pilot subsidie buurtfietsenstalling
Gepubliceerd op: 26-05-2021
Geprint op: 27-11-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/pilot-subsidie-buurtfietsenstalling/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam wil meer buurtfietsenstallingen in de stad. Zo kunnen fietseigenaren in de wijken en buurten hun fiets veilig stallen, ook als daar in of bij de eigen woning geen plek voor is.

De pilotsubsidie Buurtfietsenstallingen helpt stallingseigenaren bij het aantrekkelijk maken van nieuwe en bestaande buurtfietsenstallingen in de wijk.

Subsidie aanvragen

U dient uw aanvraag online in via de knop Aanvragen subsidie.

Inloggen met eHerkenning voor bedrijven

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket 'EH2'. Lees hier meer over op de pagina gebruik van eHerkenning.

Inloggen met DigiD

Met DigiD (voor burgers) bent u persoonlijk verantwoordelijk.

Per subsidiecategorie zijn maximum bedragen vastgesteld:

 • Een subsidie voor het beheer of de exploitatie van de buurtfietsenstalling bedraagt € 2,50 per fiets per maand tot ten hoogste € 3.750.
 • Een subsidie voor de investering in een kwaliteitsverbetering bedraagt ten hoogste € 5.000.
 • Een subsidie voor een nieuwe buurtfietsenstalling bedraagt ten hoogste € 50.000, waaronder begrepen een bedrag van € 2,50 per fiets per maand voor beheer- en exploitatiekosten.

De volgende documenten kunt u in het subsidieloket uploaden. De eerste 6 zijn verplicht en hiervoor vindt u de uploadknoppen in het subsidieloket.

Document 1: Het projectplan/activiteitenplan, dat ten minste de volgende elementen bevat:

A) een beschrijving van de activiteiten

B) de doelstelling

C) de planning

D) de organisatie

E) een toelichting waaruit blijkt dat de planning van de activiteiten, de uitvoering van de activiteiten en de te verwachten resultaten realistisch en haalbaar zijn

F) een sluitende activiteitenbegroting inclusief beheer en onderhoud met, indien van toepassing, de onderliggende gespecificeerde offertes van de beoogde investeringen

G) een toelichting dat het project een aantoonbaar belang dient voor een specifieke buurt in Rotterdam

Document 2: eigendom

De akte van eigendom, een afschrift van een huurcontract of een verklaring waaruit blijkt dat de eigenaar van de ruimte instemt met de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

Document 3: situatiefoto’s

Vijf duidelijke foto’s van de huidige buurtfietsenstalling of beoogde ruimte voor een nieuwe buurtfietsenstalling, inclusief een foto van de toegang of ingang tot de ruimte voor personen die fietsen komen stallen;

Document 4: plattegronden stalling

Een plattegrond van de bestaande of te realiseren buurfietsenstalling inclusief het aantal fietsen of voertuigen dat kan worden gestald;

Document 5: plattegrond buurt

een plattegrond van de buurt met daarop het aantal fietstrommels en fietsnietjes binnen 150 meter afstand van de nieuwe buurtfietsenstalling;

Document 6: Aanvraagformulier (PDF)

Dit is het invulformulier met daarin de bijlagen 1 (bijlage kwaliteitsverbetering), 2 (checklist kwaliteitsverbetering) en 3 (deelnemersverklaring).

Bijlage 1:

 • Invullen als een aanvraag wordt gedaan voor investeringen in een bestaande buurtfietsenstalling: een volledig ingevulde bijlage kwaliteitsverbetering als bedoeld in bijlage 1 (zie Aanvraagformulier)

Bijlage 2:

 • Een volledig ingevulde checklist kwaliteitscriteria als bedoeld in bijlage 2 (zie Aanvraagformulier) en een toelichting dat hierover advies is ingewonnen bij de gemeente Rotterdam directie Stadsbeheer, afdeling Parkeervoorzieningen

Bijlage 3:

 • Een ondertekende deelnemersverklaring, voorwaarden en vereisten voor de Pilot buurtfietsenstalling (zie Aanvraagformulier)

Documenten 7 en 8 (alleen indien van toepassing):

 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)

Document 9:

Een (beknopte) aanvullende toelichting op uw subsidie-aanvraag kunt u geven door een extra bijlage te uploaden: Deze toelichting is niet verplicht.

Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.

Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Zowel burgers, ondernemers als stichtingen kunnen subsidie aanvragen.
Burgers (natuurlijke personen) moeten zijn ingeschreven in Rotterdam, rechtspersonen in Nederland.

 1. de werkzaamheden in het kader van de subsidieaanvraag voor een nieuwe buurtfietsenstalling worden binnen vier maanden na de datum van subsidieverlening afgerond;
 2. de nieuwe buurtfietsenstalling wordt na verlening van de subsidie ten minste gedurende vijf jaar geëxploiteerd;
 3. de subsidieontvanger levert gedurende de looptijd van de subsidie eens per kwartaal cijfers aan over het aantal verhuurde fietsparkeerplaatsen, actuele informatie over de buurtfietsenstalling en de tarieven, waarbij het college het recht heeft om deze informatie te plaatsen op de gemeentelijke website of andere publicatie kanalen;
 4. de subsidieontvanger werkt mee aan het delen van niet-concurrentiegevoelige projectresultaten en -gegevens die zijn opgedaan tijdens de pilot Buurtfietsenstalling.

Voor de volledige subsidieregeling gaat u naar de website van de rijksoverheid.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy