Kompas voor herstel
Gepubliceerd op: 24-11-2020
Geprint op: 19-04-2021
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/kompas-voor-herstel/
Ga naar de hoofdinhoud

De aanpak ‘Rotterdam. Sterker door.’ is erop gericht sterker uit de coronacrisis te komen. De thema’s Wonen in een wereldstad, Nieuwe energie, -economie en schone lucht en Kansen voor Rotterdammers zijn daarbij het kompas voor herstel.

Het college van burgemeester en wethouders benoemde drie thema’s waarop zij samen met de stad wil doorpakken: Wonen in een wereldstad, Nieuwe energie, nieuwe economie en schone lucht en Kansen voor Rotterdammers. Maar het Rotterdam van nu is een ander Rotterdam dan dat van begin 2020. Door de coronacrisis blijken sommige doelen en ambities niet meer haalbaar. Met de start van het vaccineren tegen corona begin januari, is er een nieuwe fase aangebroken en is er weer licht aan het einde van de tunnel. Voorzichtig wordt weer nagedacht over hoe het nieuwe normale leven weer kan worden opgestart als voldoende mensen zijn gevaccineerd. In de tussentijd blijft er de komende tijd nog veel onzeker. Dit vraagt van het stadsbestuur flexibiliteit, een luisterend oor en aanpakken.

Drie thema's

In de aanpak 'Rotterdam. Sterker door.' beschrijft het college herstelmaatregelen, extra investeringen en hoe ze bestaand beleid coronaproof maken. De drie thema’s Wonen in een wereldstad, Nieuwe energie, nieuwe economie en schone lucht en Kansen voor Rotterdammers zijn daarbij het kompas voor herstel. Elk thema is aangepast met herstelplannen.

  1. Wonen in een wereldstad
  2. Nieuwe energie, nieuwe economie en schone lucht
  3. Kansen voor Rotterdammers

Wonen in een wereldstad

Weerspiegeling van de lucht en in het Collectiegebouw/het Depot op het plein bij museum Boijmans van Beuningen.

We werken aan een stad die iedereen kansen en een thuis biedt. Iedereen moet zich hier vrij, veilig en prettig kunnen bewegen.

 

Rotterdammers moeten zoveel mogelijk een huis kunnen vinden dat past bij hun wensen en portemonnee. Dat is de ambitie van dit college. Op dit moment is die woning er voor veel mensen nog niet. Tegelijkertijd weten we dat de Rotterdamse bevolking de komende jaren flink toeneemt. Het college wil daarom dat er meer huizen worden gebouwd. Rotterdammers met een middeninkomen - zoals politieagenten, leraren en verpleegkundigen - krijgen voorrang.

De basiskwaliteit van woningen moet in orde zijn. En variatie in woningen in de wijk is ook belangrijk. Mensen wonen prettig als ze zich veilig voelen en als er voldoende groen is in hun buurt en stad. Rotterdam krijgt er daarom de komende jaren naast veel woningen ook veel groen bij: meer bomen, gras en perken. Ook belangrijk: voldoende scholen, winkels, zorg, sportieve en culturele voorzieningen in de buurt. Kwetsbare wijken kunnen ook onder dit college rekenen op extra inzet op het gebied van veiligheid.

Bouwen is het juiste middel om de crisis tegen te gaan. Doorbouwen is goed voor de economie en de enige manier om het grote tekort aan woningen op te lossen. En, met een toenemend aantal inwoners, de stad gezond en leefbaar te houden. Bovendien heeft bouwen direct effect op de werkgelegenheid. Elk huis dat wordt gebouwd levert 2 arbeidsjaren op. Als wij doorgaan met bouwen aan de stad dan geeft dat ook vertrouwen aan marktpartijen en huizenbezitters om te blijven investeren.

Bouwen en werkgelegenheid

Maar doorbouwen gaat niet vanzelf. De ervaring leert dat in de bouw de crisis vaak later toeslaat. Met onze maatregelen voor de midden- en lange termijn willen we voorkomen dat dat in onze stad gebeurt. Onze enorme bouwopgave realiseren we en dat gaat samen met investeren in hoogwaardige mobiliteit. Het doorbouwen aan de stad moet ook zorgen voor passende woningen voor Rotterdammers èn voor banen voor Rotterdammers. In alle investeringen die we de komende jaren doen, nemen we werkgelegenheid voor Rotterdammers nadrukkelijk mee.

Woningbouwprojecten in Rotterdam op de kaart

Kijk op www.bouwenaanrotterdam.nl om in één oogopslag op de kaart van Rotterdam alle woningbouwprojecten te zien. Niet alleen woningen die al in aanbouw zijn, maar ook projecten die nog in voorbereiding zijn. Ook is de verdeling van de prijsklassen en de verdeling tussen koop- en huurwoningen te zien.

Alexanderknoop, Groene Long, Hofbogenpark, Park Maashaven, Stadionpark, Rijnhavenpark en Schouwburgplein zijn aangewezen als plaatsen die een versnelde ontwikkeling verdienen.  Met deze stadsprojecten zorgen we voor een beter leefklimaat voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Deze plekken worden onze toekomstbestendige stadsiconen met meer ruimte voor sporten en spelen, fietsers en voetgangers. Ze worden ingericht op opvang van water, meer groen en het tegengaan van hittestress. De inrichting van deze ruimtes draagt bij aan een schonere lucht en vermindering van geluidsoverlast. Het is een nieuwe generatie gebiedsontwikkelingen die zorgt voor meer werkgelegenheid. In 2021 start een aantal van deze projecten al: Rijnhaven, Hofplein, Alexanderknoop en Park Maashaven.

Financiële maatregelen om de woningmarkt op gang te houden zijn niet direct nodig, maar wel noodzakelijk als de crisis zichtbaar effect krijgt op de woningmarkt. Daarom is met partners uit de sector (investeerders, ontwikkelaars, woningbouwcorporaties, aannemers) het Doorbouwmanifest opgesteld om te werken aan een langjarige, doorlopende bouwstroom. Om de nog altijd hoge woningnood te verminderen èn zodat woningbouw de economische motor van de stad kan zijn. Voorlopig doet de markt zijn werk maar uiteraard spelen we in op ontwikkelingen.

Nieuwe economische kansen

De gemeente wil de rol van ‘mogelijkmaker’ oppakken door het verruimen van werktijden. Dat doen we samen met bouw- en onderhoudsbedrijven, netwerkbeheerders en projectontwikkelaars en de bewonersvertegenwoordiging. Onderhouds- en bouwbedrijven krijgen hierdoor nieuwe economische kansen. Het voordeel voor bedrijven en omwonenden is een kortere periode met overlast, omdat werkzaamheden sneller klaar zijn. Dat is ook gunstig voor de bereikbaarheid van woningen en winkels.

Architect aan Zet

Daarnaast is Architect aan Zet (AAZ) een manier om het vergunningsvrij bouwen en verbouwen in Rotterdam mogelijk te maken. Het doel is om bouwinitiatieven sneller te realiseren, zodat Rotterdammers minder lang op een vergunning wachten. We zijn ervan overtuigd dat, zeker nu, investeren in onze publieke ruimte op termijn zorgt voor meer investeringen door de markt.

We werken aan een stad die iedereen kansen en een thuis biedt. Iedereen moet zich hier vrij, veilig en prettig kunnen bewegen. De coronacrisis heeft effect op de openbare orde en veiligheid. Zo is er meer jeugdoverlast en zijn er spanningen tussen jongeren en handhavers en tussen burgers over bijvoorbeeld coronaregels. Ook zijn er nieuwe vormen van criminaliteit zoals fraude met de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-regeling). Kwetsbare Rotterdammers kunnen hun inkomen verliezen door de crisis en vatbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit. Handhaving van de openbare orde, de inzet op High Impact Crimes en de aanpak van ondermijnende criminaliteit bepaalt de leefbaarheid in de wijken. Maar ook aandacht voor kwetsbare groepen, buitenruimte, onderwijs en werkgelegenheid zijn belangrijk. In de 5 focuswijken investeren we in speciale teams die per wijk aan de slag gaan met knelpunten die ontstaan. Denk aan projecten als Goed Huren en Verhuren en jeugdwerk.

