Subsidie energiebesparende maatregelen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 02-03-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-energiebesparende-maatregelen/
Ga naar de hoofdinhoud

Met deze regeling kunnen verenigingen in Rotterdam energie besparen.

U doet uw online aanvraag via de knop 'Subsidie aanvragen'. Log in met uw eHerkenning.

Deze regeling draagt bij aan duurzaamheid. Het gaat om energie besparen bij verenigingen.  De regeling kan door sportverenigingen gecombineerd worden met de subsidie voor energiebesparing van het Rijk.

De gemeente subsidieert dezelfde maatregelen als die het Rijk subsidieert. Verenigingen kunnen subsidies aanvragen voor 33% van de kosten van het treffen van energiebesparende maatregelen.

Beschikbaar bedrag

 • er is een totaal bedrag van € 100.000 beschikbaar
 • er kan maximaal € 50.000 subsidie gegeven worden
 • de regeling loopt tot 31 december 2021 of totdat het subsidieplafond is bereikt

De aanvraag is gratis.

Bij uw online aanvraag stuurt u mee:

 • statuten van de aanvrager
 • recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de aanvrager
 • het doel en de toelichting op de (energiebesparende)maatregelen
 • een begroting van alle investeringskosten. Bijdragen van anderen noemt u ook. aanschafkosten en installatiekosten worden apart genoemd
 • een offerte van een aannemer voor het hele bedrag van de investeringskosten. De bevoegde bestuursleden ondertekenen de subsidieaanvraag. Is de aanvraag door andere personen ondertekend? Stuur dan een door het bestuur ondertekende machtiging mee
 • nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer
 • binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld
 • de aanvraag wordt in behandeling genomen op de dag nadat de gemeentebegroting is vastgesteld. Dit gebeurt meestal in november

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat ook hoe u achteraf de subsidie kunt laten vaststellen.

Voor Rotterdamse breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen of beheerstichtingen:

 • met een gebouw in economisch en/of juridisch eigendom
 • die aangesloten zijn bij een sportbond

De subsidieaanvraag dient minimaal 12 weken voor aanvang van de werkzaamheden te zijn ingediend. Werkzaamheden die voorafgaand aan de aanvraag zijn uitgevoerd, komen dus niet in aanmerking voor subsidie.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Dat gaat in op het moment dat alle gevraagde informatie ingeleverd is. U ontvangt een bevestiging als uw aanvraag ontvangen is. De gemeente laat u weten of deze compleet is.

Op uw aanvraag krijgt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u bezwaar maken.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht.

Meer informatie vindt u in de subsidieregeling energiebesparende maatregelen sportaccomodaties, de wijziging subsidieregeling en de subsidieverordening Rotterdam.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy