Bestuursmodel 2022
Gepubliceerd op: 06-05-2021
Geprint op: 25-10-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/actiepagina/
Ga naar de hoofdinhoud

Sinds jaar en dag zoekt Rotterdam naar de beste manier om de stad te besturen; een manier waarbij Rotterdammers zoveel mogelijk invloed kunnen uitoefenen op hun directe leefomgeving.

In juni heeft de gemeenteraad besloten tot De wijk aan zet (u gaat naar Rotterdam.raadsinformatie.nl) (klik op agendapunt 22 om het debat terug te kijken). Met dit raadsbesluit (u gaat naar Rotterdam.raadsinformatie.nl) koos de gemeenteraad voor een model met 39 wijkraden en omschreef zij de taken van de wijkraden. De kaders van ‘Wijk aan zet’ staan met dit besluit vast.

Op 14 oktober vond er een gemeenteraadsvergadering plaats. Bij de Verordening op de wijkraden (Wijk aan Zet) staakten de stemmen, deze wordt in de volgende gemeenteraadsvergadering op 11 november opnieuw in stemming gebracht. De gemeenteraad heeft het Kiesreglement alsmede de Verordening geldelijke voorzieningen wijkraden 2022 wel vastgesteld.

Bekijk het debat in de gemeenteraadsvergadering terug (vanaf 3 uur en 23 minuten).

Achtergrond

De afgelopen jaren is er geëxperimenteerd: naast gebiedscommissies werden een aantal wijken vertegenwoordigd door wijkraden. Ook hadden enkele wijken gelote wijkcomités. Dit experiment is geëvalueerd door de Erasmus Universiteit (lees de uitkomsten op Rotterdam.raadsinformatie.nl).

Het college van B en W heeft digitale 'stadsgesprekken' gevoerd. Dat heeft 'De wijk aan zet' opgeleverd: een voorstel van het college aan de gemeenteraad voor het bestuursmodel vanaf 2022. De 'wijkdemocratie' krijgt in dit voorstel 39 unieke wijken. Die wijken krijgen onder andere meer zeggenschap over de inzet van middelen, van geld, in de wijk. Die zeggenschap wordt op verschillende manieren versterkt; voorstel is bijvoorbeeld om een digitaal wijkplatform te creëren, waar wijkbewoners, de wijknetwerken, de wijkraad en de ambtenaren elkaar kunnen ontmoeten en informeren. En waar bewoners en ondernemers over het honoreren van initiatieven voor de wijk kunnen besluiten. Daarnaast wordt met dit voorstel continue participatie de norm in de Rotterdamse wijken: voordat beleid gemaakt wordt, wordt altijd gestart met het net ophalen in de wijk: wat is er nodig volgens de deskundigen en wat is er nodig volgens de inwoners en ondernemers? Lees alles over het collegevoorstel op Rotterdam.raadsinformatie.nl.

De gemeenteraad heeft begin 2021 een conferentie gehouden over lokale democratie. Zij heeft op de conferentie gesproken met vertegenwoordigers uit de gebieden en wijken en met initiatiefnemers van bewonersinitiatieven over wat nodig is om Rotterdammers invloed te geven in hun wijk. Kijk de conferentie hieronder terug of lees de uitkomsten van de conferentie op Rotterdam.raadsinformatie.nl.

De gemeenteraad heeft op begin oktober 2021 wederom gesprekken gevoerd. Er is uitvoerig gesproken over de uitwerking van 'De wijk aan zet'. De input van deze gesprekken is meegenomen in de behandeling van de verordening en het implementatieplan.