwaarde is de eigen investering:
  1. De subsidie voor een haalbaarheidsstudie bedraagt ten hoogste 50% van de in aanmerking komende kosten.
  2. De subsidie voor experimentele ontwikkeling bedraagt ten hoogste 25% van de in aanmerking komende kosten.
 • Het uitvoeren van pilots is mogelijk, indien het bijdraagt aan het verhogen van commercial en market readiness. Gebuikte technologieën zullen een hoge ´technology readiness´ hebben (TRL6 tot 9, van demonstratie tot marktintroductie). Activiteiten van private initiatieven kunnen gericht zijn op het demonstreren van de oplossing, een systeemintegratie of het verhogen van bekendheid van mogelijke gebruikers met technologieën. Onderzoek en ontwikkeling vallen niet binnen dit programma.
 • Aanvragen moeten uiterlijk 1 oktober 2021 ingediend zijn. Aanvragen die later binnenkomen worden niet meegenomen in de beoordeling.
 • Er wordt getoetst op value for money. 1 onvoldoende op dit gebied kan een afkeuring betekenen.
 • De aanvraag moet compleet zijn. Incomplete aanvragen worden niet beoordeeld.
 • U heeft voor de aanvraag eHerkenning nodig.

De informatie op deze pagina is met zorg samengesteld, maar kan afwijken van wat er in de subsidieregeling staat. Als er verschillen zijn tussen de informatie op deze pagina en die in de subsidieregeling, dan moet u uitgaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.

Bekijk daarom de volledige tekst in het pdf Subsidieregeling Smart Energy Systems.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy

De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Een aanvraag moet innovatief zijn en dient te beschikken over voldoende maatschappelijke relevantie. Daarnaast moet een aanvraag haalbaar zijn en de nodige impact hebben. Voorts moet de aanvraag worden onderbouwd met een realistische begroting en moet de toegevoegde waarde van een subsidie duidelijk uit het projectplan blijken. De volledige set van criteria staat in artikel 8 van de subsidieregeling innovatieve oplossingen smart energy systems.

De aanvragen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie. Deze bestaat uit een aantal leden (6-8), die vanuit verschillende invalshoeken en expertises (programmamanagement, markt en innovatie, strategie en beleid, energienetwerken, digitalisering en smart) de aanvraag beoordelen. Leden van de beoordelingscommissie hebben geen ander belang dan het maatschappelijk belang van de gemeente. De commissie beoordeelt de voorstellen aan de hand van de methodiek zoals vastgelegd in deze regeling en maakt een rangschikking.