Subsidie klimaatadaptatie vanaf € 1.500
Gepubliceerd op: 18-12-2019
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-klimaatadaptatie-vanaf-1500/
Ga naar de hoofdinhoud

U kunt subsidie van de gemeente krijgen als u maatregelen neemt waardoor Rotterdam beter is voorbereid op extreme weersomstandigheden.

U vraagt bijvoorbeeld subsidie aan voor het aanleggen van extra groen en/of het opvangen van regenwater en het afkoppelen van uw dak of perceel. Deze subsidieregeling loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Op tijd indienen

U dient een aanvraag voor subsidie vanaf € 1.500 (tot maximaal € 50.000) uiterlijk 8 weken voor uitvoering van de activiteiten in.

Online aanvragen

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'.

Kleinere subsidieaanvraag?

U vraagt een subsidiebedrag tot € 1.500 euro aan op de pagina Subsidie klimaatadaptatie tot € 1.500.

Beschikbaar bedrag

In 2020 stelt de gemeente in totaal € 500.000 beschikbaar.
De subsidie bedraagt:

 • € 500 per toegevoegde kubieke meter waterberging
 • € 5 per toegevoegde vierkante meter afgekoppeld oppervlak
 • € 10 per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groenoppervlak

Een combinatie van prestaties en bijdragen is hierbij mogelijk. De subsidie is per aanvraag maximaal € 50.000.

Activiteiten klimaatadaptatie

De subsidie is beschikbaar voor activiteiten en voorzieningen waarbij Rotterdammers zorgen voor:

 • een toename van groen
 • waterberging
 • afgekoppeld oppervlak (oppervlak van uw gebouw of perceel dat niet langer op het vuilwaterriool loost)

De toename geldt ten opzichte van de huidige situatie van het gehele perceel. Daarbij kan gedacht worden aan:

 • tegels/bestrating/asfalt vervangen door planten (levend groen)
 • de aanleg van ‘groene daken’ met planten, ‘blauwe daken’ met waterberging of een combinatie van beide (‘groenblauwe daken’)
 • boven- en ondergrondse voorzieningen die water vasthouden of benutten, zoals regenwatervijvers, greppels, wadi’s, infiltratiekratten en hergebruiksystemen voor regenwater
 • voorzieningen waarbij het oppervlak niet langer op het vuilwaterriool loost, zoals het afkoppelen van de regenpijp van het dak . De gemeente Rotterdam wil stimuleren dat men regenwater opvangt, gebruikt, infiltreert of vertraagd afvoert. Dat wordt afkoppelen genoemd. Zo wordt het watersysteem en de afvalwaterzuivering ontlast en zijn er minder riooloverstorten op oppervlaktewater zoals singels.

De subsidieaanvraag is gratis.

Bij subsidiebedrag van € 1.500 tot maximaal € 50.000

Bij het doorlopen van de subsidieaanvraag stuurt u de volgende documenten mee:

 • bewijs van eigendom of een schriftelijke goedkeuring van de eigenaar van het gebouw, perceel of functionele eenheid
 • een projectplan met daarbij een beschrijving waaruit de gemeente kan afleiden welke onderdelen en kosten toe te wijzen zijn aan de activiteiten (bijvoorbeeld een gespecificeerde offerte)
 • een specificatie van te realiseren waterberging in kubieke meter, het af te koppelen oppervlak in vierkante meter of het extra groenoppervlak in vierkante meter
 • plattegrond oude en nieuwe situatie (hele perceel)
 • als u subsidie aanvraagt voor waterberging (ook bij groen dak), een productblad specificatie) waaruit blijkt wat de inhoud is van de waterberging
 • fotomateriaal van de huidige situatie
 • het volledig ingevulde specificatieformulier Subsidieregeling Klimaatadaptatie Aanvraag vanaf 1500 euro

Als u een subsidieaanvraag doet, dan laat de gemeente u binnen 8 weken weten of u hiervoor in aanmerking komt. Het kan zijn dat de gemeente daarvoor meer tijd nodig heeft (maximaal 12 weken extra).

Bewoners, VVE’s, bedrijven en organisaties (stichtingen, verenigingen etc.) die gehuisvest zijn binnen Rotterdam. De subsidie is bedoeld voor private eigenaren en huurders van gebouwen, complexen, percelen en functionele eenheden.

Huurders

Huurders moeten nagaan of ze voor geplande activiteiten en voorzieningen toestemming nodig hebben van hun huis-/pandeigenaar. Overheidsorganisaties kunnen geen gebruikmaken van de subsidieregeling.

Vraag op tijd subsidie aan

U moet een aanvraag voor subsidie vanaf € 1.500 uiterlijk 8 weken voor uitvoering van de activiteiten indienen. Na uitvoering van de activiteiten dient u een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. Let op, deze aanvraag moet uiterlijk 20 weken na het verlenen van de subsidie ingediend worden.

De gemeente verleent de subsidie pas als de aanvraag compleet is en voldoet aan de subsidievoorwaarden.

Minimale oppervlakten

Voor subsidie moeten de volgende minimale oppervlakten of inhoudsmaten behaald worden (ten opzichte van de huidige situatie):

 • het toegevoegde oppervlak aan groen bedraagt ten minste 20 m2
 • de toegevoegde waterberging bedraagt ten minste 1 m3 (= 1.000 liter)
 • het toegevoegde afgekoppelde oppervlak bedraagt ten minste 20 m2

De minimale oppervlakten en inhoudsmaat gelden per onderdeel. Voldoet u voor een onderdeel aan de minimale oppervlakte of inhoudsmaat dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Groen dak

Als u een groen oppervlak op het dak wilt aanleggen, moet u ook zorgen voor een waterberging van minimaal 30 liter per m2. Zo ontstaat een goede combinatie van groen en het vasthouden en vertragen van de regenwaterafvoer.

Waterberging

De te realiseren waterberging moet gevuld kunnen worden met regenwater dat op het pand of perceel valt. In de huidige situatie (dus vóór de aanvraag) moet het regenwater naar de gemeentelijke riolering worden afgevoerd. Per kubieke meter waterberging moet daarvoor minimaal 15m2 aan verhard oppervlak aangesloten worden.

Afvoervoorziening

Het is ook belangrijk dat de waterberging een afvoervoorziening heeft. Daardoor kan de berging worden geleegd. Deze is daarna weer beschikbaar voor een volgende regenbui. Het realiseren van een vertraagde afvoer kan via infiltratie van water in de bodem of grond. Een automatisch gestuurde afvoer kan gerealiseerd worden door het installeren van een pomp of het aanbrengen van een automatische klep. Waterbergende voorzieningen die alleen handmatig geleegd kunnen worden (zoals een standaard regenton) tellen niet mee in de hoeveelheid waterberging.

Afkoppelen

Het regenwater van het afgekoppeld oppervlak wordt vertraagd afgevoerd. Dit kan gerealiseerd worden door het tijdelijk vasthouden of infiltreren van het regenwater in de bodem. Afgekoppeld oppervlak dat direct naar het oppervlaktewater wordt geleid, telt zodoende niet mee.

Geen tijdelijke voorzieningen

Het ontwerp, de aanleg en instandhouding van de voorzieningen moet deugdelijk en zorgvuldig worden uitgevoerd. Daarnaast moeten de voorzieningen ten minste 5 jaar in stand worden gehouden.

De voorwaarden leest u ook in de subsidieregeling klimaatadaptatie.

Heeft u vragen over deze subsidieregeling? Neem dan contact op met het Duurzaamheidsloket of telefonisch via 14010.

Subsidieadministratie

Heeft u vragen over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50

De voorwaarden van beide aanvragen zijn gelijk. De aanvraagprocedure verschilt:

 • aanvragen tot €1.500,- moeten worden ingediend na uitvoering van de werkzaamheden (maximaal 8 weken na afronding)
 • aanvragen vanaf €1.500,- moeten worden ingediend voor de uitvoering van werkzaamheden (minimaal 8 weken voor start werkzaamheden)
 • aanvragen tot €1.500,- worden direct bij aanvraag vastgesteld. Dit is een snellere procedure en vermindert de administratieve lasten.

Als u twijfelt of u subsidie kunt krijgen of twijfelt over de hoogte van het bedrag, dan kunt u beter eerst contact opnemen met het Duurzaamheidsloket.

Op dit moment telt ieder oppervlak mee waar beplanting (bomen, struiken, gras etc.) aangelegd wordt. Bijvoorbeeld in de tuin, op het dak of aan de gevel. Ook de ondergrond, bijvoorbeeld tuin en teeltaarde telt mee in het oppervlak. Er worden verder geen eisen gesteld aan het soort of type groen. Voor groen op daken geldt de eis van 30 liter per vierkante meter.

Vanuit de gemeente wordt daar niet over geadviseerd. De gemeente wijst u wel op garantie en eventuele certificering van bedrijven. Voor het aanleggen van groen bestaat er bijvoorbeeld het groenkeur.

Stap 1: laat een gecertificeerd bureau beoordelen of uw dakconstructie geschikt is. Voor de aanleg van een groen dak met een dunne laag met sedumplantjes zijn nagenoeg alle platte en licht hellende daken geschikt

Stap 2: vraag een of meerdere offertes aan bij ‘groene’ dakdekkersbedrijven. Denkt u ook aan een dakonderzoek. Dit is nodig om de geschiktheid van uw dakconstructie te beoordelen

Stap 3: ga na of u een bouwvergunning nodig heeft

Stap 4: vraag subsidie aan bij de gemeente Rotterdam

In Rotterdam wordt veel regenwater afgevoerd samen met het vuile afvalwater. Dat is zonde, want regenwater is in principe schoon en kan worden gebruikt of langzaam de bodem inzakken. Dit ontlast het watersysteem en de afvalwaterzuivering.

Afkoppelen

Het regenwater niet meer via het afvalwaterriool afvoeren wordt afkoppelen genoemd. Het oppervlak dat niet meer aangesloten is op het vuilwater riool wordt afgekoppeld oppervlak genoemd. Het kan zijn dat in de huidige situatie het regenwater van uw dak of perceel al gescheiden van het afvalwater wordt afgevoerd. In dit geval kunt u niet gebruik maken van de subsidiebijdrage voor afkoppelen van 5 euro per vierkante meter.

Afgelopen jaren had de gemeente Rotterdam een groene daken subsidieregeling waarbij de minimale eis 25 liter/m2 was. We hebben geleerd dat om klimaatverandering tegen te gaan, oplossingen om water te bergen nog ambitieuzer moeten worden. Daarom subsidiëren we vanaf 1 januari 2020 groene daken die minimaal 30 liter/m2 aan water bergen. Let bij aanleg van een groen dak dus goed op of het groene dak hieraan voldoet. Er bestaan verschillende (sedum-)pakketten die hieraan voldoen, dus vraag de leverancier hier van te voren naar om teleurstelling te voorkomen.

Er is geen online tool, maar als u weet hoeveel oppervlak aan groen u toevoegt, hoeveel afgekoppeld oppervlak u toevoegt en/of hoeveel m3 waterberging u toevoegt, dan kunt u dit heel eenvoudig zelf uitrekenen. Let op, het gaat om de toevoeging ten opzichte van de huidige situatie.

Subsidiebedrag in euro =  10 x … m2 groen + 5 x … m2 afgekoppeld oppervlak + 500 x …m3 waterberging.

Meestal is de hoeveelheid waterberging gelijk aan de inhoud of ruimte van uw voorziening.

Maar de berging moet wel gevuld kunnen worden met regenwater. Daarom is de voorwaarde opgenomen dat op de waterberging ten minste 15 vierkante meter verhard oppervlak per kubieke meter waterberging aangesloten wordt. Ook moet de waterberging gevuld worden met regenwater dat in de huidige situatie naar het gemeentelijk riool wordt afgevoerd.

Naast het vullen van de waterberging is het belangrijk dat de waterberging ook een afvoervoorziening heeft. Daardoor kan de berging worden geleegd en is dan weer beschikbaar voor een volgende regenbui. Het realiseren van een vertraagde afvoer kan door infiltratie van water in de bodem of grond. Het realiseren van een automatisch gestuurde afvoer kan via het installeren van een pomp of het aanbrengen van een automatische klep. Waterbergende voorzieningen die alleen handmatig geleegd kunnen worden (zoals een standaard regenton) tellen niet mee in de hoeveelheid waterberging.

Voor een standaard regenton kunt u geen subsidie krijgen voor waterberging of afkoppelen. Een standaard regenton wordt namelijk niet automatisch geleegd en dan is de berging mogelijk niet beschikbaar voor de volgende regenbui. Ook wordt de zogenaamde overloop vaak weer aangesloten op de regenpijp. Als u zorgt dat de overloop van de regenton niet meer via de regenpijp naar het riool loopt, maar naar bijvoorbeeld de tuin, dan bent u regenwater aan het afkoppelen en voor het aangesloten oppervlak kunt u wel subsidie krijgen.

Ja, er dient echter 1 aanvrager te zijn en de buren moeten een toestemmingsformulier ondertekenen. Eventuele verrekening tussen de aanvrager en de buren wordt onderling afgesproken. De gemeente Rotterdam is hierin geen partij.

Dit is een blad waarop de specificaties staan van uw product. Hier vindt u bijvoorbeeld de hoeveelheid waterberging van uw groene dak of infiltratiekratten.

Waterberging van een vijver telt alleen mee als deze gevuld wordt met regenwater afkomstig van dak en/of verhard terrein. Bovendien moet in de huidige situatie dit regenwater naar het riool worden afgevoerd.

Alleen het oppervlakte met beplanting van de halfverharding tellen mee. Grind bijvoorbeeld niet.

 • beschermt tegen UV-straling en temperatuurschommelingen waardoor uw dakbedekking 1,5 tot 2x langer meegaat
 • werkt geluiddempend, zowel binnen als buiten
 • neemt stofdeeltjes op uit de atmosfeer en vormt een buffer tegen luchtvervuiling
 • vangt regenwater op en voert het vertraagd af, waardoor het riool minder wordt belast als het hard regent
 • levert een bijdrage aan een duurzame stad en een beter klimaat
 • zorgt voor een groenere stad
\