Meedenken
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 12-05-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/meedenken/
Ga naar de hoofdinhoud

Kan ik invloed uitoefenen op wat er in de gemeenteraad besloten wordt? Of een idee voorleggen aan de gemeenteraad? Er zijn verschillende manieren om de gemeenteraad te benaderen als u wilt meedenken.

Dus wilt u meer te weten te komen over het werk van de gemeenteraad? Een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of  steun voor uw initiatief vragen? Hieronder vindt u een overzicht van de manieren waarop u  met de gemeenteraad in contact kan komen.

Wilt u een vraag stellen of uw idee of probleem onder de aandacht brengen van een individueel gemeenteraadslid of burgerlid? U kunt zelf bellen of mailen naar een gemeenteraadslid/burgerlid naar keuze.

Klik voor contactinformatie op zijn/haar naam in de lijst op een van de fractiepagina's. U opent dan een veld met persoonlijke informatie van dat gemeenteraadslid/burgerlid. U kunt ook bellen of mailen naar het fractiebureau van een of meer gemeenteraadsfracties. De contactgegevens vindt u onderaan op de fractiepagina:

Een andere manier dan rechtstreeks via een gemeenteraadslid of fractie uw punt onder de aandacht te brengen, is uw brief per post of mail te sturen naar de hele Rotterdamse gemeenteraad of naar een van de gemeenteraad-commissies.

Dagelijks komen er diverse vragen, klachten en ideeën binnen van mensen uit alle lagen van de bevolking. Bijvoorbeeld over zaken als veiligheid, het kappen van bomen en communicatieproblemen met organisaties. Vaak gaat het ook over zaken waar gemeenteraadsleden niet verantwoordelijk voor zijn of waarop ze geen invloed hebben. Maar ze kunnen u wel een luisterend oor bieden en proberen door te verwijzen naar de juiste instantie. Of ze kunnen vragen over het onderwerp stellen in een commissievergadering of actualiteitenraad. Soms kan een gemeenteraadslid het drukmiddel zijn om de zaak in beweging te krijgen.

Stuur uw brief voor de gemeenteraad of gemeenteraad-commissie naar de griffie per e-mail info@griffie.rotterdam.nl of per post aan Griffie, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam. De griffie brengt uw brief  onder de aandacht van de gemeenteraadsleden.

Let op: brieven van burgers gericht aan de gemeenteraad van Rotterdam worden gepubliceerd op het openbare raadsinformatiesysteem. Dit vanwege transparantie van openbaar bestuur. Uit oogpunt van privacy worden deze brieven voor plaatsing wel geanonimiseerd.

De gemeenteraad-commissies vergaderen op dit moment zoveel mogelijk digitaal. Fysiek inspreken tijdens een gemeenteraad-commissievergadering is daarom niet in alle gevallen mogelijk. Neem contact op met de commissiesecretaris over de mogelijkheden.

Wilt u toch uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of via een audioboodschap per e-mail tot twee werkdagen voor de gemeenteraad-commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie. Uw bijdrage wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.

In het raadsinformatiesysteem vindt u informatie over de agenda's van de gemeenteraad-commissievergaderingen.

Meer informatie over de onderwerpen waarmee de verschillende gemeenteraad-commissies zich bezighouden, vindt u op de gemeenteraad-commissiepagina's. Helemaal onderaan deze pagina onder 'Zie ook' vindt u linkjes naar deze pagina's

Tips voor insprekers

Geef duidelijk aan waarover u het woord voert en eventueel waarom u het ergens mee eens of oneens bent. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op. Als u ook namens anderen spreekt, vertel dan wie dit zijn. Desnoods kunt u dit ondersteunen met een handtekeningenlijst. Zet uw verhaal op papier, met vermelding van uw contactgegevens. Stuur deze informatie tijdig naar de gemeenteraad-commissiesecretaris, zodat die de commissie alvast kan informeren.

Een hoorzitting is een middel om gemeenteraadsleden te voorzien van informatie en geeft belanghebbenden de mogelijkheid om in te spreken. De gemeenteraad houdt twee soorten hoorzittingen: formele en informerende hoorzittingen.

Formele hoorzitting

Voordat de gemeenteraadsleden een bestemmingsplan met het college in de gemeenteraad-commissie en de gemeenteraad bespreken, wordt er een hoorzitting gehouden. Dit is de formele mogelijkheid om zienswijzen en bezwaren te bespreken met commissieleden. Vanuit de wet Ruimtelijke Ordening organiseert een subcommissie van de gemeenteraad-commissie die zich bezighoudt met het beleidsterrein Ruimtelijke Ordening hoorzittingen voor belanghebbenden die zienswijzen hebben uitgebracht bij bestemmingsplannen. Deze raadsperiode worden de bestemmingsplannen behandeld door de Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.

Informerende hoorzitting / inspreekmoment

Tijdens dit type hoorzitting nodigen een of meer gemeenteraad-commissies verschillende partijen uit de stad uit (bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, culturele instellingen). Zij krijgen de mogelijkheid om eventuele bezwaren toe te lichten voor de bespreking van een belangrijke onderwerp in commissie en gemeenteraad. Bijvoorbeeld de hoorzitting bij het Cultuurplan die georganiseerd wordt door de gemeenteraad-commissies die zich bezighoudt met het beleidsterrein Cultuur.

Tijdens de begrotingsbehandeling in het najaar is er meestal een gezamenlijk inspreekmoment van alle gemeenteraad-commissies, waarvoor belanghebbenden zich kunnen aanmelden. Meer informatie hierover vindt u elk najaar op de pagina gemeenteraad.

Behalve tijdens openbare hoorzittingen laten commissieleden zich ook informeren tijdens technische sessies over specifieke onderwerpen. Deze technische sessies zijn niet openbaar toegankelijk.

Via de gebiedscommissies kunnen alle Rotterdammers – actieve buurtbewoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties in een gebied – invloed uitoefenen op het wel en wee van hun wijken.

Door zichzelf verkiesbaar te stellen als gebiedscommissielid of door actieve betrokkenheid bij het maken van de gebiedsplannen voor hun gebied. Het gebiedsplan is een belangrijk instrument bij het adviseren aan het stadsbestuur. De gebiedscommissie maakt dit samen met bewoners, ondernemers en andere partners in de wijken van het gebied. Het is een bundeling van ideeën om de wijk te verbeteren.

De gebiedscommissies hebben ook nadrukkelijk de taak bewoners en bedrijven op allerlei manieren te betrekken bij het maken van plannen voor de wijk. Zij organiseren en maken participatie mogelijk en stimuleren initiatieven van wijkbewoners via allerlei bekende maar ook nieuwe manieren, zoals crowdsourcing, digitale raadplegingen en wijkreferenda.

Meer informatie over de gebiedscommissies vindt u op de pagina gebiedscommissies. Ook kunt u daar doorklikken naar de contactinformatie van de gebiedscommissie van uw gebied.