Met de financiële noodsteun voor Diergaarde Blijdorp en Rotterdam Ahoy helpen we deze iconen zodat zij hun belangrijke functies kunnen blijven vervullen. De Diergaarde is een groene oase in de stad en is op het gebied van natuurbehoud en educatief van belang. Het is een enorme publiekstrekker voor Rotterdammers, jong en oud en een belangrijk icoon voor het imago van de stad. Rotterdam Ahoy is een evenementenlocatie met internationale allure en bovendien een belangrijke werkgever. En met het organiseren en mogelijk maken van evenementen levert ze een belangrijke bijdrage aan de Rotterdamse economie. Rotterdam Ahoy is bovendien een belangrijke partner in de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid en trekt investerend vermogen aan voor het gebied.

Nieuwe energie, nieuwe economie en schone lucht

Rotterdams stel bij hun zonnepanelen op het dak van hun schuur.

De overgang naar schone vormen van energie is een belangrijk speerpunt van dit college. Het stadsbestuur gaat voor een duurzaam en energiezuinig Rotterdam met alle ruimte voor innovaties.

Een duurzaam en energiezuinig Rotterdam is belangrijke opgave voor de gehele stad. Want, de lucht in de stad moet schoner worden. Dat is ook van belang voor de generaties die na ons in Rotterdam wonen. Dit vraagt flinke keuzes, maatregelen en investeringen. De energietransitie kan namelijk een grote stimulans zijn voor belangrijke zaken zoals het ontwikkelen van nieuwe, duurzame bedrijvigheid en het opknappen en aardgasvrij maken van woningen en wijken.

Het college ziet ook dat Rotterdammers zich zorgen maken over bepaalde kanten van de veranderingen in de samenleving. Bijvoorbeeld de hoogte van hun energierekening. Het stadsbestuur begrijpt dit. De betaalbaarheid en een eerlijke verdeling van kosten vindt het college belangrijk. Ook het arbeidsvermogen van de stad zal mede door de crisis veranderen. Tegelijk biedt dit ook kansen. Vertrouwde banen verdwijnen, er komen nieuwe banen voor terug waarvoor andere vaardigheden nodig zijn. Gerichte omscholing is de oplossing. Door de nieuwe circulaire economie ontstaan nieuwe banen. Hetzelfde geldt voor de omslag van fossiele energie naar duurzame energie: de energietransitie. Voor deze transitie hebben we veel technici nodig die opgeleid zijn met de kennis die daarvoor nodig is.

Op 10 mei 2019 is de Rotterdamse Klimaat Alliantie van start gegaan. De gemeente en meer dan 100 bedrijven en maatschappelijke instellingen werken samen aan een energiezuinige en duurzame stad waar de lucht schoner is. In 5 klimaattafels Schone Energie, Mobiliteit, Haven en Industrie, Consumptie en Gebouwde Omgeving zijn inmiddels 49 deals gemaakt waarin CO2-reductie centraal staat.

