Stimuleringssubsidie ritbesparing in de bouwlogistiek
Gepubliceerd op: 06-12-2019
Geprint op: 14-01-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-bouwlogistiek/
Ga naar de hoofdinhoud

Bent u aannemer van een bouw- of renovatieproject in Rotterdam en vervoert u materialen naar bouwplaatsen in de stad?

Dan kunt u voor het efficiënter en schoner maken van het transport in aanmerking komen voor een subsidie. Het gaat om transport van bouwmaterialen en bouwmateriaal, niet het vervoer van personeel. Ook voor al lopende projecten kunt u nog steeds subsidie aanvragen, als u ritten gaat besparen voor de resterende werkzaamheden.

Eerst een berekening door TNO

Voordat u de subsidie aanvraagt, moet u via TNO een berekening laten maken voor het aantal ritten dat u kunt besparen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar subsidiebouwlogistiek@rotterdam.nl. Vermeld daarbij duidelijk:

 • naam van uw bedrijf
 • aantal m2 BVO van uw bouwproject
 • of uw bouwproject renovatie of nieuwbouw betreft

TNO neemt vervolgens contact met u op om het aanvraagformulier met u in te vullen. U hoeft zelf geen contact met TNO op te nemen.

Online subsidie aanvragen

Controleer eerst op deze pagina of u voldoet aan de voorwaarden. Als u alle benodigde documenten gereed heeft, kunt u de subsidie online regelen via de knop 'Subsidie aanvragen'. U logt hiervoor in met eHerkenning (voor bedrijven).

Duur subsidie

U kunt deze subsidie aanvragen tot 1 juli 2021. De werkzaamheden moeten starten binnen zes maanden vanaf de datum van aanvraag.

Schone en bereikbare stad

De gemeente werkt aan een schone en bereikbare stad. Minder bouwverkeer en het rijden met elektrische voertuigen dragen hieraan bij. Daarom geeft de gemeente subsidie aan aannemers die hun logistieke proces voor het vervoeren van materialen efficiënter en/of schoner inrichten.

Bouwhubs

Bijvoorbeeld door het gebruik van bouwhubs: materialen verzamelen aan de rand van de stad en met een volle, liefst elektrische vrachtwagen naar de bouwplaats brengen.

Hoogte subsidie

 1. Het subsidieplafond is € 1.300.000
 2. Subsidieverdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
 3. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de ritbesparing en wordt berekend per bespaard aantal ritten per voertuigcategorie.
 4. De subsidie bedraagt maximaal € 150.000 per bouwwerk, met de volgende rekenmethode:
 • per bespaarde rit van een E1 voertuig: € 29
 • per bespaarde rit van een E2 voertuig: € 93
 • per bespaarde rit van een E3 voertuig: € 120
 • per bespaarde rit van een E4 voertuig: € 139
 • per bespaarde rit van een E5 voertuig: € 104
 • per bespaarde rit van een E6 voertuig: € 139

Het aanvragen van de subsidie is gratis.

Bij de aanvraag van de subsidie stuurt u de volgende bestanden mee:

 • een recent uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat u daar bent ingeschreven als aannemer
 • de statuten van uw bedrijf
 • een brief waaruit blijkt dat u als aannemer opdracht heeft om het gebouw te bouwen of te renoveren
 • het door TNO ingevulde formulier met berekende te besparen ritten

Het TNO formulier krijgt u door een e-mail te sturen naar subsidiebouwlogistiek@rotterdam.nl. Vermeld hierin:

 • naam van uw bedrijf
 • aantal m2 BVO van uw bouwproject
 • of uw bouwproject renovatie of nieuwbouw betreft

TNO neemt vervolgens contact met u op om het aanvraagformulier met u in te vullen. U hoeft zelf geen contact met TNO op te nemen.

 • na de subsidieaanvraag krijgt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. In deze mail staat ook uw dossiernummer.
 • binnen 8 weken neemt de gemeente een besluit.
 • als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u het besluit met het subsidiebedrag en de voorwaarden.
 • aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van de officiële en volledige subsidieaanvraag. Dit is de digitale aanvraag waarbij ook alle aanvullende en juiste documenten zijn ingediend.

Let op: de beslistermijn kan eenmalig worden verlengd met 12 weken. Zolang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.

De subsidie is voor aannemers die bouwen of renoveren* binnen de ruit van Rotterdam (zie het PDF-document Overzichtskaart subsidie bouwlogistiek) en daarvoor bouwmaterialen naar een bouwplaats in de stad vervoeren, en die hun logistieke proces efficiënter en/of schoner kunnen inrichten.

