Commissie Hoekse Lijn
Gepubliceerd op: 11-01-2018
Geprint op: 27-11-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissie-hoekse-lijn/
Ga naar de hoofdinhoud

Op 15 februari 2018 heeft de commissie haar eindrapport opgeleverd. De commissie onderzocht de oorzaken van de vertragingen en kostenoverschrijdingen van de ombouw van de Hoekse Lijn tot metrolijn.

Op 11 januari 2018 stelde de gemeenteraad een Onderzoekscommissie Hoekse Lijn in. Dit gebeurde naar aanleiding van een unaniem aangenomen motie, die door Jan-Willem Verheij (VVD) werd ingediend op 14 december 2017.

Eindrapport

Op 15 februari 2018 presenteerde de commissie het eindrapport (pdf) aan de gemeenteraad.

Onderzoeksvraag

Het was een onderzoek naar de vertragingen, kostenoverschrijdingen, projectsturing van en het bestuurlijk handelen rondom de ombouw van de Hoekse Lijn. Dit was verder uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen:

  1. Wat zijn de voornaamste oorzaken van de vertraging en de kostenoverschrijding?
  2. Hoe was de bestuurlijke aansturing van het project vormgegeven en was deze adequaat?
  3. Is informatie op de juiste tijdstippen gedeeld met de juiste gremia? Hoe is door het bestuur gereageerd op signalen dat er problemen waren bij dit project?
  4. Waren de vertraging/hogere kosten te voorkomen dan wel eerder te beperken geweest en op welke manier? Bekijk hier minimaal de componenten organisatorische vormgeving (waaronder rolverdeling MRDH, Bestuurlijk Stakeholdersoverleg (BSO) en gemeente), projectscope, het realiteitsgehalte van de begroting/planning in relatie tot complexiteit van het project en de kwaliteit en capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie.
  5. Zijn lessen en kaders voorvloeiend uit eerdere onderzoeken meegenomen en terug te vinden bij de aanvang en uitvoering van het project. Betrek hier in ieder geval de Rotterdamse Standaard voor Projectmatig Werken (RSPW) en de aanbevelingen van het project Randstadrail?
  6. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan?

De onderzoeksperiode liep van december 2014 t/m december 2017

Zie ook het raadsvoorstel.

Commissieleden en ondersteuning

De commissie bestond uit de volgende raadsleden:

De commissie kreeg ambtelijke ondersteuning van

  • Wilco de Bel (commissiegriffier)
  • Frida Holleman (commissiesecretaris)

Meer informatie

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met commissiegriffier Wilco de Bel, 06 - 820 999 18.