Raadsenquête
Gepubliceerd op: 13-03-2017
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/raadsenquete/
Ga naar de hoofdinhoud

Een van de instrumenten van de gemeenteraad is het instellen van nader onderzoek (recht van enquête). De raad kan op voorstel van een of meer leden een onderzoek naar het door het college of de burgemeester gevoerde bestuur instellen.

Als een of meer raadsleden dit willen, dienen zij een schriftelijk voorstel in te dienen bij de voorzitter. Hierin moet opgenomen zijn:

  • een omschrijving van het onderwerp van het onderzoek
  • een toelichting
  • de verwachte duur
  • (als het mogelijk is) de namen van de te horen getuigen en deskundigen.

Is een voorstel door een of meer leden gedaan, dan verricht een tijdelijke commissie het voorbereidend onderzoek. Komt het voorstel tot het houden van een onderzoek van een raadscommissie, dan kan de raad zonder voorbereidend onderzoek het besluit tot het houden van een onderzoek nemen.

Onderzoekscommissie Warmtebedrijf

Op 30 januari 2020 stelde de gemeenteraad de Onderzoekscommissie Warmtebedrijf in om een raadsenquête naar de governance van het Warmtebedrijf uit te voeren. Op 17 september 2020 zijn de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Meer informatie hierover vindt u op de pagina van de onderzoekscommissie.

De gemeenteraad kan een onderzoek instellen naar het bestuur door het college of de burgemeester.

Instellen van een onderzoekscommissie

Het besluit tot het instellen van een onderzoek omvat een omschrijving van het onderwerp van onderzoek en een toelichting hierop. Deze omschrijving kan gedurende het onderzoek door de raad worden gewijzigd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een door de raad in te stellen onderzoekscommissie. Die wordt ingesteld in de raadsvergadering na de raadsvergadering waarin het besluit tot het instellen van het onderzoek is genomen. De bevoegdheden en werkzaamheden van een onderzoekscommissie worden niet geschorst door het aftreden van de raad.

Samenstelling onderzoekscommissie

De onderzoekscommissie heeft, inclusief de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. De raad benoemt uit zijn midden

  • de voorzitter
  • de plaatsvervangend voorzitter
  • de leden van de onderzoekscommissie

Hierbij kan niet meer dan één persoon per fractie in de onderzoekscommissie vertegenwoordigd zijn. De onderzoekscommissie kan haar bevoegdheden alleen uitoefenen, als minstens drie van haar leden aanwezig zijn. De onderzoekscommissie besluit bij meerderheid van stemmen.

Verslag aan de raad

Na afloop van het onderzoek doet de onderzoekscommissie van haar verrichtingen verslag aan de raad. Dit kan ook vaker; zo vaak als de onderzoekscommissie het nodig vindt, of als de raad daartoe besluit.