Integriteitsschending melden
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 19-01-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/integriteitschending-melden/
Ga naar de hoofdinhoud

Iedere ambtenaar hoort altijd integer te zijn: eerlijk, fatsoenlijk en betrouwbaar. Denkt u dat een ambtenaar niet integer is geweest? Meld dit bij de gemeente.

Ook personen die tijdelijk voor de gemeente werken, moeten integer zijn. Dit zijn bijvoorbeeld externe adviseurs, uitzendkrachten en stagiaires.

Integriteitsschending melden

Wilt u zeker weten of er sprake is van een integriteitsschending? Kijk dan naar de voorbeelden op deze pagina.

U kunt op drie manieren een integriteitsschending melden:

1. Online melden

Via de knop 'Online melden' geeft u een integriteitsschending door.

2. Telefonisch melden

U mag ook bellen naar het gemeentelijke telefoonnummer 14 010.

3. Anoniem melden

Liever anoniem een melding doorgeven? Neem dan contact op met Stichting M (0800-7000) of met de Gemeentelijke Ombudsman.

 1. Zodra u een melding heeft gemaakt, neemt een integriteitscoördinator van de gemeente binnen 14 dagen contact met u op.
 2. Daarna gaat uw melding verder, naar het hoofd van de afdeling of het gebied waar het is gebeurd.
 3. Na afloop krijgt u bericht over hoe uw melding afgehandeld is.

Integriteit is belangrijk

De gemeente levert diensten en wordt betaald van geld van de belastingbetaler. Daarom vindt de gemeente integriteit erg belangrijk.

De gemeenteambtenaar moet zorgvuldig zijn

 • in wat hij of zij doet en
 • bij het controleren van burgers, bedrijven en instellingen

Wetten en regels

Dat een ambtenaar integer moet zijn, is ook in wetten en regels vastgelegd:

U kunt de gemeente per e-mail een integriteitsschending doorgeven, of op een andere manier contact opnemen met de gemeente.

Ambtenaren en collegeleden mogen voor maximaal € 50 cadeaus en uitnodigingen aannemen.

Medewerkers van de afdelingen Stadsontwikkeling en Belastingen mogen helemaal niets aannemen.

In 2005 zijn de landelijke basisnormen integriteit vastgelegd. Alle gemeenten moeten zich hieraan houden. Een van de basisnormen is het bekendmaken van de extra functies die topambtenaren hebben. Die functies worden ook wel nevenfuncties genoemd.

Naam en functie Nevenfuncties Betaald

As, R.C. van

Directeur Inkomen

Cluster Werk&Inkomen

Lid van het bestuur van GBI (Vereniging Gezamenlijke Basisprocessen Inkomen) Nee
  Lid bestuur van Divosa Nee

Baas-van Leeuwen, S.V.H.

Directeur Publieke Gezondheid

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

Raad van Toezicht en lid audit commissie Kwadraad

Ja
  Raad van Toezicht Oogkliniek de Horsten Ja
  Raad van Toezicht Waarborgfonds voor de Zorgsector Ja

Bakker, R.C. de

Directeur Maatschappelijke Ondersteuning

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

Stichting Voor Goed Impact Agency, Lid Advies Raad Voor Goed

Nee

Bean, I.F.

Directeur Burgerzaken en Belastingen

Cluster Dienstverlening

Coaching en clinics ism Nyenrode Business University

Ja

Chedie - van Hall, M.I.B.

Directeur Financiën en Inkoop

Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning

Bestuurder van de BV SSC Flex bij KvK

Nee

Doorn-Claassen, M.M. van

Projectdirecteur

Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning

Ambassadeur - Dag van de Dialoog Rotterdam Nee
 

Voorzitter van de OMC - Zonta Rotterdam

Nee
 

Adviseur Stichting Elisabeth Slechte-van den Oord

Nee

Duitman, E.C.

Directeur Toezicht en Handhaving

Cluster Stadsbeheer

Jurylid namens de gemeente in jury voor Hein Roethofprijs(CCV) Nee

Hadziavdic, E.

Directeur Openbare Werken

Cluster Stadsbeheer

Lid Raad van Toezicht Stichting Managing Public Space

Nee

Houtman, W.A.J.J.

Concerndirecteur

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

Lid - Raad van Toezicht Platform 31/ per april /2018 tevens lid van de Raad van Toezicht van Stichting IVO

Ja

 

Voorzitter van het bestuur van Stichting Combattimento Nee

Janse, J.R.C.

Directeur Welzijn, Zorg en Jeugd

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

Lid kerkenraad Gereformeerde gemeente Boskoop Nee

Leeuwen, M. van

Directeur ProjectManagementbureau & Engineering

Cluster Stadsontwikkeling

Bestuurder Stichting Capelle Werkt Ja
  Lid Raad van Toezicht van Neerlands Diep Nee

Meijer, J.H.

Concerndirecteur Cluster Werk en Inkomen

Bestuurder - Wigo4it Nee

Melchers, L.J.M.J.

Directeur Gebiedsontwikkeling

Cluster Stadsontwikkeling

Lid Raad van Toezicht SHS Delft Nee

Nijman, J.B.

Projectdirecteur

Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning

Bestuurslid - Stichting Merde Nee

Pastors, M.G.T.

Directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Voorzitter stichting Onderhandelingen thuiskopie i.o.v. ministerie V&J Ja
  Lid VNG-commissie Financiele Beheersbaarheid Sociale Domein Ja
  Werkzaamheden als spreker, voorzitter, columnist, adviseur, bemiddelaar ia Marco Pastors Advies bv Ja
  lid Curatorium VNG Nee
  Bestuurslid dansgroep Amsterdam Nee
  lid raad van advies Leefbaar Rotterdam Nee

Prins, R.E.B.

Directeur Externe Mobiliteit

Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning

Bestuurslid - Stichting Waterheuvel (en de sub-stichting Fountain House) Nee

Reukema-Gevers, H.E.

Directeur Wijkgestuurd werken, Participatie en Stadsarchief

Cluster Dienstverlening

Lid van de Kiesraad Ja

Roozen, V.J.M.

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

De Regieraad Responsieve Overheid (RRO) Nee

Rotte, A.C.M. de

Directeur Klantcontact

Cluster Dienstverlening

Statutair directeur BV Multidiensten Nee
  Bestuurslid Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Nee

Schalkwijk, R.W.J.

Directeur Uitvoering

Cluster Werk en Inkomen

Voorzitter - Voetbalvereniging Oliveo te Pijnacker Nee
  (Mede-) directeur van Multidiensten Rotterdam BV Nee

Veen, P.J.S. van

Directeur Externe Mobiliteit

Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning

Vice voorzitter Nederlandse Boksbond Nee
  Voorzitter Stichting Nederlandse Sport (shared service organisatie sportbonden) Nee

Vermeer, W.W.M.

Directeur IIFO

Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning

Gateway reviewer bij bureau Gateway Reviews van het ministerie van BZK Nee

Vervooren, A.C.

Directeur Veiligheid

Vice-president - Bestuur European Forum for Urban Safety Nee
  lid van het AB Vereniging Zuid Hollandse Gemeenten(VZHG) Nee

Wigmans, G.J.D.

Concerndirecteur Cluster Stadsbeheer

Lid Raad van Advies Infratech Nee
  Bestuurslid NVRD Nee
  Bestuurslid Bouwcampus Nee

In 2005 zijn de landelijke basisnormen integriteit vastgelegd. Alle gemeenten moeten zich hieraan houden. Een van deze basisnormen is het bekendmaken van extra functies die clustercontrollers hebben. Clustercontrollers zijn de toezichthouders op de financiële afdelingen van de gemeente Rotterdam. Die extra functies heten nevenfuncties.

Naam en Functie Nevenfunctie Betaald

Haak, R. den

Clustercontroller Stadsbeheer

Penningmeester Voetbalvereniging Streefkerk

Nee
 

Directeur Multidiensten Rotterdam BV

Nee

Hoven, J.B. van den

Clustercontroller Stadsontwikkeling

Penningmeester Stichting Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt

Nee
 

Lid Raad van Toezicht - Stichting Welzijn Capelle

Ja
 

Gevolmachtigd vereffenaar NV Gemeentewerken Rotterdam

Nee
  Gevolmachtigd vereffenaar Ingenieursbureau Rotterdam BV Nee
 

Gevolmachtigd vereffenaar C2 Rotterdam BV

Nee
 

Gevolmachtigd vereffenaar WOM Vastgoed

Nee

Meer, J.H. van der

Clustercontroller Bestuurs- en concernondersteuning

Penningmeester protestante gemeente Overschie

Nee

Windt, C.M. van der

Afdelingshoofd Concern Auditing Middelen en Control / Concerncontrol

Bestuurder SSC Flex BV Nee

Alle nieuwe ambtenaren leggen een ambtseed of belofte af. Hiermee verklaren zij plechtig dat zij integer zijn in hun werk. Dit betekent dat zij:

 • eerlijk, fatsoenlijk, onkreukbaar moeten zijn en
 • af te rekenen zijn op wat zij doen

Daarnaast volgen alle nieuwe ambtenaren een training waarin moeilijke keuzes worden voorgelegd. Tenslotte wordt de Gedragscode besproken en uitgelegd. Wilt u die nalezen? Kijk dan op de overheidspagina Gedragscode voor de medewerkers van de gemeente Rotterdam.

Externe medewerkers

Medewerkers van buitenaf leggen geen eed af, maar moeten wel een integriteits- en geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Melding misstand

Als ambtenaren denken dat:

 • de gemeente zich niet houdt aan wettelijke voorschriften of beleidsregels of
 • er een gevaar is voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu of
 • een andere ambtenaar zijn werk niet goed doet en daarmee een gevaar is voor het werk van de gemeente

dan kunnen zij dit melden bij een vertrouwenspersoon op de afdeling waar hij of zij werkt. Op de overheidspagina Regeling melding vermoeden misstand staat hoe er met een melding wordt omgegaan.

 1. Fraude en corruptie
 2. Diefstal en verduistering
 3. Belangenverstrengeling
 4. Geweld en intimidatie
 5. Verspilling en misbruik van gemeentelijke eigendommen
 6. Misdragingen (strafbare feiten) binnen of buiten werktijd
 7. Misbruik en manipulatie van informatie
 8. Ongeoorloofde afwezigheid