Cultuurplan 2017-2020/Jaarverslag
Gepubliceerd op: 20-02-2020
Geprint op: 30-04-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-cultuurplan2017-2020-jaarverslag/
Ga naar de hoofdinhoud

Instellingen die zijn opgenomen in het Cultuurplan 2017-2020 en andere structureel gesubsidieerde instellingen dienen hier hun verantwoording in. De deadline voor het indienen van de jaarstukken over het verslagjaar 2020 is woensdag 31 maart 2021.

Online aanvragen

U dient de verantwoording van uw jaarlijkse subsidie online in via de knop ‘Aanvragen vaststelling subsidie’. U logt in met eHerkenning. Ga naar het dossier met het subsidienummer dat u bij het indienen van de stukken voor het planjaar 2020 heeft gekregen (19.xx.xxxxx). Dit nummer staat ook op de verleningsbeschikking voor het subsidiejaar 2020.

Let op: zorg dat u bij de aanvraag alle vereiste documenten toevoegt. Deze vindt u in het veld Meesturen.

In uw verantwoording geeft u op wat u heeft gedaan en welke kosten u daarvoor maakte. De gemeente controleert of u aan de afspraken heeft voldaan en stelt de subsidie vast. Daarna krijgt u een vaststellingsbeschikking.

Let op: Door de coronacrisis wordt uw subsidie afgerekend op basis van kosten en opbrengsten, en niet op basis van al dan niet gerealiseerde prestaties. Het is genoeg om een beknopt inhoudelijk verslag in te dienen waarin ook uw begrote en behaalde prestaties staan. Daarnaast moet u een financiële subsidieverantwoording indienen. Is uw subsidie hoger is dan € 50.000 maar lager dan € 200.000? Dan geeft uw accountant daar een beoordelingsverklaring bij af. Is uw subsidie hoger dan € 200.000, dan geeft uw accountant een controleverklaring. Over de prestaties hoeft géén assurancerapport te worden afgegeven.

Let op: In de brief met informatie over het indienen van het jaarverslag 2020, vindt u alle inrichtingseisen voor het jaarverslag 2020 en een toelichting op de formulieren. Neem deze informatie zorgvuldig door.

Bij het indienen van het jaarverslag wordt gewerkt met verplichte formats. Het prestatieraster is maatwerk per type instelling en is hetzelfde als het raster dat u heeft gebruikt voor het indienen van de stukken voor het planjaar 2020. Gebruik alleen het raster/de rasters die van toepassing is/zijn op uw instelling. Een toelichting op de formulieren vindt u in het veld Meer informatie.

1. Prestatieraster met toelichting (pdf). Kies degene uit die voor u van toepassing is

2. Kengetal bezoeken & specificatie publieksbereik naar herkomst (pdf)

3. Financiële subsidieverantwoording

4. Beoordelings- of controleverklaring over de financiële subsidieverantwoording

5. Formulier balansgegevens (pdf)

6. Formulier verkorte exploitatierekening (pdf)

7. Opgave bezoldiging (pdf) (alleen als het van toepassing is)

8. Beknopte inhoudelijke subsidieverantwoording

9. Checklist governance (pdf)

De andere structureel gesubsidieerde instellingen sturen de informatie op die in de eerdergenoemde brief is opgenomen.

 

Binnen 20 weken na indiening van de aanvraag tot vaststelling van de jaarlijkse subsidie nemen wij een besluit. Zo lang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn opgeschort.

Instellingen die subsidie ontvangen in het kader van het Cultuurplan 2017-2020 en andere structureel gesubsidieerde instellingen.

Bekijk de voorwaarden in:

Mocht u inhoudelijke vragen hebben dan kunt u daarmee terecht bij uw accounthouder of bij de afdeling Cultuur via (010) 267 19 03. Voor praktische zaken over het indienen of de afhandeling van uw aanvraag, kunt u contact opnemen met de Subsidieadministratie via e-mail of bel (010) 267 48 50.