Actualiteitenraad
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 16-10-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/actualiteiten/
Ga naar de hoofdinhoud

Tijdens een actualiteitenraad kunnen de gemeenteraadsleden actuele onderwerpen bespreken met het college van burgemeester en wethouders (college van B en W).

Actualiteiten zijn vragen die gemeenteraadsleden tijdens een gemeenteraadsvergadering of actualiteitenraad stellen aan het college van B en W. Het gaat om vragen over actuele zaken die spelen in de stad. Tot uiterlijk 15.00 uur op woensdagmiddag vóór de vergadering kunnen gemeenteraadsleden aanvragen voor actualiteiten indienen bij de griffie. De griffie kijkt of deze aanvragen aan de criteria voldoen en overlegt waar nodig met de voorzitter.

De vergadering

In de weken waarin er geen gemeenteraadsvergadering is, kunnen gemeenteraadsleden op een vast tijdstip actuele onderwerpen bespreken met het college van B en W. Deze bijeenkomst wordt dus de actualiteitenraad genoemd en duurt maximaal 1,5 uur. Hier worden alleen actualiteiten en regelingen van werkzaamheden besproken. Voor de bespreking van actualiteiten in een gemeenteraadsvergadering geldt geen vergaderquorum, d.w.z. er is geen minimum aantal gemeenteraadsleden nodig om te kunnen vergaderen. Dat is bij een reguliere gemeenteraadsvergadering wel het geval. Aanvragen die vanwege onvoldoende tijd niet behandeld worden, worden omgezet in schriftelijke vragen aan het college van B en W. Als het om een regeling van werkzaamheden gaat worden ze op de agenda gezet van de betreffende vakcommissie.

Verloop behandeling actualiteiten

Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. De burgemeester of de verantwoordelijke wethouder krijgt daarna het woord om op de vragen in te gaan. Hij of zij geeft meteen antwoord. Als dit niet kan, informeert hij/zij de gemeenteraad schriftelijk op een later moment.

De burgemeester heeft tijdens alle gemeenteraadsvergaderingen de rol van voorzitter. Als een vraag gesteld wordt over een onderwerp uit zijn portefeuille dan wisselt hij van rol en plek. De plaatsvervangend voorzitter neemt de voorzittershamer over, zodat de burgemeester als portefeuillehouder kan spreken.

Geen moties of besluitvorming

Tijdens de actualiteitenraad kunnen geen voorstellen of moties worden ingediend en vindt er geen besluitvorming plaats. Van de actualiteitenraad wordt geen schriftelijk woordelijk verslag gemaakt. De vergadering wordt wel live uitgezonden en is in het archief terug te kijken. De griffie zorgt ervoor dat toezeggingen van het college van B en W worden geregistreerd.

Actualiteitenraad of gemeenteraadsvergadering bijwonen of bekijken

Zowel actualiteitenraden als gemeenteraadsvergaderingen kunt u bijwonen op de publieke tribune van de raadzaal (ingang stadhuistuin). U kunt ze ook live of achteraf bekijken via rotterdam.raadsinformatie.nl.

Let op: alleen als er een zitplaats beschikbaar is kunt u de vergadering bijwonen.

Zie ook artikel 30 en 31 in het Reglement van Orde (pagina 28-30):