Subsidie HIV-hulpverlening
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 14-11-2018
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-hiv-hulpverlening/
Spring naar het artikel

Het doel van deze subsidie is mensen met HIV en hun naasten zo goed mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij.

U vraagt de subsidie online aan. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

 • Jaarlijkse subsidie vraagt u elk jaar aan vóór 1 juni.
 • Eenmalige subsidies vraagt u minimaal 3 maanden voor de start van de activiteiten aan.

De deskundige HIV-hulpverlening bestaat uit:

 • Steun
 • Begeleiding
 • Hulp
 • Informatievoorziening
 • Individuele hulpverlening
 • Relatiegesprekken

Denk aan steun bij het isolement waarin mensen met HIV terecht kunnen komen. Maar ook vooroordelen waarmee zij te maken krijgen en het taboe rond HIV.

 • Een projectplan (beschrijving van de geplande activiteiten)
 • Een begroting en dekkingsplan
 • Een opgave leden van bestuur (staat ook op een uittreksel KvK) 
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Aanvragen voor volgend jaar worden binnen acht weken na de begrotingsbehandeling in de raad beslist.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.
 • Stichting Mara
 • HIV-Hulpverlening Humanitas

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u daartegen een bezwaar indienen.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening:

Nog vragen:

 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
 • over andere zaken neem contact op of bel 14 010.

De indieningstermijn is afhankelijk van het soort subsidie. Er zijn twee soorten subsidies:

Jaarlijkse subsidie

Dit is een subsidie die voor een jaar wordt verstrekt, of wordt verstrekt voor activiteiten van (ongeveer) een heel jaar. De indieningstermijn is uiterlijk 1 juni een jaar eerder dan waarop uw subsidieaanvraag betrekking heeft. 

Als de activiteiten waarvoor u aanvraagt verbonden zijn aan een schooljaar, dient u de aanvraag uiterlijk 1 mei in.

Eenmalige subsidie

Het gaat een activiteit die een deel van het jaar duurt of die een enkele keer is. Aanvragen hiervoor kan het hele jaar door. Vraag niet eerder dan 26 weken en niet later dan twaalf weken vòòr aanvang van de activiteit aan.

Aanvragen die te laat zijn ingediend worden niet in behandeling genomen.

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur, jeugd, maatschappelijke ondersteuning, zorg, welzijn en onderwijs. Het kunnen jaarlijkse of eenmalige activiteiten zijn. De activiteiten moeten

 • gericht zijn op de gemeente Rotterdam en haar inwoners
 • voldoen aan de voorwaarden van de Subsidieverordening Rotterdam en indien van toepassing de nadere regels
 • passen binnen het gemeentelijk beleid
 • passen binnen het subsidieplafond (maximum aan financiële middelen).

Weet u niet zeker of u uw activiteit aan de bovenstaande criteria voldoet? Neem dan contact op met het subsidiebureau via 14 010.