Omgevingsvergunning
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 31-07-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

Voor het (ver)bouwen van een bouwwerk is vaak een omgevingsvergunning nodig.

Via de zelftoets 'Ik wil verbouwen' krijgt u meer informatie over de Rotterdamse bouwregels en over bouwen zonder vergunning.

Let op: doe éérst de zelftoets. Blijkt uit de zelftoets dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag dán pas de vergunning aan via de knop 'vergunning aanvragen'. Houd de gegevens uit de zelftoets bij de hand.

Particulieren loggen in met DigiD, ondernemers met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. Voor deze aanvraag heeft u dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een  machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.

Wat moet u doen?

Het is belangrijk dat u eHerkenning niveau 2 koopt bij een erkend bedrijf. Zij helpen u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers.  Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd.  Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Post

U print het aanvraagformulier via het Omgevingsloket. Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD. Het compleet ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar:

Gemeente Rotterdam
Omgevingsvergunning
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

In het infoblad 'procedure aanvraag omgevingsvergunning" staat de aanvraagprocedure beschreven.

Conceptaanvraag omgevingsvergunning

Wilt u weten of bijvoorbeeld uw bouwplan of verbouwplan past in het bestemmingsplan? Dien een conceptaanvraag in. Dan weet u of uw plannen mogelijk zijn.

De kosten van deze vergunning zijn van veel zaken afhankelijk.

De berekening van de kosten voor het behandelen van een vergunning aanvraag vindt u op de pagina wat betaalt u voor een omgevingsvergunning.

Indieningslijsten

Op de indieningslijst (pdf) ziet u welke gegevens nodig zijn om de vergunning aan te vragen. Als de vergunningaanvraag of bijlagen niet goed of niet compleet zijn ingevuld, vraagt de gemeente u om meer informatie. 

Voor meer ingewikkelde bouwwerkzaamheden geldt de originele lijst van documenten en gegevens volgens de 'Ministeriële regeling omgevingsrecht'

Online documenten toevoegen

Extra documenten voegt u online toe door met uw DigiD in te loggen op het Omgevingsloket:

 • in het Omgevingsloket gaat u in de rechterbovenhoek naar ‘Mijn overzicht’
 • u klikt uw aanvraag aan
 • via ‘bijlagen’ voegt u nu extra documenten toe

Wanneer u de extra documenten alleen op papier heeft, scant u deze. Daarna dient u deze online in via het Omgevingsloket.

Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zet geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen en rapporten.

Uiteraard is het adres van de (bouw)locatie wel nodig. Bedrijfsnamen, adresgegevens en initialen vallen niet onder privacygevoelige informatie.

Lees voor meer informatie de Handreiking anonimiseren bij aanvraag vergunning (pdf) op de website van de overheid.

 • 8 weken voor een standaardaanvraag
 • 26 weken voor een uitgebreide procedure

Als er reden voor is, kan in beide gevallen de doorlooptijd worden verlengd of tijdelijk worden stilgezet.

Burgers (particulieren) én ondernemers kunnen een omgevingsvergunning aanvragen.

Bezwaar maken


Standaardprocedure:

 • belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) kunnen bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning als het gaat om een standaardprocedure
 • binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt kunnen zij een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders

Uitgebreide procedure:

 • bij een uitgebreide procedure kan zienswijze worden ingediend tegen het ontwerpbesluit
 • de termijn voor het indienen van zienswijze is 6 weken
 • de start van deze termijn is de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd
 • nadat een zienswijze is ingediend, onderzoekt het college van burgemeester en wethouders of er reden is een ander besluit te nemen dan het ontwerpbesluit

Beroep instellen

 • als u het niet eens bent met het definitieve besluit dat de gemeente heeft genomen, dan kunt u hiertegen beroep instellen
 • de termijn voor het indienen van een beroepschrift is 6 weken
 • de start van deze termijn begint de dag nadat het besluit is kennisgegeven in dagbladen, nieuwsbladen of huis aan huisbladen

Bezwaar indienen tegen de legesaanslag

U kunt bezwaar indienen tegen de legesaanslag. Kijk bij de veelgestelde vragen of op de pagina bezwaarschrift aanslag leges omgevingsvergunning.

