Meedenken
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 20-02-2019
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/meedenken/
Spring naar het artikel

Kan ik invloed uitoefenen op wat er in de gemeenteraad besloten wordt? Of een idee voorleggen aan de gemeenteraad? Er zijn verschillende manieren om de gemeenteraad te benaderen als u wilt meedenken.

Dus wilt u meer te weten te komen over het werk van de gemeenteraad? Een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of  steun voor uw initiatief vragen? Hieronder vindt u een overzicht van de manieren waarop u  met de gemeenteraad in contact kan komen.

Wilt u een vraag stellen of uw idee of probleem onder de aandacht brengen van een individueel raadslid of burgerlid? U kunt zelf bellen of mailen naar een raadslid/burgerlid naar keuze.

Klik voor contactinformatie op zijn/haar naam in de lijst op een van de fractiepagina's. U opent dan een veld met persoonlijke informatie van dat raadslid/burgerlid. U kunt ook bellen of mailen naar het fractiebureau van een of meer raadsfracties. De contactgegevens vindt u onderaan op de fractiepagina:

Een andere manier dan rechtstreeks via een raadslid of fractie uw punt onder de aandacht te brengen, is uw brief per post of mail te sturen naar de hele Rotterdamse gemeenteraad of naar een van de raadscommissies.

Dagelijks komen er diverse vragen, klachten en ideeën binnen van mensen uit alle lagen van de bevolking. Bijvoorbeeld over zaken als veiligheid, het kappen van bomen en communicatieproblemen met organisaties. Vaak gaat het ook over zaken waar raadsleden niet  verantwoordelijk voor zijn of waarop ze geen invloed hebben. Maar ze kunnen u wel een luisterend oor bieden en proberen door te verwijzen naar de juiste instantie. Of ze kunnen vragen over het onderwerp stellen in een commissievergadering of actualiteitenraad. Soms kan een raadslid het drukmiddel zijn om de zaak in beweging te krijgen.

Stuur uw brief voor de gemeenteraad of raadscommissie naar de griffie per mail info@griffie.rotterdam.nl of per post aan Griffie, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam. De griffie brengt uw brief  onder de aandacht van de raadsleden.

NB Brieven van burgers gericht aan de gemeenteraad van Rotterdam worden gepubliceerd op het openbare raadsinformatiesysteem. Dit vanwege transparantie van openbaar bestuur. Uit oogpunt van privacy worden deze brieven voor plaatsing wel geanonimiseerd.

Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u inspreken tijdens een commissievergadering.

Meer informatie over de onderwerpen waarmee de verschillende commissies zich bezighouden, vindt u op de commissiepagina's. Helemaal onderaan deze pagina onder 'Zie ook' vindt u linkjes naar deze pagina's.

In het raadsinformatiesysteem vindt u informatie over de agenda's van de commissievergaderingen. Wanneer u wilt inspreken over onderwerpen die op de agenda van een commissievergadering staan, kunt u zich tot twee werkdagen voor de vergadering aanmelden bij de secretaris van de raadscommissie. De vragen komen dan aan bod tijdens de behandeling van dat agendapunt.

Wilt u inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Neem dan ook contact op met de secretaris. Deze overlegt met u wanneer en hoe uw bijdrage onder de aandacht van de commissie gebracht kan worden. Aanmelden kan telefonisch via (010) 267 34 00 of via mail info@griffie.rotterdam.nl.

Let op: als u komt inspreken in een openbare vergadering van een commissie, wordt uw bijdrage altijd uitgezonden, opgenomen en bewaard. U kunt de opnamen live of in het archief bekijken op https://rotterdam.raadsinformatie.nl.

Tips voor insprekers

Geef duidelijk aan waarover u het woord voert en eventueel waarom u het ergens mee eens of oneens bent. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op. Als u ook namens anderen spreekt, vertel dan wie dit zijn. Desnoods kunt u dit ondersteunen met een handtekeningenlijst. Zet uw verhaal op papier, met vermelding van uw contactgegevens. Stuur deze informatie tijdig naar de commissiesecretaris, zodat die de commissie alvast kan informeren.

Een hoorzitting is een middel om raadsleden te voorzien van informatie en geeft belanghebbenden de mogelijkheid om in te spreken.

De gemeenteraad houdt twee soorten hoorzittingen: formele en informerende hoorzittingen.

Formele hoorzitting

Voordat de raadsleden een bestemmingsplan met het college in de commissie en de gemeenteraad bespreken, wordt er een hoorzitting gehouden. Dit is de formele mogelijkheid om zienswijzen en bezwaren te bespreken met commissieleden. Vanuit de wet Ruimtelijke Ordening organiseert een subcommissie van de raadscommissie die zich bezighoudt met het beleidsterrein Ruimtelijke Ordening hoorzittingen voor belanghebbenden die zienswijzen hebben uitgebracht bij bestemmingsplannen. Deze raadsperiode worden de bestemmingsplannen behandeld door de Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.

