Aanvragen tegemoetkoming meerkosten zorg
Gepubliceerd op: 11-05-2017
Geprint op: 20-02-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/aanvragen-tmz/
Spring naar het artikel

De Tegemoetkoming meerkosten zorg (TMZ) is er voor Rotterdammers met een chronische ziekte of beperking, die hierdoor meer kosten maakten.

De tegemoetkoming meerkosten zorg (TMZ) kunt u in 2019 niet meer aanvragen. Deze regeling komt te vervallen

Helaas is de aanvraagperiode 2018 van de TMZ voorbij. U kunt geen aanvraag meer indienen voor TMZ dit jaar. De mogelijkheid van aanvragen was van 1 mei 2018 tot en met 30 september 2018.

Let op: de aanvraagperiode van de Tegemoetkoming meerkosten zorg (TMZ) is tot en met 30 september 2018. Daarna kunt u geen TMZ over 2017 meer aanvragen.

Komt u in aanmerking voor de TMZ?

Of u in aanmerking komt voor de TMZ is ook afhankelijk van uw inkomen. U krijgt geen TMZ als uw gezamenlijk bruto jaarinkomen hoger was dan:

 • € 26.374,- (dit geldt voor echtparen of samenwonenden)
 • € 18.462,- (voor alleenstaanden)

Als u per post TMZ aanvraagt:

 • het ingevulde aanvraagformulier TMZ
 • een kopie van uw bankafschrift, niet ouder moet zijn dan 3 maanden en met het huidige adres goed zichtbaar.
 • een kopie van uw jaaropgave(n)

Na het correct invullen en doorsturen van uw gegevens ontvangt u binnen 6 weken een schriftelijke ontvangstbevestiging. Na de ontvangstbevestiging is uw aanvraag in behandeling. Na 6 weken geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 010.

De gemeente toetst uw aanvraag en controleert uw gegevens. Als het nodig is, neemt de gemeente telefonisch of schriftelijk contact met u op. Wanneer het onderzoek afgerond is, krijgt u schriftelijk een besluit (een brief) of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.

Uiterlijk binnen 16 weken de datum van binnenkomst krijgt u bericht of uw aanvraag is toegekend of niet. De datum van binnenkomst vindt u terug op de ontvangstbevestiging. Na toekenning staat het bedrag binnen enkele weken op uw bankrekening.

Rotterdammers die in 2017 extra kosten hebben gemaakt door een beperking of chronische ziekte of dat van hun kind:

 • Deze kosten werden niet vergoed door bijvoorbeeld een zorgverzekeraar of de bijzondere bijstand.
 • Met  daarnaast een laag inkomen of een uitkering:

U krijgt geen TMZ als uw gezamenlijk bruto jaarinkomen hoger was dan:

 • € 26.374, - (dit geldt voor echtparen of samenwonenden)
 • € 18.462, - (voor alleenstaanden)

Let op: de aanvraagperiode van de Tegemoetkoming meerkosten zorg (TMZ) is tot en met 30 september 2018.

De regeling Tegemoetkoming meerkosten zorg vervangt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatieregeling eigen risico (CER).

Sinds 2015 kunnen Rotterdammers voor meer zorg en ondersteuning aankloppen bij de gemeente. Een aantal taken lag eerst bij het Rijk, zoals de Wtcg en de CER. Zo is ook de ‘Tegemoetkoming meerkosten zorg ontstaan’.

Meer informatie vindt u via

Meerkosten zorg zijn extra kosten gemaakt door uw chronische ziekte of beperking. Deze kosten zijn niet vergoed door een zorgverzekeraar of door de bijzondere bijstand.

Bijvoorbeeld:

 • U had veel wasgoed en u moest dus extra wassen draaien
 • U moest uw huis extra verwarmen
 • U moest meer kleding kopen doordat uw kleren extra snel sleten
 • U volgde een bijzonder dieet dat extra kosten met zich meebracht
 • U kreeg maaltijden bezorgd in verband met uw beperking
 • U kreeg medicijnen op doktersvoorschrift die niet werden vergoed
 • U ontving een individuele voorziening of pgb uit de Wmo. Denk bij een individuele voorziening aan hulp in de huishouding, vervoer op maat of een rolstoel.

