Onderzoekscommissie warmtebedrijf
Gepubliceerd op: 31-01-2020
Geprint op: 07-04-2020
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/onderzoekscommissie-warmtebedrijf/
Spring naar het artikel

Op 30 januari 2020 stelde de gemeenteraad de Onderzoekscommissie Warmtebedrijf in. Dit gebeurde na een met algemene stemmen aangenomen motie van Jan Willem Verheij (VVD) en anderen in de raadsvergadering van 12 november 2019.

De commissie krijgt als opdracht mee een enquête te houden over het Warmtebedrijf.

Onderzoeksvraag

De gemeenteraad heeft de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

Hoe is de besluitvorming in relatie tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid van de gemeente in het dossier Warmtebedrijf verlopen vanaf het initiatief tot oprichting in 2005 tot 1 januari 2020 en welke lessen zijn daaruit te trekken?

  1. Welke maatschappelijke en financiële afwegingen zijn daarbij gemaakt?
  2. Zijn de risico’s inzichtelijk gemaakt en was dit afdoende? En hoe zijn de risico’s gemanaged?
  3. Is de gemeenteraad geïnformeerd over het dossier en de daaraan verbonden risico’s en was deze informatie adequaat?
  4. Hoe is ambtelijk en bestuurlijk invulling gegeven aan de governance van de deelneming in het Warmtebedrijf en was dit adequaat?

Commissieleden en ondersteuning

De enquêtecommissie bestaat uit de volgende raadsleden:

De commissie krijgt ambtelijke ondersteuning van:

  • Vincent Lorijn (commissiegriffier)
  • Leon van Koppen (plaatsvervangend commissiegriffier)
  • Natália Ferreira (commissiesecretaris)
  • Lindi Bor (perscoördinatie)

De commissie krijgt ondersteuning van een extern onderzoeksbureau. In februari besloot de onderzoekscommissie op basis van de gedane inschrijvingen dat het onderzoeksbureau TwynstraGudde de opdracht wordt gegund.

Planning

Onderstaand schema beschrijft de voorlopige planning van het onderzoek. Met het onderzoeksbureau wordt deze voorlopige planning uitgewerkt. Het is de bedoeling de openbare verhoren nog voor het zomerreces af te ronden.

Selectie onderzoeksbureau februari 2020
Uitvoering onderzoek maart tot en met 1e helft september 2020
Oplevering rapport 1e helft september 2020
Raadsbehandeling eind september/oktober 2020
\