Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 25-10-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissie-tot-onderzoek-van-de-rekening/
Ga naar de hoofdinhoud

De COR heeft als taak de jaarrekening en het jaarverslag van gemeente Rotterdam te onderzoeken en daarover advies uit te brengen aan de gemeenteraad en gaat over de volgende werkterreinen:

Het onderzoek richt zich op de ordelijkheid van het (financieel) beheer, alsmede op de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de begrotingsuitvoering. De gemeenteraadscommissie baseert haar onderzoek op de (concept-)gemeenterekening, de rekeningen van de individuele gemeentelijke diensten en kostenplaatsen en de bevindingen van de (externe) accountant. De COR bestaat uit maximaal vijf leden die door de gemeenteraad uit zijn midden worden benoemd.

Commissieleden en ondersteuning

De gemeenteraadscommissie bestaat uit de volgende personen:

Dennis Tak (PvdA) - voorzitter

Commissieleden
Pascal Lansink-Bastemeijer (VVD)
Jeroen Postma (GroenLinks)
Geert Koster (Leefbaar Rotterdam)
Jaap Rozema (Burgerlid PvdD)

Ambtelijke ondersteuning
Mark Jongsma (commissiegriffier)

De COR bepaalt haar eigen vergaderfrequentie. Gewoonlijk vinden de vergaderingen plaats in het stadhuis. Bekijk het vergaderschema voor de vergaderdata. De vergaderregels zijn vastgelegd in de Commissieverordening op de gemeenteraadscommissie tot Onderzoek van de Rekening. Deze is opgenomen in het boekje Werkwijze gemeenteraad en gemeenteraadscommissies.

Kennismaken of uw stem laten horen?

Wilt u een keer gast van de gemeenteraad zijn of een gemeenteraadslid op school uitnodigen? Of  wilt u een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Kijk dan op:

Contactgegevens griffie

U kunt via de griffie contact opnemen met de gemeenteraadscommissie COR.

per adres: Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
info@griffie.rotterdam.nl

010 - 267 34 00 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)