De subsidie is niet voor transportbedrijven en ook niet voor het vervoeren van personeel.

* Met renoveren wordt het vernieuwen van een gebouw bedoeld. Gewoon onderhoud valt hier niet onder.

U komt in aanmerking als:

 • uw bedrijf minimaal drie maanden als aannemingsbedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • u opdracht heeft voor het realiseren of renoveren van een gebouw binnen de Rotterdamse Ruit
 • u initiatief neemt om het aantal ritten van uw bouwverkeer te verminderen, bijvoorbeeld met zogenaamde bouwhubs
 • u minimaal 100 ritten bespaart (Onderzoek van TNO laat zien dat vooral bij grote projecten ritten worden bespaard)
 • uw bouwproject gerealiseerd wordt op het grondgebied van de gemeente Rotterdam binnen de Rotterdamse Ruit, afgebakend door de snelwegen A20-A16-A15-A4
   

Beschikking

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt. Als u subsidie krijgt, staat in de beschikking hoe hoog de subsidie is en hoe dat bedrag is berekend. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u een bezwaar indienen.
 

Accountantsverklaring

Bij een subsidiebedrag vanaf 50.000 euro is een accountantsverklaring nodig. De accountant moet daarin de kosten aangeven van de maatregelen die zijn genomen om ritten te besparen of emissieloos uit te voeren.
 

Heeft u inhoudelijke vragen over de regeling of over de afhandeling van uw aanvraag? Neem dan via de mail contact op met subsidiebouwlogistiek@rotterdam.nl of bel naar 14 010.

De ervaring leert dat een besparing van minimaal 100 ritten kan worden gerealiseerd bij een bouwwerk met minimaal 5.000 m2 BVO bij nieuwbouw of minimaal 10.000 m2 BVO bij renovatie. Als dat voor u het geval is, kan de gemeente voor u een gesprek organiseren met TNO om precies uit te rekenen wat u kunt besparen. Uit die berekening volgt het subsidiebedrag dat u vervolgens kunt aanvragen bij de gemeente.

Ja, zolang zij bijdragen aan de minimaal 100 ritten die worden bespaard. Een rit met een gewone vrachtwagen die wordt uitgespaard door elektrische vrachtwagens te laten vervoeren, telt als een bespaarde rit.

Controle Verkeersonderneming

De gemeente moet kunnen controleren of de subsidie eerlijk wordt verkregen. Daarom zullen controles worden uitgevoerd. De gemeente Rotterdam laat dit verzorgen door medewerkers van de Verkeersonderneming.

 • Gedurende de periode waarover subsidie wordt verleend, stelt de aanvrager één enkele contactpersoon ter beschikking die met naam, e-mail adres en telefoonnummer bekend wordt gemaakt aan TNO.
 • De contactpersoon van de aanvrager zorgt binnen het eigen bedrijf voor duidelijke bewijslast en mogelijkheden voor controle van ritbesparing en emissieloos uitgevoerde ritten.
 • De aanvrager geeft tijdens de intake met TNO aan hoe de bewijslast wordt verzorgd. TNO stuurt deze afspraken naar de Verkeersonderneming.
 • De Verkeersonderneming benadert de contactpersoon om te bespreken hoe de controle wordt uitgevoerd. Onderdeel van dit gesprek is de frequentie en de wijze waarop de aanvrager gegevens aan de Verkeersonderneming aanlevert en de wijze waarop de aanvrager gegevens naar de Verkeersonderneming stuurt.
 • De aanvrager stuurt met de afgesproken frequentie de gegevens. Als dit afwijkt van hetgeen is afgesproken, meldt de Verkeersonderneming dit aan de gemeente die de subsidie verstrekt en kan dit gevolgen hebben voor de subsidie.
 • De Verkeersonderneming toetst elke maatregel op vier onderdelen:
  - compleetheid aangeleverde ritregistraties
  - compleetheid maandelijkse facturen
  - compleetheid ononderbroken beeld van camerabeelden, bv van webcams of bewakingscamera’s
  - geloofwaardigheid schouwing op basis van een onaangekondigde steekproef
 • De contactpersoon van de aanvrager krijgt bericht nadat een maatregel is gecontroleerd met het resultaat van deze controle.
 • Aan het einde van de periode waarvoor subsidie is verleend, geeft de aanvrager aan hoeveel extra kosten hij heeft gemaakt voor de maatregelen. Op basis hiervan en van de resultaten van de controle stelt de gemeente Rotterdam het subsidiebedrag vast.
 • Bij een subsidiebedrag vanaf 50.000 euro is een accountantsverklaring nodig van de kosten van de maatregelen voor ritbesparing.