Rotterdam kan dé stad van zorg en technologie zijn, waar de zorgoplossingen van de toekomst ontwikkeld en toegepast worden. De huidige coronacrisis heeft nog eens duidelijk gemaakt dat het belangrijk is om technische en (medische) zorg te combineren. Het college kijkt met bewondering en trots naar de leidende positie die het Erasmus MC in deze crisis heeft. Rotterdam heeft met het Erasmus MC een (internationaal) toonaangevend instituut voor medisch onderzoek, onderwijs en zorg. Deze positie wil het Erasmus MC in samenwerking met de TU Delft uitbouwen door realisatie van de Erasmus MC Smart Health Tech Campus. Met de focus op drie speerpunten: (bio)medisch onderzoek en innovatie, technologische zorginnovaties en pandemic preparedness (integratie van kennis, data en technologie voor eventueel komende pandemieën en vertaling naar reguliere zorg). Rotterdam is de stad met de grootste zorgvraag èn de stad waar de zorg met 80.000 banen de grootste werkgelegenheidssector is van de regio.

Internationaal toonaangevend instituut

De gemeente maakt de komende jaren 2 miljoen euro vrij om de start van de Smart Health Tech Campus te steunen. De inzet van de gemeente en het Erasmus MC is nodig om de economische en maatschappelijke kansen voor dit regionale instituut te benutten. En om investeringen uit bedrijfsleven, overheid en andere bronnen aan te trekken. De Smart Health Tech Campus kan uitgroeien tot een internationaal toonaangevend instituut. Dit biedt veel werkgelegenheid en een veel kansen voor spin-offs en toeleverende bedrijven.

Veel digitale toepassingen worden, zeker sinds de coronacrisis, grootschalig gebruikt. Met de DigiDeal010 (ondertekend in juli 2020) willen we met een versnelde en structurele inzet van e-health toepassingen op termijn zorgkosten besparen èn een oplossing bieden voor het tekort aan arbeidskrachten. Met de groeiende zorgvraag, de stijgende kosten en het personeelstekort komen de grenzen van ons huidige zorgstelsel in zicht. Door de grote behoefte aan innovatie en nieuwe oplossingen zal zorg in combinatie met technologie de komende decennia wereldwijd één van de grootste groeimarkten zijn. Rotterdam heeft de kans daar nu op in te springen.

Subsidieregeling DigiDeal010

Met de DigiDeal010 bevestigen de gemeente en de huidige gecontracteerde aanbieders op het gebied van zorg, welzijn en jeugdhulp, de gezamenlijke ambitie om door te pakken op de inzet van e-health in Rotterdam. De gemeente maakt deze ambitie concreet met een subsidieregeling DigiDeal010 voor 2021. Deze subsidieregeling is alleen bedoeld voor gecontracteerde zorg- en welzijnsorganisaties. En is bestemd voor de uitbreiding van digitale oplossingen die zorg of ondersteuning kunnen voorkomen, verplaatsen of vervangen. Er wordt 2 miljoen euro ingezet om investeringen in e-health bij aanbieders in Rotterdam aan te jagen.

Uit onderzoek blijkt dat in Rotterdam de afgelopen jaren meer dan 170 innovatieve mobiliteitsinitiatieven zijn ontwikkeld en uitgevoerd. Rotterdam heeft daarmee al een goed draaiend ecosysteem op dit gebied. Met de komst van de Mobility innovation Campus Rotterdam stimuleren we een sleutelpositie in mobiliteit die goed is voor de Rotterdamse economie. Het levert banen op. We dragen bij aan oplossingen die de stad duurzaam bereikbaar houden. En de stad wordt aantrekkelijker om in te investeren. Lokaal zijn met de grootste partijen al afspraken afgemaakt zoals een samenwerkingsovereenkomst met Rotterdam The Hague Innovation Airport, een Letter of Support met het Havenbedrijf en een Letter of Intent voor gebiedsontwikkeling met het Havenbedrijf.

Vanaf de bouw van de Erasmusbrug heeft Rotterdam de afgelopen 20 jaar fors geïnvesteerd in bereikbaarheid, bedrijvigheid, bezoek, wonen en verblijf in de binnenstad. Met resultaat: meer bewoners, meer banen, meer bezoekers en een snellere economische groei dan de meeste andere steden. De coronacrisis beschadigt veel aspecten die de stad aantrekkelijk maken. Het bezoek aan de binnenstad is in de periode maart tot juli met ruim 50% afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vervoer, hotels, horeca en cultuur worden vooral hard getroffen. We willen alles op alles zetten om banen in de horeca, het vervoer en de evenementenbranche terug te winnen. Niet alles kan hetzelfde blijven, maar de stad moet wel weer levendig en aantrekkelijk worden.

