Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 11-04-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissie-tot-onderzoek-van-de-rekening/
Ga naar de hoofdinhoud

De Rotterdamse gemeenteraad heeft 29 maart 2018 een nieuwe Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) ingesteld. Daarnaast heeft de raad op 6 september 2018 voor de raadsperiode 2018-2022 zes vakcommissies ingesteld.

De COR heeft als taak de jaarrekening en het jaarverslag van gemeente Rotterdam te onderzoeken en daarover advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

Werkterrein

Het onderzoek richt zich op de ordelijkheid van het (financieel) beheer, alsmede op de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de begrotingsuitvoering. De commissie baseert haar onderzoek op de (concept-)gemeenterekening, de rekeningen van de individuele gemeentelijke diensten en kostenplaatsen en de bevindingen van de (externe) accountant. De COR bestaat uit maximaal vijf leden die door de raad uit zijn midden worden benoemd.

Commissieleden en ondersteuning

De commissie bestaat uit de volgende personen:

Dennis Tak (PvdA) - voorzitter

Commissieleden
Pascal Lansink-Bastemeijer (VVD)
Jeroen Postma (GroenLinks)
Geert Koster (Leefbaar Rotterdam)
Jaap Rozema (Burgerlid PvdD)

Ambtelijke ondersteuning
Mark Jongsma (commissiegriffier)

De COR bepaalt haar eigen vergaderfrequentie. Gewoonlijk vinden de vergaderingen plaats in het stadhuis. Bekijk het vergaderschema voor de vergaderdata. De vergaderregels zijn vastgelegd in de Verordening op de Commissie tot Onderzoek van de Rekening. Deze is opgenomen in het boekje Werkwijze raad en commissies.

Kennismaken of meedenken met de gemeenteraad?

Wilt u een keer gast van de raad zijn of een raadslid op school uitnodigen? Of  wilt u een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Kijk dan op:

Meer informatie

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. U kunt via de griffie contact leggen met de commissie. Ook kunt u er terecht met alle vragen over de gemeenteraad en raadscommissies.

Postadres:
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP  Rotterdam
Telefoon 010 - 267 34 00
E-mail info@griffie.rotterdam.nl