Griffie
Gepubliceerd op: 13-03-2017
Geprint op: 05-03-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/griffie/
Ga naar de hoofdinhoud

De belangrijkste taak van de griffie is de gemeenteraad van Rotterdam in brede zin te ondersteunen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de taken van de griffie en over de griffiemedewerkers.

In 2002 is het dualisme ingevoerd in de gemeentepolitiek. Vanaf dat moment maakten wethouders geen onderdeel meer uit van de gemeenteraad (zoals daarvoor in het monisme).

De raad en college staan in relatie tot elkaar zoals landelijk de Tweede Kamer en het kabinet. De burgemeester heeft een dubbele rol, hij is zowel de voorzitter van het college van burgemeester en wethouders als voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van het gemeentebestuur, hij stelt de kaders vast en controleert het college, het college voert het beleid uit. De gemeenteraad van de gemeente Rotterdam bestaat uit 45 raadsleden. Zij nemen samen beslissingen die door het college moeten worden uitgevoerd.

Wat is de griffie?

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van deze gemeenteraad. Ze is opgericht door de gemeenteraad op 7 maart 2002 vanwege de invoering van het dualisme, om onafhankelijke ondersteuning te bieden aan alle raadsleden en aan de burgemeester in zijn rol van voorzitter van de raad. Er werd een griffier aangesteld die leiding geeft aan de griffiemedewerkers.

Contactgegevens raadscommissies

Wilt u inspreken bij een van de raadscommissies? Neem dan contact op met de secretaris van de betreffende commissie.

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Jan Zuijdeweg j.zuijdeweg@griffie.rotterdam.nl of 06 - 109 741 28
Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Annelies Burger a.burger@griffie.rotterdam.nl of 06 - 106 589 39
Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Maura Nanlohy m.nanlohy@griffie.rotterdam.nl of 06 - 125 276 90
Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Madhoe Binda mrd.binda@griffie.rotterdam.nl of 06 - 391 161 27
Commissie Veiligheid en Bestuur
Jan Zuijdeweg j.zuijdeweg@griffie.rotterdam.nl of 06 - 109 741 28
Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Vishayan Sital v.sital@griffie.rotterdam.nl of 06 - 343 282 01

De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en zijn raadscommissies. De griffiemedewerkers:

  • zorgen ervoor dat vergaderingen van raadscommissies en de gemeenteraad in goede banen worden geleid
  • verzorgen de informatievoorziening (‘stukkenstroom’) van en naar raad en commissies
  • stellen de vergaderagenda’s samen
  • ondersteunen en adviseren de raadsvoorzitter (= de burgemeester) en de commissievoorzitters bij het uitoefenen van hun voorzitterschap
  • helpen raadsleden bij het formuleren van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen.

De griffiemedewerkers werken allemaal voor de gemeenteraad, maar wel elk met een eigen taak en aandachtsgebied. De commissiegriffiers en -secretarissen ondersteunen de vergaderingen van de raadscommissies. De raadscoördinator en secretarissen van de raad ondersteunen de vergaderingen van de gemeenteraad. Verder werken een aantal mensen in de staf: communicatiemedewerkers en -adviseurs, medewerkers en adviseurs die de bedrijfsvoering optimaal laten verlopen en medewerkers die de documentatie en informatievoorziening verzorgen.

Isabelle Broeders is op 30 januari 2020 geïnstalleerd als raadsgriffier van de Rotterdamse gemeenteraad.

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad van Rotterdam. Zij adviseert de burgemeester, raadsleden en het presidium (= fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter (= de burgemeester) en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De griffier geeft daarnaast leiding aan de griffie en vervult dus ook de rol van manager van de griffiemedewerkers.

Contact opnemen met de raadsgriffier?

Bel of mail  naar de griffie: telefoon (010) 267 34 00, e-mail info@griffie.rotterdam.nl.

Gemeenteraad
Raadsgriffier Isabelle Broeders
Assistent raadsgriffier Audrey Buitenman
Plaatsvervangend griffier en raadsadviseur Arie de Bondt
Tweede plaatsvervangend griffier Vincent Lorijn
Perscoördinatie gemeenteraad Lindi Jansen-Bor
Secretaris van de raad
Yasemin Pala-Korkmaz
Commissieondersteuning
Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Commissiegriffier Wilco de Bel
Commissiesecretaris Madhoe Binda
Contactgegevens mrd.binda@griffie.rotterdam.nl of 06 - 391 161 27

Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR)
Commissiegriffier Mark Jongsma

Commissie Veiligheid en Bestuur
Commissiegriffier Léon van Koppen
Commissiesecretaris Jan Zuijdeweg
Contactgegevens j.zuijdeweg@griffie.rotterdam.nl of 06 - 109 741 28

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Commissiegriffier Vincent Lorijn
Commissiesecretaris Vishayan Sital
Contactgegevens v.sital@griffie.rotterdam.nl of 06 - 343 282 01

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Commissiegriffier Lia van der Sar
Commissiesecretaris Jan Zuijdeweg
Contactgegevens j.zuijdeweg@griffie.rotterdam.nl of 06 - 109 741 28

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Commissiegriffier Arina de Waal
Commissiesecretaris Annelies Burger
Contactgegevens a.burger@griffie.rotterdam.nl of 06 - 106 589 39

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Commissiegriffier Rob Weststrate
Commissiesecretaris Maura Nanlohy
Contactgegevens m.nanlohy@griffie.rotterdam.nl of 06 - 125 276 90

Meer informatie

De griffie is gehuisvest in het Stadhuis aan de Coolsingel 40 in Rotterdam. De griffie is bereikbaar onder telefoonnummer 010 - 267 34 00 of per e-mail via info@griffie.rotterdam.nl.