Economisch herstel- en stimuleringsplan

Samen met winkeliers en ondernemers gaan we aan de slag om de detailhandel en winkelgebieden toekomstbestendig te maken. We trekken in de begroting van 2021 ongeveer 2,6 miljoen euro uit voor het economisch herstel- en stimuleringsplan. Binnen de grenzen van de coronabeperkingen, benutten we de ruimte voor nieuwe mogelijkheden om bezoekers en toeristen naar de stad te trekken. Te beginnen met een winterprogramma in de winkelgebieden van Rotterdam. Samen met onze lokale winkeliers, (horeca)ondernemers en partijen als Rotterdam Partners en de RET werken we aan gezonde en gezellige bezoek- en ontmoetingsplekken in de wijken en de centrumgebieden. Zo is er ook in de winter wat te beleven, kunnen mensen met een gerust gevoel naar onze stad komen en houden lokale ondernemers uitzicht op inkomsten. Ook zetten we in op optimale werving van nieuwe congressen en evenementen voor de komende jaren en op het aantrekken van internationale bedrijven en talent.

Thuiswerken, online lessen volgen en online shoppen: we hebben in korte tijd grote stappen gemaakt. Maar als we echt een sprong willen maken, moeten we als stad de rol pakken om digitaliseringsopgaven op te lossen en netwerken aan te jagen. We starten met een meerjarig programma om de digitale transformatie van de stad versneld uit te werken en om de partijen in de stad in beweging te krijgen en te betrekken. De doelstelling is dat Rotterdam in 2025 deze slag heeft gemaakt en digitalisering volledig gebruikt voor de vereiste versnelling om de maatschappelijke, fysieke en economische vraagstukken in de stad aan te pakken.

Nú vooruitzicht bieden en tegelijk bijdragen aan een duurzame en gezonde stad voor later. Dat is het doel van het Rotterdamse Energietransitiefonds, waar 130 miljoen euro cofinanciering is gereserveerd. Het fonds is bedoeld om kleine en grote projecten te ondersteunen die bijdragen aan CO2-reductie, een betere luchtkwaliteit en circulariteit.

Kleine projecten

30 miljoen euro van het fonds bestaat uit leningen aan Rotterdammers, verenigingen en kleine bedrijven die hun woningen, clubgebouw of bedrijfspand willen verduurzamen. Zo kunnen ook mensen met een kleinere beurs aan de slag met bijvoorbeeld isolatie van hun woning of het aanleggen van zonnepanelen en daarmee ook hun energierekening omlaag brengen.

Grote duurzame projecten

100 miljoen euro is voor grote duurzame investeringen, gericht op de verduurzaming van de industrie en de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Juist in de Rotterdamse havens is de noodzaak tot investeringen in de energietransitie en de circulaire economie dringend. Maar projecten en bedrijven die hieraan kunnen bijdragen hebben vaak een gebrek aan passende financieringsmogelijkheden. We stellen geld beschikbaar voor cofinanciering van bijvoorbeeld proeffabrieken op het gebied van recycling, grootschalige opslag van energie en elektrificatie van industrie en vervoer. Zo zetten we stappen in verduurzaming, blijven de Rotterdamse bedrijven concurrerend en zorgen zij voor werkgelegenheid.

We stimuleren bewoners en bedrijven, woningcorporaties en vastgoedeigenaren om zonnepanelen aan te leggen en we ondersteunen burgerinitiatieven voor zonne-energie en het oprichten van energiecoöperaties. Het doel is 50.000 zonnepanelen versneld te plaatsen. Dit betekent een reductie van 8.670 ton aan CO2-uitstoot.