Informerende hoorzitting / inspreekmoment

Tijdens dit type hoorzitting nodigen een of meer raadscommissies verschillende partijen uit de stad uit (bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, culturele instellingen). Zij krijgen de mogelijkheid om eventuele bezwaren toe te lichten voor de bespreking van een belangrijke onderwerp in commissie en raad. Bijvoorbeeld de hoorzitting bij het Cultuurplan die georganiseerd wordt door de raadscommissie die zich bezighoudt met het beleidsterrein Cultuur.

Tijdens de begrotingsbehandeling in het najaar is er meestal een gezamenlijk inspreekmoment van alle raadscommissies, waarvoor belanghebbenden zich kunnen aanmelden. Meer informatie hierover vindt u elk najaar op de pagina gemeenteraad.

Behalve tijdens openbare hoorzittingen laten commissieleden zich ook informeren tijdens technische sessies over specifieke onderwerpen. Deze technische sessies zijn niet openbaar toegankelijk.

Via de gebiedscommissies kunnen alle Rotterdammers – actieve buurtbewoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties in een gebied – invloed uitoefenen op het wel en wee van hun wijken.

Door zichzelf verkiesbaar te stellen als gebiedscommissielid of door actieve betrokkenheid bij het maken van de gebiedsplannen voor hun gebied. Het gebiedsplan is een belangrijk instrument bij het adviseren aan het stadsbestuur. De gebiedscommissie maakt dit samen met bewoners, ondernemers en andere partners in de wijken van het gebied. Het is een bundeling van ideeën om de wijk te verbeteren.

De gebiedscommissies hebben ook nadrukkelijk de taak bewoners en bedrijven op allerlei manieren te betrekken bij het maken van plannen voor de wijk. Zij organiseren en maken participatie mogelijk en stimuleren initiatieven van wijkbewoners via allerlei bekende maar ook nieuwe manieren, zoals crowdsourcing, digitale raadplegingen en wijkreferenda.

Meer informatie over de gebiedscommissies vindt u op de pagina gebiedscommissies. Ook kunt u daar doorklikken naar de contactinformatie van de gebiedscommissie van uw gebied.

Wilt u dat de gemeenteraad de mening peilt van Rotterdammers?

Als u 16 jaar of ouder bent, kunt u een verzoek indienen voor een digitale meningspeiling. Dit verzoek moet door voldoende personen ondersteund worden, zie de voorwaarden in de Verordening inspraak, digitale meningspeiling, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2018. Bij een meningspeiling wordt de mening van Rotterdammers van 16 jaar en ouder gevraagd over een besluit dat nog moet worden genomen door de raad of een beleidsvoornemen.

Uw voorstel tot het houden van een digitale meningspeiling mag gaan over iets wat speelt in een wijk, gebied of (een gedeelte van) de stad. Daarbij houdt u rekening met de voorwaarden uit de verordening. Om een digitale meningspeiling aan te vragen, vult u het aanmeldformulier in.

Heeft u een goed idee voor Rotterdam? Wilt u bijvoorbeeld meer ontmoetingsplekken voor jongeren? Kan onze stad veiliger en weet u ook hoe? Of een slimmere service en dienstverlening van de gemeente? U mag het zeggen!

Met het burgerinitiatief komt uw voorstel op de agenda van de raad. Iedere inwoner van Rotterdam van 18 jaar en ouder kan een burgerinitiatief indienen. Voor Rotterdammers van 12 t/m 17 jaar is er sinds 2018 een speciaal burgerinitiatief: het jongereninitiatief.

Uw voorstel mag over bijna alles gaan, maar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het kan gaan om een idee voor de buurt, de wijk en zelfs de stad. Daarbij houdt u rekening met de voorwaarden. Deze staan beschreven op de pagina Burgerinitiatief waar u ook het formulier kunt downloaden waarmee u een burgerinitiatief of jongereninitiatief kunt indienen. Lees op die pagina naast de informatie onder 'Voorwaarden' ook de informatie onder 'Meesturen' voor u het formulier invult en instuurt.

De raad neemt na indiening eerst een besluit of het burgerinitiatief of jongereninitiatief aan de voorwaarden voldoet. Als dat het geval is, dan volgt een inhoudelijke bespreking in de raadscommissie en de raad. Uiteindelijk besluit de raad het burgerinitiatief of jongereninitiatief wel of niet over te nemen. Bij de bespreking in de raadscommissie en de raad kunt u als indiener een korte mondelinge toelichting geven op uw voorstel.

Rotterdammers kunnen op allerlei manieren mee beslissen over de toekomst van hun wijk en hun stad. Een referendum is een formele manier om een mening te peilen.

Met een referendum of een volksraadpleging wordt een vraag over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld over een gemeentelijke wet, voorgelegd aan de kiesgerechtigden in een land of een bepaald gebied. In Rotterdam is er het raadplegend en het raadgevend stadsreferendum. Zie voor meer informatie en het aanvraagformulier, de pagina stedelijk referendum aanvragen.