Spring naar het artikel

Voor het (ver)bouwen van een bouwwerk is vaak een omgevingsvergunning nodig. 

Via de zelftoets "ik wil verbouwen" krijgt u meer informatie over de Rotterdamse bouwregels en bouwen zonder vergunning.

Let op: maak éérst de zelftoets. Vraag daarna pas de vergunning aan!

Blijkt uit de zelftoets dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag dan met de gegevens uit de zelftoets de vergunning aan via de oranje knop op deze pagina.

U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met E-herkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het KvK-vestigingsnummer nodig.

Post
U print het aanvraagformulier vanaf het Omgevingsloket online. Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD. Het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar:
Gemeente Rotterdam
Omgevingsvergunning
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Conceptaanvraag omgevingsvergunning
Wilt u weten of bijvoorbeeld uw (ver)bouwplan past in het bestemmingsplan? Dien dan een conceptaanvraag in. Dan weet u of uw plannen mogelijk zijn.

Aangevraagde en afgegeven omgevingsvergunningen vindt u via de pagina bekendmakingen zoeken van de overheid.

Kijk voor de kosten van het behandelen van een aanvraag voor een vergunning op de pagina wat betaalt u voor een omgevingsvergunning.

Als uw vergunningaanvraag en/of bijlagen niet goed of niet helemaal zijn ingevuld, dan vraagt de gemeente u dit aan te vullen.

Bij een aanvraag omgevingsvergunning zijn bepaalde documenten en gegevens nodig om uw aanvraag te bekijken. De gemeente Rotterdam heeft een indieningslijst opgesteld waar u ziet wat u nodig heeft.

Meer informatie vindt u op de pagina omgevingsrecht.

Voor andere (meer ingewikkelde) bouwwerkzaamheden geldt de originele lijst van documenten en gegevens volgens de 'Ministeriële regeling omgevingsrecht' op de website van de overheid.

Online
Extra documenten voegt u online toe door met uw DigiD in te loggen op het omgevingsloket:

 • in het omgevingsloket gaat u in de rechterbovenhoek naar ‘Mijn overzicht’
 • u klikt uw aanvraag aan
 • via ‘bijlagen’ kunt u nu extra documenten toevoegen.

Wanneer u de extra documenten alleen op papier heeft, kunt u deze scannen en daarna via het omgevingsloket online indienen.

Heeft u geen scanner?
Vul dan het formulier bijlagen omgevingsvergunning in en schrijf op ieder document:

 • de naam van het document
 • het aanvraagnummer
 • het werk waar het document bij hoort (bijv. kappen, bouwen of monumenten).

Waar vindt  u uw aanvraagnummer?

 • log in op het omgevingsloket
 • klik helemaal rechts bovenin op ‘Mijn overzicht’
 • u ziet een tabel met een nummer in de eerste kolom.
  Dit is uw aanvraagnummer.
 • u kunt uw aanvraagnummer ook vinden in de automatische ontvangstbevestiging die u per mail heeft gekregen toen u uw aanvraag indiende via het omgevingsloket.
 • 8 weken voor een standaardaanvraag
 • 6 maanden voor een uitgebreide procedure.

Als er reden voor is, kan in beide gevallen de doorlooptijd worden verlengd of tijdelijk worden stilgezet.

Zowel burgers als ondernemers kunnen een omgevingsvergunning aanvragen.

Kijk voor informatie ook op het  infoblad procedure aanvraag omgevingsvergunning.

Een overzicht van de wetten en regels vindt u in het infoblad.

Bezwaar maken

 • Standaard procedure:
  - Als een standaard procedure van toepassing is op de aanvraag omgevingsvergunning, dan kunnen  belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning.
  - Zij kunnen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt.
 • Uitgebreide procedure:
  - In geval van een uitgebreide procedure kan tegen het ontwerp-besluit zienswijze worden ingediend.
  - De termijn voor het indienen van zienswijze is 6 weken.
  - De start van deze termijn is de dag waarop het ontwerp-besluit ter inzage is gelegd.
  - Nadat een zienswijze is ingediend, onderzoekt het college van B&W of er reden is een ander besluit te nemen dan het ontwerpbesluit.

Beroep instellen

 • Als u het niet eens bent met het definitieve besluit dat de gemeente heeft genomen, dan kunt u hiertegen beroep instellen.
 • De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken.
 • De start van deze termijn begint de dag nadat het besluit is kennisgegeven in dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

Bezwaar indienen tegen de legesaanslag
U kunt ook bezwaar indienen tegen de legesaanslag voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag. Kijk bij de veelgestelde vragen hieronder of op de pagina kosten van de omgevingsvergunning.

Vragen over de werking van het omgevingsloket worden beantwoord door de helpdesk Omgevingsloket online. Stel uw vragen via het helpdeskformulier op de pagina van InfoMil.

Kijk ook onderaan deze pagina of het antwoord op uw vraag tussen de meest gestelde vragen staat.
Heeft u daarna nog vragen, stuur dan een mail naar bwt-vergunningen@rotterdam.nl . Of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.

Neem voor de status van uw aanvraag contact op met de bouwinspecteur die vermeld staat in de ontvangstbevestiging die u van de gemeente via e-mail heeft gekregen.

Voor de omgevingsvergunning zijn twee procedures voorgeschreven:

 • standaardprocedure (behandeltermijn 8 weken)
 • uitgebreide procedure (behandeltermijn 6 maanden)

Email: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u een bezwaarschrift indienen bij Stadsontwikkeling . Vermeld het aanslagnummer en het zaaknummer.

Een bezwaarschrift moet u schriftelijk indienen binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet. U krijgt GEEN uitstel van betaling.

Het bezwaarschrift stuurt u naar:
Stadsontwikkeling
Afdeling Bouw- en Woningtoezicht
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam.

Voor vragen over de Omgevingsvergunning kunt u terecht bij uw contactpersoon van Stadsontwikkeling (zie eerdere brieven) of via het algemene telefoonnummer 14 010 (lokaal tarief).

Email: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

U geeft uw aannemer, architect of andere deskundige officieel toestemming om namens u uw online aanvraag op te stellen (machtigen). Zij helpen u bij het in één keer indienen van een complete online aanvraag.

Op de pagina Kenniscentrum InfoMil bekijkt u de handleiding OLO (OmgevingsLoketOnline).

Heeft u (ver)bouwplannen?
Lees dan het stappenplan uit de "zelftoets" op de pagina over bouwen.
U ziet of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt.
Met de "zelftoets" is de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag groter.

Email: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Via het algemene telefoonnummer 14010 kunt u contact opnemen met een bouwinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht.

U kunt ook uw aannemer, architect of andere deskundige officieel toestemming geven (machtigen) om namens u uw digitale aanvraag op te stellen. Zij helpen u bij het in één keer indienen van een complete online aanvraag.

Of ga naar de openbare bibliotheek of de internetzuilen in de stadswinkels om een papieren aanvraagformulier te printen. Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD.

U vult het aanvraagformulier helemaal in en stuurt deze op naar:
Gemeente Rotterdam
Omgevingsvergunning
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam.

Bel hiervoor met het algemene informatienummer 14 010 van de gemeente Rotterdam.

Vermeld altijd het kenmerk van de omgevingsvergunning (begint met de aanduiding OMV).