Kansen voor Rotterdammers

Winkelend publiek in de Beurstraverse. De looprichting is met pijlen aangegeven en de trap is afgebakend met bakken met lavendelstruiken.

Dit college blijft inzetten op gelijke kansen door te sturen op: iedereen doet mee, goed onderwijs, succesvolle aanpak van armoede en schulden en vitaliteit van Rotterdammers. Ook op de arbeidsmarkt verdient iedereen een kans.

Dit college zet zich volop in voor jonge Rotterdammers. Het is erg belangrijk dat de nieuwe generatie zonder achterstanden opgroeit. Daar heeft ze de rest van haar leven profijt van. En de stad ook. De Rotterdamse jeugd krijgt daarom alle kansen zich te ontwikkelen. Door investeringen in goed onderwijs, minder armoede en schulden, taal en meer banen. Het opleidingsniveau van de jonge Rotterdammers moet omhoog. Zo zijn ze beter voorbereid op de eisen van de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst.

Onderwijsinstellingen, kinderopvang en gemeente werken samen aan goede kwaliteit van het onderwijs op iedere school en een goede spreiding van scholen over de stad. Zodat kinderen naar een goede en betaalbare school in hun eigen buurt en wijk kunnen. Tegelijk doet het college er alles aan om het tekort aan leraren op te lossen en te voorkomen dat leerlingen uitvallen. Ook willen we leerlingen die naast onderwijs ook zorg nodig hebben passende oplossingen en hulp bieden. Kinderen moeten hun talenten benutten en leren hoe zij op een opbouwende manier kunnen meedoen in de maatschappij. Dat doen we via burgerschapsonderwijs, goede voorbereiding op de arbeidsmarkt, specifiek aanbod voor hoogbegaafden en in de Children’s Zone in Rotterdam Zuid via dagprogrammering. Hier krijgen kinderen niet alleen tijd, maar ook aanmoediging, ondersteuning en ruimte voor hun talentontwikkeling. Ook staat veiligheid op school hoog op de agenda.

Door de crisis zien we nieuwe kwetsbare groepen in de stad. De werkloosheid neemt toe, vooral onder zzp’ers, flexwerkers en jongeren. De problematiek van armoede en schulden neemt ook toe. Uit de knoop en Reset Rotterdam pakken armoede en schulden goed aan. Toch is nu een aanvullende aanpak noodzakelijk. Daarom zetten we acties in om de acute financiële problemen van (kwetsbare) Rotterdammers te verzachten. Onder meer door het Noodfonds Welzijn en door het tijdelijk stopzetten van gemeentelijke incasso-opdrachten bij Rotterdammers. Daarnaast helpt de versnelde uitbreiding van het Expertiseteam Financiën (ETF) naar alle gebieden in de stad en bij het Jongerenloket om sneller schuldhulp te bieden. Maar denk ook aan het verstrekken van laptops voor onderwijs op afstand voor gezinnen die zelf geen laptop kunnen kopen. Of aan het opzetten van het Jongeren Overbruggingsbudget (JOB) voor jongeren die tijdelijk een inkomensdaling hebben en hierdoor in de schulden dreigen te komen.

Mensen aan werk helpen

Waar het kan helpen we mensen om aan werk te komen, via het scholingsfonds maar ook via passende programma’s online, selfservice vacatures via digitale platforms en matching van vraag en aanbod via HalloWerk en Rotterdam Werkt Door van het Werkgeversservicepunt Rijnmond.

We zijn er voor je

De belofte van onze corona-aanpak van armoede en schulden is ‘We zijn er voor je’. Wij zijn er met goede dienstverlening voor Rotterdammers die als gevolg van de coronacrisis (verder) in de problemen dreigen te komen. Hierdoor voorkomen we dat (meer) Rotterdammers langdurig in de armoede en schulden komen en dragen zo bij aan de collegeambitie ’een generatie zonder achterstanden’.