Het kan dat u andere meerkosten heeft die in dit rijtje niet zijn genoemd. Die kunt u ook noemen op het aanvraagformulier. Het gaat alleen om kosten die níet op een andere manier worden/zijn vergoed, bijvoorbeeld door de zorgverzekeraar of bijzondere bijstand.

Het is een financiële tegemoetkoming voor mensen die extra kosten hebben door een ziekte of beperking, en die een laag inkomen hebben. Die extra kosten noemen we meerkosten.

Het gaat alleen om meerkosten als die kosten niet door een andere instantie of regeling zijn vergoed, bijvoorbeeld via zorgverzekeraar of de bijzondere bijstand. De hoogte van de tegemoetkoming is dit jaar € 200,-.

De Tegemoetkoming meerkosten zorg komt in de plaats van de CER (Compensatieregeling voor het verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet) en de Wtcg (de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten).

Het jaarinkomen staat op de jaaropgave van de werkgever of van de instantie die de uitkering uitbetaalt. Ook staat dit inkomen vermeld in uw voorlopige of definitieve belastingaanslag 2017.

Voor de Tegemoetkoming meerkosten zorg vraagt de gemeente om uw totale bruto-jaarinkomen (zonder toeslagen, maar inclusief vakantiegeld en 13e maand of bonus) en het inkomen van uw partner wanneer u samenwoont of getrouwd bent.

Nee, u verklaart dat u deze meerkosten heeft gemaakt. U moet wel een kopie van een bankafschrift met uw klantgegevens meezenden voor een check van uw IBAN-rekeningnummer.

Naast mogelijke ondersteuning vanuit de gemeenten blijft de fiscale aftrek voor uitgaven voor specifieke zorgkosten in een aangepaste vorm bestaan. Hier kunt u bij uw belastingaangifte gebruik van blijven maken. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Belastingdienst of bellen met telefoonnummer 0800-0543.

De regelingen zijn afgeschaft, omdat de tegemoetkoming niet altijd terecht kwam bij mensen die meerkosten moesten maken. De regering vindt dat de gemeenten beter maatwerk kunnen leveren.

Gemeenten ontvangen daarom vanaf 2015 een aanvullend budget voor het leveren van maatwerk en voor het verstrekken van een financiële tegemoetkoming vanuit de Wmo.

Als u een partner heeft, moet uw partner de aanvraag ook ondertekenen. Zonder de ondertekening door uw partner, nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. Is de aanvraag niet door uw beiden ondertekend, dan sturen wij u een herstelbrief toe. Daarin vragen wij u dan om uw partner ook te laten ondertekenen.

Aanvraag door partner laten ondertekenen

Uw partner moet zelf via MijnLoket de aanvraag TMZ ondertekenen. Daarbij heeft uw partner Digid nodig. Uw partner moet dan de volgende stappen zetten:

 • Uw partner ziet na inloggen op MijnLoket, uw aanvraag staan.
 • Klik op de oranje knop ‘Ondertekenen’.
 • Uw partner krijgt nu het deel van de pagina over Inkomen op het aanvraagformulier te zien. Het inkomen van uw partner kan hier worden aangepast. Indien nodig kan hier ook een jaaropgaaf 2017 worden bijgevoegd.
 • Uw partner krijgt verder geen inzage in de overige aanvraaggegevens.
 • Door te klikken op de knop ‘Volgende’ en uiteindelijk de knop ‘Bevestigen’, ondertekent uw partner uw aanvraag.

Als dit gelukt is, ontvangt u een e-mail van de gemeente Rotterdam waarin staat dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Krijgt u deze e-mail niet? Kijk dan in uw ‘ongewenste mail’ of ‘spam’ –folder. Staat ook daar geen e-mail over uw aanvraag? Neem dan contact met ons op.

Liever per post aanvragen

Heeft uw partner geen Digid en vraagt u liever schriftelijk aan? Download dan via de oranje knop op deze pagina het aanvraagformulier (zie hierboven onder ‘Per post TMZ aanvragen’).