 

Een overzicht van wetten en regels:

 • Parkeereis. De parkeereis zorgt ervoor dat er bij het afgeven van een omgevingsvergunning ook genoeg parkeermogelijkheden zijn. Bereken via de rekentool parkeereis het aantal parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen dat bij de ontwikkeling nodig is.
 • Verordening leges omgevingsvergunning
  Voor de behandeling van uw vergunningaanvraag moet u betalen.
 • Besluit omgevingsrecht
  Regels over de uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)
 • Algemene Plaatselijke Verordening
  In de APV is de Rotterdamse lokale wetgeving opgenomen.
 • Algemene wet bestuursrecht
  In deze wet vindt u bijvoorbeeld de regels voor bezwaar en beroep.
 • Bestemmingsplan
  In het bestemmingsplan staan de voorwaarden voor het gebruik van de ruimte in de stad.
 • Bouwbesluit 2012
  In het Bouwbesluit zijn de technische eisen aan bouwwerken opgenomen.
 • Bouwverordening
  In de Bouwverordening staan de Rotterdamse regels voor bouwen of verbouwen en slopen.
 • Wet natuurbescherming
  De wet natuurbescherming (WNb) regelt de bescherming van plantensoorten en diersoorten.
 • Welstandsnota Rotterdam
  De commissie voor Welstand en Monumenten toetst uw vergunningaanvraag aan de Welstandsnota Rotterdam. De commissie kijkt hierbij naar bijvoorbeeld bouwstijl, kleurgebruik en materiaalgebruik.
 • Monumentenverordening Rotterdam 2010
  In de monumentenverordening staan de regels voor gemeentelijke (Rotterdamse) monumenten.
 • Monumentenwet 1988
  Hier vindt u de regels voor rijksmonumenten.
 • Wet milieubeheer
  In deze wet staan de algemene bepalingen voor het milieurecht.
 • Woningwet
  In de Woningwet vindt u de landelijke regels voor bouwen en verbouwen.
 • Wet ruimtelijke ordening
  De Wro regelt hoe ruimtelijke plannen tot stand komen en welke bestuurslaag voor welke ruimtelijke plannen verantwoordelijk is.
 • voer het adres in op de kaart op de pagina Rotterdambericht en bekijk de aangevraagde of afgegeven vergunningen
 • op de website bekendmakingen zoeken van de overheid vindt u ook de aangevraagde en afgegeven omgevingsvergunningen
 • bijbehorende bouwtekeningen en meer informatie over afgegeven vergunningen vindt u op de pagina bouwtekeningen
 • of neem contact op met het algemene telefoonnummer 14 010

Neem voor de status van uw aanvraag contact op met de bouwinspecteur. De gegevens van de bouwinspecteur vindt u in de e-mail met uw ontvangstbevestiging.

Voor de omgevingsvergunning zijn twee procedures voorgeschreven:

 • standaardprocedure (behandeltermijn 8 weken)
 • uitgebreide procedure (behandeltermijn 6 maanden)

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail.

U kunt bezwaar indienen tegen de legesaanslag voor het in behandeling nemen van een aanvraag Omgevingsvergunning.

Kijk voor meer informatie op de pagina bezwaarschrift aanslag leges omgevingsvergunning.

Voor vragen over de Omgevingsvergunning kunt u terecht bij

 • uw contactpersoon van Stadsontwikkeling (zie eerdere brieven)
 • het algemene telefoonnummer 14 010 (lokaal tarief)
 • of via e-mail

U kunt uw aannemer, architect of andere deskundige officieel toestemming geven om uw online aanvraag namens u op te stellen (machtigen). Zij helpen u bij het in 1 keer indienen van een complete online aanvraag.

Op de pagina Kenniscentrum InfoMil bekijkt u de handleiding Omgevingsloket online.


Heeft u bouwplannen of verbouwplannen?

 • lees dan het stappenplan uit de "zelftoets" op de pagina over bouwen
 • u ziet of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt
 • met de "zelftoets" is de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag groter

Via het algemene telefoonnummer 14 010 neemt u contact op met een bouwinspecteur van Bouw en Woningtoezicht. U kunt ook een e-mail sturen.

 • U kunt uw aannemer, architect of andere deskundige officieel toestemming geven (machtigen) om namens u de online aanvraag op te stellen. Zij helpen u bij het in 1 keer indienen van een complete online aanvraag.
   
 • Of ga naar de openbare bibliotheek of de internetzuilen in de stadswinkels om een papieren aanvraagformulier te printen. Dit kan zonder inloggen met uw DigiD. U vult het aanvraagformulier helemaal in en stuurt deze op naar:
  Gemeente Rotterdam
  Omgevingsvergunning
  Postbus 6575
  3002 AN Rotterdam

Bel hiervoor met het algemene informatienummer 14 010.

Vermeld altijd het kenmerk van de omgevingsvergunning (begint met de letters OMV).