Subsidie ondersteuning gezinnen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 20-02-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-ondersteuning-gezinnen/
Spring naar het artikel

Deze subsidie is er voor organisaties die helpen bij gezinnen problemen rond echtscheiding. Het is voor gezinnen met kinderen van 0-18 jaar of vrijwilligers die steunen bij het opvoeden.

U vraagt de subsidie online aan. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

 • Jaarlijkse subsidie (voor volgend jaar) vraagt u elk jaar aan vóór 1 juni.
 • Eenmalige subsidies vraagt u minimaal 12 weken voor de start van de activiteiten aan.

Projecten zijn gericht op de ontwikkeling van jongeren. Bijvoorbeeld talentontwikkeling van jongeren.

Dat betekent dat de activiteiten bijdragen aan de verbetering van onderwijs en/of arbeidsmarkt prestaties van jongeren. In de beschikking worden de afgesproken resultaten vastgelegd. U levert daarover uw verantwoording in.

De aanvraag van de subsidie is gratis

De aanvrager levert een plan van aanpak aan. In dit plan moet staan:

 • Omschrijving activiteiten
 • Aantallen deelnemers gerelateerd aan het totaal aantal jongeren/leerlingen
 • Verwachte resultaten
 • Een begroting van te maken kosten en een dekkingsplan
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Professionele instellingen voor Jeugdzorg en Maatschappelijke Ontwikkeling.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u daartegen een bezwaar indienen.

Heeft u algemene vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur, jeugd, maatschappelijke ondersteuning, zorg, welzijn en onderwijs. Het kunnen jaarlijkse of eenmalige activiteiten zijn. De activiteiten moeten

 • gericht zijn op de gemeente Rotterdam en haar inwoners
 • voldoen aan de voorwaarden van de Subsidieverordening Rotterdam (pdf) en indien van toepassing de nadere regels
 • passen binnen het gemeentelijk beleid
 • passen binnen het subsidieplafond (maximum aan financiële middelen).

Weet u niet zeker of u uw activiteit aan de bovenstaande criteria voldoet? Neem dan contact op met het subsidiebureau via 14 010.

De indieningstermijn is afhankelijk van het soort subsidie. Er zijn twee soorten subsidies:

Jaarlijkse subsidie
Dit is een subsidie die voor een jaar wordt verstrekt, dan wel wordt verstrekt voor activiteiten die (nagenoeg) een geheel jaar plaatsvinden. De indieningstermijn ligt vóór 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. 

Als de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft gerelateerd zijn aan een schooljaar, moet de aanvraag voor de jaarlijkse subsidie worden ingediend vóór 1 mei voorafgaand aan het schooljaar.

Eenmalige subsidie
Dit is een subsidie anders dan een jaarlijkse subsidie (dus voor een activiteit die een deel van het jaar duurt of een incidente activiteit) en kan het hele jaar worden aangevraagd. Dien de subsidieaanvraag niet eerder dan 26 weken en niet later dan twaalf weken vòòr aanvang van de activiteit in.

Aanvragen die te laat zijn ontvangen kunnen wij NIET in behandeling nemen, tenzij er argumenten zijn van zeer gewichtige omstandigheden.