Wetten GRB
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 20-02-2019
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/wetten-grb/
Spring naar het artikel

De Grond- en Reststoffenbank Rotterdam is één van de oprichters van de Branche Organisatie Grondbanken (BOG). Doel van de BOG is het bundelen en uitdragen van de kennis van de leden.

Ook zijn ze gesprekspartner van de (Rijks)overheid bij beleidsontwikkeling over grondstromen. Voor meer informatie zie Grondbanken.net.

Besluit bodemkwaliteit

Het landelijke Besluit bodemkwaliteit gaat onder andere over het hergebruik van grond. Bijvoorbeeld voor de aanleg van wegen, spoorwegen, geluidswallen, dijken, kades en terpen en voor de ophoging van woongebieden en industrieterreinen.
In het Besluit bodemkwaliteit en de regeling bodemkwaliteit worden de volgende zaken geregeld:

  • melden grondverzet: alle toepassingen van zand, grond en baggerspecie moeten worden gemeld bij Meldpunt bodemkwaliteit
  • welke kwaliteiten grond mogen worden toegepast op een locatie
  • regels over tijdelijke opslag van grond
  • regels over het samenvoegen of splitsen van partijen grond

Er mag ook gebiedsspecifiek beleid gevoerd worden. Dit betekent dat een gemeente eigen lokaal beleid mag vaststellen naast de landelijke wet- en regelgeving. De gemeente Rotterdam heeft  gekozen voor de ontwikkeling van dergelijk gebiedsspecifiek beleid. Ze stelden normen op om een zo goed mogelijk hergebruik mogelijk te maken. Deze normen zijn de 'Lokale Maximale Waarden' voor de toepassing van grond of bagger. De lokale maximale waarden zijn afgeleid van en getoetst aan de methodes uit het Besluit bodemkwaliteit. Een van die methodes is de risicotoolbox.

In de nota actief bodem- en baggerbeheer staat het Rotterdamse gebiedsspecifieke beleid over het gebruik van grond en baggerspecie. Met het gebiedsspecifieke beleid is ook de bodemkwaliteitskaart herzien. De bodemkwaliteitskaarten en de nota bodem en baggerbeheer vormen gezamenlijk een geheel. Ze kunnen dus niet los van elkaar worden gebruikt. Wordt de grond gebruikt op een plek, dan moet deze de kwaliteit hebben zoals op de toepassingskaart staat. Van de afkomst geldt de kwaliteit zoals beschreven in de laag van 0-1m-mv en >1m-2m-mv (mv = meter beneden maaiveld). Grondverzet kan alleen niet zomaar vanaf de kaart plaatsvinden. Er moet eerst een historisch onderzoek worden uitgevoerd.

Voor meer informatie over het landelijk besluit bodemkwaliteit zie: Bodemplus.nl. Voor meer informatie over het lokale beleid en de nota actief bodem- en baggerbeheer zie de website van DMCR.

Gecertificeerd voor diverse BRL-certificaten

De Grond- en Reststoffenbank is gecertificeerd voor diverse BRL certificaten. Hiermee kunnen we diensten kwalitatief hoogwaardig aanbieden. De Grondbank is ondermeer gecertificeerd voor de BRL 9335. Daarmee mogen we partijen grond samenvoegen en erkende kwaliteitsverklaringen volgens het Besluit bodemkwaliteit koppelen aan partijen grond. Periodiek controleert de Kiwa of de Grond- en Reststoffenbank voldoet aan de kwaliteitseisen uit de BRL.

BRL 9335 protocol1 (individuele partijen grond)

Door de certificering onder protocol 1 mag de Grond- en Reststoffenbank kleine partijen opbulken. Hierdoor kan het GRB kosteneffectief kleine partijen grond verwerken. Volgens het Besluit bodemkwaliteit kan opbulken alleen maar met een BRL 9335-1-certificaat. Een ander voordeel van een protocol-1-certificaat is de vrijstelling van uitloging bij verwerking van de grond in een grootschalige toepassing. Dit is een belangrijk voordeel dat de snelheid van uiteindelijke acceptatie ten goede komt.

Natuurlijk verstrekt de GRB bij iedere partij die onder BRL 9335 geleverd wordt een erkende kwaliteitsverklaring. Deze kwaliteitsverklaring is eenduidig en algemeen erkend. Hij voorkomt discussies met het bevoegd gezag over de kwaliteit.

VIHB: Vervoer van grond

De Grond- en Reststoffenbank is erkend VIHB (Vervoerder, Inzamelaar, Handelaar, Bemiddelaar) en mag transportgeleidebiljetten uitgeven. Transportgeleidebiljetten zijn verplicht bij vervoer van grond of een andere afvalstof over de openbare weg. Dit staat in het Besluit melden en registreren.

Het VIHB-nummer is een registratienummer. De stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) kent dit toe aan vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen. Zij moeten hiervoor vermeld staan op de landelijke VIHB-lijst.

Melden werkzaamheden

Alle werkzaamheden op de locatie RMO worden uitgevoerd volgens BRL 9335 protocol 1. Bij alle geleverde partijen schone grond is een grondbewijs BRL 9335 opvraagbaar.
Alle partijen grond (en zand), groter dan 50 kubieke meter, die gebruikt en toegepast worden, moeten worden gemeld worden bij een centraal landelijk meldpunt. In deze melding staat onder andere waar de grond gebruikt gaat worden en in welke hoeveelheid. Aan deze wettelijke verplichting moet 5 werkdagen voor de toepassing worden voldaan. Rotterdamse toepassingen op het maaiveld meldt u bij de Milieudienst Rijnmond (DCMR) aan. Zie ook Meldpunt bodemkwaliteit.

Meer informatie

De Grond- en Reststoffenbank (GRB) kan voor gemeentelijke diensten de verplichte melding verzorgen. Neem hiervoor contact op met de afdeling acceptatie via uwgrondbank@rotterdam.nl.