Verminderen aantal laaggeletterden

Het verminderen van het aantal laaggeletterden is een andere prioriteit. In Rotterdam hebben, in vergelijking met andere steden, veel mensen moeite met lezen en schrijven. Dat verkleint hun kansen om volwaardig mee te doen aan de samenleving.

Afgelopen zomer is met partners gewerkt aan een (om)scholingsplan voor Rotterdammers. Rotterdamse werkzoekenden en kwetsbare werkenden die zich willen om-, her- of bijscholen naar werk waar veel vraag naar is, kunnen vanaf begin september bij het Rotterdams Scholingsfonds een scholingsvoucher van maximaal 2.500 euro aanvragen. Het bedrag kunnen ze besteden aan om-, her- of bijscholing tot en met mbo 4-niveau en zo hun kansen vergroten op langdurig betaald werk in sectoren waar banen zijn. Zoals in de zorg, bouw, techniek en haven, transport en logistiek, facilitaire dienstverlening, energietransitie, food en levensmiddelenindustrie, IT en onderwijs. De gemeente en het Leerwerkloket Rijnmond adviseren werkzoekenden bij het vinden van een geschikte opleiding, training of cursus.

Uit de bijstand en aan het werk

Flexwerkers, zzp’ers, jongeren en schoolverlaters zijn door de coronacrisis het hardst getroffen en vragen vaak financiële noodsteun of een uitkering aan. Scholing helpt werkzoekenden uit de bijstand en aan het werk. Zo investeren we in Rotterdammers en in de veerkracht van de Rotterdamse economie. We werken aan de inzet van 5.000 vouchers per jaar. Uitgangspunt is de inzet van 10.000 vouchers in de periode 2020-2022.

Aan investeringsplannen voor Rotterdam koppelen we werkgelegenheid. Rotterdammers met een uitkering worden via om-, her- en bijscholingsprogramma’s klaargestoomd voor werk dat nu zo nodig is om de stad te versterken. Het gaat om het maken van aanpassingen in de huidige samenleving waarin we vanwege corona we ons aan basismaatregelen moeten houden, of investeringen in het kader van bouwen, infrastructuur, energietransitie en verduurzaming en vergroening van de stad.

We maken de komende cultuurplanperiode extra geld vrij om te investeren in de cultuurprogrammering. Dit draagt bij aan de veerkracht en de kansengelijkheid van Rotterdammers. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur presenteerde in het cultuurplanadvies 2012-2024 de verdeling van de meerjarige subsidies. Van het totaalbedrag van 30 miljoen euro wordt 20 miljoen euro (5 miljoen euro per jaar) gebruikt om de stap te zetten naar eerlijke beloning van medewerkers in de culturele sector en ophoging van het cultuurplanbudget. Het resterende bedrag gebruiken we met name voor huisvestingskosten van De Doelen en Theater Zuidplein.

Ontwikkeling cultuurcampus

De ontwikkeling van een cultuurcampus als onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) kan een belangrijke boost geven aan de aantrekkelijkheid van de stad. Op deze plek kunnen onder meer studenten, docenten, creatieve ondernemers en onderzoekers elkaar ontmoeten. In 2022 starten de eerste onderwijsactiviteiten op de locatie Charloisse Hoofd.

In het voorjaar is een noodfonds opgericht voor verenigingen, sport, cultuur en sociaal ondernemers. De contactbeperkende maatregelen hadden een grote impact op het verenigingsleven dat zo belangrijk is voor maatschappelijke binding. Juist ten tijde van corona beseffen we hoe waardevol het is om sportclubs, cultuur en verenigingen dichtbij te hebben. Ook om de aantrekkelijkheid van de stad te behouden is het noodzakelijk om vitale verenigingen en instellingen overeind te houden.

Meer informatie

Lees het document 'Bestuurlijke hoofdlijnenbegroting 2021 Rotterdam. Sterker door Investeren.' (pdf op website Rotterdam.raadsinformatie).