Tegemoetkoming planschade
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 18-11-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/planschade/
Ga naar de hoofdinhoud

U lijdt ‘schade’ door bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan of een omgevingsvergunning, die toestemming geeft voor afwijken van het bestemmingsplan. Hiervoor kunt u misschien een tegemoetkoming krijgen.

Deze ‘schade’ wordt ook wel planschade genoemd.
Denk bij ‘schade’ aan bijvoorbeeld:

 • de daling van de waarde van uw pand
 • inkomensverlies door verkeershinder en parkeerhinder
 • minder privacy
 • verminderd uitzicht of meer schaduw

Aanvragen tegemoetkoming planschade

U kunt de tegemoetkoming online aanvragen.
Log in met uw DigiD.

 • schade die op het moment van de aankoop van de onroerende zaak was te voorzien, komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming
 • schade die onder het normale maatschappelijke risico valt, komt voor eigen rekening. De Wet ruimtelijke ordening verstaat hieronder minstens 2% van de waarde van de onroerende zaak. Ook 2% van het inkomen voor het ontstaan van de schade valt hieronder.

Als de schade voldoende anderszins is verzekerd, dan kennen burgemeesters en wethouders ook geen tegemoetkoming toe. Van anderszins verzekerd is bijvoorbeeld sprake:

 • als u een financiële vergoeding heeft ontvangen
 • als u een stuk grond in bezit heeft gekregen ter compensatie van de ontwikkeling
 • als eerdere planologische nadelen worden weggenomen of beperkt door middel van een nieuw bestemmingsplan

Bij de beoordeling van de vorige en de nieuwe planologische situatie wordt niet gekeken naar de feitelijk aanwezige bebouwing en het feitelijke bestaande gebruik, maar naar dat wat volgens het bestemmingsplan maximaal mogelijk was én is.

In 2022 betaalt u voor het behandelen van een aanvraag € 300,- .

Als de aanvraag helemaal of gedeeltelijk wordt toegewezen, wordt dit bedrag terugbetaald.

 • compleet ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • kopie machtiging (alleen als iemand anders het voor u aanvraagt)
 • kopie eigendomsbewijs
 • kopie van het schadeveroorzakende besluit of bepaling
 • u doet een verzoek tot tegemoetkoming in schade binnen 5 jaar na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning
 • een planschadeprocedure duurt gemiddeld een jaar

Deze tegemoetkoming is voor eigenaren van onroerende zaken die door een verslechtering van de planologische situatie te maken hebben met:

 • een waardedaling van hun onroerende zaak of
 • verlies van inkomen

Meer informatie over de procedure vindt u in de volgende regelingen:  

Heeft u vragen, neem dan contact op.