Subsidie Samenleven
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-samenleven/
Ga naar de hoofdinhoud

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties die zich in zetten op het gebied van anti-discriminatie, emancipatie, acceptatie van diversiteit, seksuele en genderdiversiteit en andere onderwerpen op het gebied van samenleven.

Helaas kunt u geen subsidie meer aanvragen voor activiteiten die u in 2022 wilt laten plaatsvinden. De gemeenteraad heeft een maximaal budget beschikbaar gesteld voor 2022 en dit budget is, door het overweldigend aantal aanvragen, reeds verleend.  De betreffende begroting van de gemeenteraad kunt u zien op de pagina Wat doet de gemeente.

Voor vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Subsidiedoelen

Subsidies dienen bij te dragen aan de volgende doelstellingen:

 1. Rotterdammers gaan meer ontspannen om met de verscheidenheid in de stad
 2. Meer kennis en bewustwording van vooroordelen en discriminatie in de stad
 3. Meer gelijke kansen en inclusiviteit in het algemeen en vooral op de arbeids- en woningmarkt
 4. Meer kennis en bewustzijn over het belang van gelijk­waardigheid en gelijke behandeling van mannen, vrou­wen en LHBTI’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen, trans personen en intersekse personen)
 5. Verbetering van de sociale veiligheid van kwetsbare Rotterdammers, zoals meisjes, vrouwen en LHBTI’s
 6. Kwetsbare Rotterdammers zijn assertiever en veer­krachtiger. Hierdoor kunnen zij de kansen die zij krijgen beter benutten en actief deel te nemen aan de samenleving
 7. Rotterdammers hebben meer vertrouwen in de toe­komst van een diverse stad, door strenge handhaving van regels

Daarnaast kan de subsidie aanvraag zich op alle Rotterdammers richten, waarbij aandacht van belang is voor discriminatiegronden zoals:

 • herkomst
 • religie
 • leeftijd
 • beperking
 • seksuele oriëntatie
 • gender

Voor meer informatie zie het Actieprogramma Integratie en Samenleven: Relax. Dit is Rotterdam

Subsidiebudget en aanbestedingen

Het merendeel van het totale budget om de doelstellingen van het actieprogramma Relax. Dit is Rotterdam te behalen wordt ingezet door middel van Inkoop. Er zijn 3 aanbestedingen op het gebied van samenleven:

 • Inclusiviteit en diversiteit in het Onderwijs, gericht op leerlingen/studenten, hun ouders en docenten van het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs.
 • Veerkracht, Emancipatie en Samenleven, betreft activiteiten in het kader van ondersteuning van kwetsbare Rotterdammers en het vergroten van acceptatie van diversiteit bij alle Rotterdammers.
 • Deskundigheidsbevordering op het gebied van diversiteit en cultuursensitief werken gericht op organisaties in het Sociale Domein.

Ook de opdracht voor het uitvoeren van het expertisecentrum wordt gerealiseerd door middel van inkoop. Het overige budget is beschikbaar voor subsidies, de inhoud van de subsidies moet anders zijn dan de ingekochte activiteiten bij bovenstaande aanbestedingen.

 • projectplan (beschrijving van de geplande activiteiten)
 • begroting en dekkingsplan
 • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement (bij organisaties)
 • een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)

U kunt bij uw aanvraag de tabel 'Leidraad voor subsidieaanvraag' gebruiken.

Leidraad voor subsidieaanvraag

Integratie en Samenleven

Op welk deelterrein is uw aanvraag?

Aanleiding
 • Welk probleem vormt de aanleiding voor uw project of aanbod?
 • Welke behoefte heeft u gesignaleerd?
Doelgroep
 • Wie gaan deelnemen of profiteren van de voorgenomen activiteiten?
 • Waarom kiest u specifiek voor deze doelgroep?
Doel
 • Wat wilt u bereiken met de activiteiten?
 • Aan welke doelen of effecten van het actieprogramma "Relax. Dit is Rotterdam" draagt uw project of aanbod bij?
Activiteiten
 • Wie? (Andere organisaties betrokken? Taakverdeling?)
 • Wat?
 • Waar?
 • Hoe? (de toegepaste methodiek)
 • Wanneer? (fasering en periode)
 • Hoeveel? Beschrijf ook hoe de werving van het beoogde aantal deelnemers gebeurt.
Resultaten
 • Welke concrete resultaten zijn bereikt als uw activiteit uitgevoerd is?
 • Wat maakt u de geschikte partij om deze resultaten te behalen?

De resultaten moeten SMART beschreven zijn.

Evaluatie
 • Hoe worden de resultaten zichtbaar gemaakt en gemeten?
 • Hoe wordt de activiteit geëvalueerd?
Begroting
 • Personele kosten; vermeld het uurtarief (bij voorkeur inclusief overhead)
 • Materiële kosten
 • Cofinanciering, andere fondsen
 • Het exacte bedrag dat u aanvraagt
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Deze subsidie is bedoeld voor professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties. Zij zetten zich in op het gebied van anti-discriminatie, emancipatie, acceptatie van diversiteit, seksuele en genderdiversiteit en andere onderwerpen op het gebied van samenleven.

Subsidievoorwaarden

Bekijk voordat u deze subsidie aanvraagt eerst de voorwaarden in:

Beschikking

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie dan is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u bezwaar maken.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy