Subsidie Jeugdpreventie 2022
Gepubliceerd op: 01-04-2021
Geprint op: 24-06-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-jeugdpreventie-2022/
Ga naar de hoofdinhoud

De subsidie Jeugdpreventie 2022 is voor organisaties die preventieve aanpakken en interventies bieden aan de Rotterdamse jeugd van 0 tot 18 jaar.

Doelen subsidie

 1. het versterken van de sociaal-emotionele vaardigheden van jeugdigen;
 2. het voorkomen en terugdringen van psychosociale problematiek bij jeugdigen;
 3. het versterken en het voorkomen van problemen bij jeugdigen met ouders met psychische problemen, een verslaving of een verstandelijke beperking;
 4. het versterken van opvoedvaardigheden van ouders;
 5. het voorkomen en terugdringen van middelengebruik en verslaving bij alle jeugdigen met extra aandacht voor risicogroepen

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. Log in met eHerkenning.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. U heeft dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
Wat moet u doen?
Koop eHerkenning niveau 2 bij een erkend bedrijf. Dat helpt u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Sluitingstermijn

De sluitingstermijn voor het aanvragen van preventieve aanpakken en interventies voor het jaar 2022 is voorbij. U kunt nog wel een aanvraag voor een project- en innovatiesubsidie 2022 indienen. De aanvraag moet wel uiterlijk 12 weken voor de start van de activiteiten ingediend zijn.

Meer informatie over de bedoeling en de subsidiethema’s van de subsidieregeling vindt u in de beleidsnotitie Subsidiekader Jeugdpreventie 2022 (pdf). De beoordelingscriteria en de voorwaarden voor het ontvangen van een subsidie staan in de subsidieregeling 2022.

Daarnaast kan de volgende informatie relevant zijn voor (de onderbouwing van) uw aanvraag:

 • cijfermatige informatie over de kinderen en jongeren in Rotterdam vindt u op de pagina Staat van de Jeugd
 • informatie over het Rotterdamse jeugdbeleid en actuele cijfers vindt u op de pagina Opgroeien in Rotterdam
 • informatie over de wijkprogrammering, die in meer dan 20 wijken van Rotterdam actief is, kunt u lezen op de pagina Wijkprogrammering van de gemeente. Op deze pagina vindt u ook de maatschappelijke resultaten en factoren per wijk, waarmee u uw subsidieaanvraag kunt onderbouwen. Voor meer informatie over de wijkprogrammering kunt u ook mailen naar wijkprogrammeringMO@rotterdam.nl

Deze subsidie aanvragen is gratis.

Bij het aanvragen van eenmalige project- en innovatiesubsidie 2022 vult u het formulier 'subsidieaanvraag project- en innovatiesubsidie 2022 (pdf)' in en stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Project- of innovatieoverzicht
 • Begroting en dekking innovatie
 • Informatie per project of innovatie

Let op: De formats voor de bijlagen kunt u downloaden via het subsidieloket. Eerst klikt u bovenaan deze webpagina op de knop 'Aanvragen subsidie', dan kiest u of u een jaarlijkse subsidieaanvraag voor preventieve aanpakken en interventies wil doen of een aanvraag voor eenmalige project- en innovatiesubsidie. Vervolgens vindt u de benodigde formulieren in de 2e stap ‘bijlagen’.

2. Opgave leden van bestuur

3. Statuten, bestuursreglement of huishoudelijk reglement

Dossiernummer

Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.

Beslistermijn

Als u een subsidie online aanvraagt, moet de gemeente hierover binnen 8 weken beslissen. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 12 weken. In gevallen waarin de aanvraag betrekking heeft op het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de aanvraag is ingediend, start de beslistermijn op de dag na die waarop de gemeentebegroting is vastgesteld. Zolang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn tijdelijk gestopt. Als er nog aanvullingen op uw aanvraag nodig zijn, ontvangt u hierover bericht.

Beschikking

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

De subsidie is bedoeld voor professionele organisaties of rechtspersonen in het domein van jeugdpreventie en maatschappelijke ontwikkeling.

Let op: De subsidieregeling is niet bedoeld voor het aanvragen van subsidie voor:

 • Jeugdhulp
 • Onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk talent’
 • Hulp bij of voorkomen van voortijdig schoolverlaten
 • Schoolmaatschappelijk werk en voorschools maatschappelijk werk
 • Sociaal medische indicaties en kinderopvang plus
 • Mentoringtrajecten
 • Welzijn
 • Gebiedsgerichte interventies die vanuit Couleur Locale worden gefinancierd.
 • Rechtshulp en mediation
 •  ‘Positive Behavior Support (PBS) in de Wijk’
 • Zorg op basis van de zorgverzekeringswet
 • De jeugdgezondheidszorg (JGZ), Rijksvaccinatieprogramma en het aanvullend preventief pakket van het CJG

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat aangegeven of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met de beschikking kunt u een bezwaar indienen.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy

De aanvraagformulieren spreken voor zich. Voor de organisatie als geheel moet worden aangegeven hoe er flexibel wordt ingespeeld op nieuwe behoeften vanuit de wijk of school op basis van de wijkprogrammering.

Wordt een interventie of innovatie in een specifieke wijk uitgevoerd en is er over deze wijk informatie beschikbaar op de pagina Wijkprogrammering? Dan moet ook in de bijlage met de informatie per innovatie of interventie beschreven worden welke bijdrage de interventie levert aan de factoren en maatschappelijke resultaten van de wijkprogrammering in die wijk.

Het klopt dat nog niet in alle wijken wijkprogrammering loopt. In een aantal wijken wordt dit gedurende het jaar nog wel opgestart. Voor de wijkprogrammering is het in ieder geval relevant om flexibel in te kunnen spelen op de behoefte van wijken/scholen. Daarom moet altijd de locatie van de inzet worden ingevuld in het interventie-overzicht (Excel) en de vraag over de wijkprogrammering worden beantwoord in ‘Formulier Subsidieaanvraag preventieve aanpakken en interventies 2022’.

Alleen wanneer u een interventie, aanpak of innovatie in specifieke wijk(en) uitvoert én er informatie over de factoren en maatschappelijk resultaten van die wijk staan op Wijkprogrammering, hoeft u de vraag over de wijkprogrammering in te vullen op ‘Bijlage informatie per aanpak of interventie’ of ‘Bijlage informatie per innovatie’.

Nee, dit is in 2021 is afgeschaft. Dus het maximale aan te vragen bedrag is gelijk aan het subsidieplafond. Daarbij wel de kanttekening dat subsidieaanvragen met een hoog aanvraagbedrag extra kritisch worden bekeken omdat meerdere aanvragers een kans krijgen op innovatiesubsidie.

Een webinar, deskundigheidsbevordering of signalerende en toeleidende activiteiten kunnen worden gesubsidieerd, maar alleen als ze een integraal onderdeel zijn van een interventie, programma of aanpak. Ze worden niet ‘los’ gesubsidieerd. Deze informatie kunt u vinden op pagina 13 rechts bovenaan in de beleidsnotitie.