Subsidie isolatie kleine Verenigingen van eigenaars (VVE's)
Gepubliceerd op: 26-07-2021
Geprint op: 24-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-isolatie/
Ga naar de hoofdinhoud

Kleine Verenigingen van Eigenaars (max. 7 appartementen) kunnen subsidie krijgen als zij isolatiemaatregelen nemen. Een betere isolatie draagt bij aan energiebesparing, een lagere energierekening en meer comfort in huis.

De regeling isolatiesubsidie loopt tot en met 31 oktober 2022.
U kunt tot die tijd een aanvraag indienen, of tot het budget op is.

Let op:

Vraag subsidie aan vóór de uitvoering van de isolatie-werkzaamheden.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'.
Log in met eHerkenning.

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

Deze subsidie is voor de isolatie van daken, gevels, begane grondvloeren en vloeren boven onverwarmde ruimtes, kruipruimtes, glas / kozijnen, en de bouwkundige werkzaamheden die daarbij nodig zijn.
Er worden eisen gesteld aan materiaalkeuzes, isolatiewaarde en werkwijzen.

Alle eisen leest u in de Subsidieregeling Isolatie-subsidie voor kleine VvE's.

 • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten (inclusief btw), tot een maximum van € 1.500, -- per appartement en € 10.000, -- per VvE. In totaal zit er € 450.000,-- in de subsidiepot.
 • Subsidie aanvragen is gratis.
 • eHerkenning kost wel geld.
 • Bewijs van inschrijving van de VvE in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel.
 • Bij de online aanvraag: een formulier met aanvullende gegevens.
 • Op naam van de VvE gedane offertes met vermelding van Kamer van Koophandel-nummers van de aannemers en leveranciers.
  Uit deze offertes moet duidelijk blijken:
 1. waar in het complex welke maatregelen uitgevoerd worden
 2. met welke producten gewerkt wordt
 3. welke kosten waarvoor in rekening gebracht worden.
 • Verslag van de VvE-vergadering waarin is besloten dat de VvE deze isolatiewerkzaamheden wil uitvoeren (eventueel onder voorbehoud van de toekenning van subsidie door de gemeente).
 • Bijbehorend besluit van de VvE over de investering.

U kunt van 1 september 2021 tot en met 31 oktober 2022 subsidie aanvragen. Meteen nadat u subsidie heeft aangevraagd, krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Daarin staat ook uw dossiernummer.

De gemeente beslist binnen 8 weken of u subsidie krijgt. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Als u is gevraagd om extra informatie over uw aanvraag te geven, dan stopt de beslistermijn tijdelijk.

Bij goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u een brief met het bedrag en de voorwaarden.
In de brief staat welke informatie u na de werkzaamheden moet inleveren.
Na de werkzaamheden en de ingeleverde informatie stelt de gemeente de subsidie aan uw VvE definitief vast.

Rotterdamse VvE’s met 2 tot en met 7 appartementen.

 • Voor advies over en hulp bij de aanvraag mailt u de organisatie VVE 010.
 • Vragen over de subsidie zelf? Die kunt u stellen bij het Duurzaamheidsloket van de gemeente.
 • Voor informatie over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag stuurt u een e-mail naar team Subsidieadministratie.

Dat kan als u

 • gemachtigd bent door de VvE om op te treden
 • als u over een eHerkenning voor de vereniging beschikt
 • alle documenten bij de hand heeft die voor de aanvraag nodig zijn

Als uw VvE niet op een formele manier georganiseerd is, maar u wilt hier wel aan gaan voldoen, dan kunt u informatie en ondersteuning vragen bij de organisatie VvE-010, zie www.vve010.nl.

Nee, u en uw aannemer moeten zich houden aan een keuze uit de lijst in de regeling. Als dit in uw situatie niet mogelijk is, en u denkt dat u een goede reden heeft af te wijken van de eisen, mail dan een gemotiveerd voorstel voor een alternatief.

Ja, dat kan, als u een andere subsidie gevonden heeft die ook bij uw situatie past, en als die subsidiegever het goed vindt. Als u van de gemeente Rotterdam eerder subsidie heeft ontvangen voor de maatregelen die u nu indient, dan krijgt u daarvoor geen subsidie meer. Op www.duurzaam010.nl en www.vve010.nl kunt u nagaan welke subsidies en leningen bestaan.

Met deze vraag kunt u terecht bij VVE-010. U kunt meedoen aan een informatiebijeenkomst of cursus, of advies op maat krijgen. Als u op het punt staat onderhoud of vervanging te doen van een bepaald bouwdeel, dan is het logisch dat u de isolatie daarvan meteen meeneemt.

Om uw vraag te kunnen beantwoorden is meer informatie nodig.
U moet voldoen aan 2 voorwaarden:

 • Alle ramen in de gevel moeten dan straks goed zijn geïsoleerd.
 • Alle leden van de VvE moeten instemmen met de isolatie van alle ramen.

De maximale subsidie is het aantal appartementen x € 1.500,--.
Zelfs als niet bij alle appartementen nog iets moet gebeuren.

Stuur eerst foto’s plus een toelichting over de gevel en over de geïsoleerde ramen.

Keuren wij uw plan goed, dan kunt u de subsidieaanvraag doen.
Hierbij is het besluit van de VvE nodig.
En een offerte waaruit blijkt welke ramen worden aangepakt.

Ja, u mag minder subsidie aanvragen als de isolatie minder kost dan gemiddeld € 3.000 per appartement.

U zou ook meerdere isolatiemaatregelen kunnen nemen.
Zo maakt u optimaal gebruik van de subsidieregeling.

Ja, dat kan. Stuurt u ons dan een mail.

Maar heeft u al een besluit per brief van de gemeente ontvangen?
Dan kan het subsidiebedrag niet meer omhoog.