Subsidie Integratie
Gepubliceerd op: 02-08-2019
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-integratie/
Ga naar de hoofdinhoud

De subsidie is voor professionele- en vrijwilligersorganisaties die nieuwkomers helpen hun weg te vinden in de Rotterdamse samenleving en zo snel mogelijk Nederlands te leren spreken.

Online subsidie aanvragen

Vraag deze subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'
Log in met eHerkenning,

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees hier meer over op de pagina Gebruik van eHerkenning.

Bij Meesturen staat een leidraad die u kunt gebruiken bij het maken van uw aanvraag.

Subsidiedoelen

Nieuwe Rotterdammers die vanuit het buitenland naar de stad komen:

 • vinden hun weg in de Rotterdamse samenleving
 • spreken zo snel mogelijk Nederlands
 • nemen de controle over hun eigen leven
 • doen zoveel mogelijk mee in de samenleving
 • voelen zich verbonden met de Rotterdamse samenleving
 • kunnen terugvallen op een netwerk dat breder is dan de eigen gemeenschap
 • zijn bekend met de rechten en plichten binnen de Nederlandse rechtsstaat en handelen daarnaar

Soorten subsidieaanvragen

Er is ruimte voor subsidieaanvragen die:

 • netwerkvorming buiten de eigen groep stimuleren
 • voorbereiden op (en helpen met) eerste stappen naar meedoen in de samenleving en actief worden
 • de doelgroep bekend maken met de gang van zaken, gangbare normen en waarden.
 • stimuleren dat migrantenorganisaties die bereik hebben onder mensen met een vluchtelingenachtergrond, samenwerken met en verwijzen naar professionele organisaties. Bijvoorbeeld door het stimuleren van deelname aan taaltrajecten, formulierenhulp, budgetcoaching, zo nodig schuld- of andere hulpverlening.

Let op: u kunt geen subsidie aanvragen voor toeleidingstrajecten naar werk/opleiding (dit valt onder inkoop van Werk&Inkomen of Jongerenloket).
 

Toetsing subsidieaanvraag

Bij de toetsing wordt gekeken of de subsidieaanvraag:

 • inhoudelijk meerwaarde heeft
 • anders van aard is dan al ingekochte programma’s voor nieuwkomers
 • is voor maatschappelijke begeleiding voor statushouders gedurende de eerste twee jaar na vestiging in Rotterdam

Doelgroep van de subsidie

De subsidie is voor activiteiten voor en begeleiding van:

 • statushouders
 • gezinsmigranten (inburgeringsplichtigen die geen vluchtelingen achtergrond hebben)
 • inburgeringsplichtigen van voor 2013 (onvoltooide inburgering)
 • Rotterdammers die kwetsbaar zijn als gevolg van een vluchtelingenachtergrond
 • Projectplan (beschrijving van de geplande activiteiten)
 • Begroting en dekkingsplan
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement (bij organisaties)
 • Een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)

 

Leidraad voor subsidie aanvraag Gemeente Rotterdam

Onderstaande vragen kunnen u helpen om de aanvraag te formuleren.

Beleidsveld en deelterrein; Integratie en Samenleven

• Op welk deelterrein is uw aanvraag?

Aanleiding

• Welk probleem vormt de aanleiding voor uw project of aanbod?

• Welke behoefte heeft u gesignaleerd?

Doelgroep

• Wie gaan deelnemen of profiteren van de voorgenomen activiteiten?

• Waarom kiest u specifiek voor deze doelgroep?

Doel

• Wat wilt u bereiken met de activiteiten?

• Binnen het actieprogramma Integratie en Samenleven ‘Relax. Dit is Rotterdam’ zijn per deelterrein doelstellingen en/of beoogde maatschappelijke effecten beschreven; aan welke van deze doelen/effecten draagt uw project of aanbod bij?

De activiteiten

• Beschrijf wat er gaat gebeuren.

o Wie? (Andere organisaties betrokken? Taakverdeling?)

o Wat?

o Waar?

o Hoe? (de toegepaste methodiek)

o Wanneer? (fasering en periode)

o Hoeveel?

Beschrijf ook hoe de werving van het beoogde aantal deelnemers gebeurt.

Resultaten

• Welke concrete resultaten zijn bereikt als uw activiteit uitgevoerd is?

• Wat maakt u de geschikte partij om deze resultaten te behalen?

• De resultaten moeten SMART beschreven zijn.

Evaluatie

• Hoe worden de resultaten zichtbaar gemaakt en gemeten?

• Hoe wordt de activiteit geëvalueerd?

Begroting

• Wees helder over:

o personele kosten; vermeld het uurtarief (bij voorkeur inclusief overhead)

o materiële kosten

o cofinanciering, andere fondsen

o het exacte bedrag dat u aanvraag

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Professionele- en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten op het gebied van integratie kunnen deze subsidie aanvragen.

Subsidievoorwaarden

Bekijk voordat u deze subsidie aanvraagt eerst de voorwaarden in:

Beschikking

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u bezwaar maken.
 

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy