Grondbank
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 17-06-2019
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/grondbank/
Spring naar het artikel

De Grond- en Reststoffenbank (GRB) ontwikkelt locaties voor tijdelijke opslag of toepassing van grond en reststoffen. Al ruim 30 jaar heeft de bank de regie over grond- en reststromen in de stad Rotterdam en regio Rijnmond.

In deze regio komt veel grond vrij door nieuwe bouwprojecten, saneringen en andere ontwikkelingen in de stad. Deze (miljoenen tonnen) grond en reststoffen worden circulair hergebruikt en de Grondbank is dé adviseur en regisseur hiervoor. Door de Rotterdamse en regionale insteek zorgt GRB voor besparing in CO2-uitstoot en transportkilometers en kosten. De Grondbank draagt met zijn circulaire werkwijze bij aan de Rotterdamse duurzaamheidsambities.

Innovaties voor hergebruik

Wij zijn ervan overtuigd dat innovaties op gebied van circulair gebruik (recycling), opwaardering (upcycling) in combinatie met logistieke oplossingen en adequate regie (werk-met-werk kansen tijdig signaleren) kunnen leiden tot een regionale cyclische grondstoffeneconomie, waarbij er geen reststoffen meer zijn.

Grondtransactie verzorgen

Bij de Grond- en Reststoffenbank werken specialisten met kennis van regelgeving en techniek, die de gehele grond- en reststoffentransactie van begin tot eind voor de klant kunnen begeleiden en verzorgen. Centraal is het streven naar de meest optimale oplossing, uiteraard binnen de kaders van (milieu)beleid, regelgeving en de duurzaamheids- en klimaatambities van de opdrachtgever. Wij zijn uw grond- en reststromenmanager.

Certificaten

De Grond- en Reststoffenbank is gecertificeerd volgens de ISO9001. Ook heeft de Grondbank diverse BRL certificaten, waarmee het mogelijk is om diensten kwalitatief hoogwaardig aan te bieden. Periodiek controleert de Kiwa of wordt voldaan aan de kwaliteitseisen uit de BRL.

 • VIHB
  De Grond- en Reststoffenbank is VIHB (Vervoerder, Inzamelaar, Handelaar, Bemiddelaar) erkend en mag transportgeleidebiljetten uitgeven.
 • Kleine individuele partijen grond opbulken
  Door de certificering onder protocol 1 mag de GRB kleine partijen opbulken. Hierdoor kan de GRB kosteneffectief kleine partijen grond verwerken. Volgens Besluit bodemkwaliteit kan opbulken alleen maar als je in het bezit bent van een BRL 9335-1 certificaat. Een ander voordeel van een protocol 1 certificaat is de vrijstelling van uitloging als de grond in een grootschalige toepassing verwerkt wordt.
 • Kwaliteitsverklaring
  Uiteraard wordt er bij iedere partij die onder de BRL 9335 geleverd wordt een erkende kwaliteitsverklaring verstrekt. Deze kwaliteitsverklaring is eenduidig en algemeen erkend en voorkomt discussies met het bevoegd gezag over de kwaliteit.

Locaties

RMO is een distributiecentrum voor Achtergrondwaarde (schoon) - en Wonen grond. Op bestelling kan Achtergrondwaarde – en Wonen grond worden gehaald.

Na aanmelding kan ook grond worden gebracht. RMO is ingericht als een tijdelijke opslagplaats voor schone grond, (indicatief) Achtergrondwaarde grond, (indicatief) Landbouw, (indicatief) Wonen grond en indicatief Industrie grond volgens de Rotterdamse Bodemkwaliteitskaart.

De volgende Achtergrondwaarde – en Wonen grondproducten kunnen bij RMO besteld worden:

 • Onbewerkte grond/ophooggrond
 • Gezeefde grond
 • Teelgrond
 • Teelgrond TOP (zo goed als vrij van bodemvreemd materiaal)
 • Bermenzand
 • Zavel grond

De TOP-Europoort is een tijdelijke opslagplaats die zeer breed vergund is, er kan schone t/m sterk verontreinigde grond, baggerspecie en bouwstoffen opgeslagen worden.

Op de TOP-Europoort kunnen grond- en bouwstoffen gekeurd worden en in tijdelijke opslag blijven tot deze ergens anders definitief verwerkt worden. Ook kunnen grond, puin en bouwstoffen bewerkt worden, zoals breken en zeven.

Het gaat over de tijdelijke opslag tijdens de uitvoering van projecten. De tijdelijke opslagen zijn mogelijk na een melding Besluit bodemkwaliteit.

Als Grondbank Rotterdam werken wij voortdurend samen met partners in de regio om projecten te realiseren en daarbij zoveel mogelijk duurzaam hergebruik van grond te stimuleren. Eveneens hebben wij binnen gemeente Rotterdam onze eigen projecten Hieronder vindt u een aantal projecten en samenwerkingsverbanden.

Formulieren

Met onderstaande formulieren kunt u opdracht geven tot het aanmelden van grond, baggerspecie en reststoffen, bestellen van grond en het melden van schone grond:

Veelgestelde vragen
 

Als er grondverzet plaatsvindt is er meestal een AP04 onderzoek nodig. Dit is afhankelijk van de partijgrootte of historische informatie. Een NEN5740 verkennend bodemonderzoek is vaak altijd nodig.

Dit is afhankelijk van wat er moet gebeuren. Als er gebouwd of iets aangelegd
moet worden is het NEN 5740 onderzoek verplicht als bijlage voor de vergunningaanvraag.

Doorlooptijd

 • Verkennend onderzoek 8 weken
 • Als er geen verontreiniging aanwezig is, kan het rapport worden getoetst door de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Deze toetsing door de DCMR duurt 6 weken
 • Aanvullend onderzoek (als er in het verkennend onderzoek een verontreiniging is aangetoond) ca 2-14 weken
 • Het opstellen van een saneringsplan of formulier volgens het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) opstellen 2 weken
 • DCMR toetsing 5 weken bij BUS en 15 weken bij saneringsplan
 • Uitvoering afhankelijk van de omvang en complexiteit van de sanering
 • Opstellen saneringsverslag 4 weken
 • Toetsing DCMR 5 weken bij BUS, 8 weken bij een gewone sanering

Voor meer informatie zie: www.dcmr.nl, www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-enondergrond

Volgens Besluit bodemkwaliteit mag grond tijdelijk worden opgeslagen voor de duur van maximaal 3 jaar. In het gebiedspecifieke beleid staan nog wat extra voorwaarden.

Als de opslag korter duurt dan 6 maanden, dan hoeft er geen toets op de ondergrond plaats te vinden. Opslag langer dan 6 maanden en kleiner dan 3 jaar moet worden getoetst op vergelijkbaarheid met de ondergrond. Tijdelijke depots waar grond in en uit wordt gereden (dus niet eenmalig) en tijdelijke depots die langer dan 3 jaar liggen, zijn Wm-plichtig. Zie hieronder voor verdere voorwaarden.

Tijdelijke opslag (voor locaties waarvoor geen Wm-vergunning is)

Controle of benodigde gegevens aanwezig zijn

 • Relevante bodemrapporten of partijkeuringen (geheel)
 • Toetsingsblad(en) van de analysegegevens.
 • Andere relevante gegevens

Alle gegevens moeten als PDF-bestand bij de melding gevoegd worden. Meldingen worden digitaal gedaan op www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Eventuele opmerkingen of bijzonderheden die het bevoegd gezag moet weten, kunnen op het laatste blad van de melding vermeld worden.

Tijdelijke opslag korter dan 6 maanden

 • Definitieve kwaliteitsgegevens hoeven niet aanwezig te zijn en er hoeft nog geen toepassingslocatie bekend te zijn. Als de partij langer dan 6 maanden op de locatie blijft, moet melding aangepast worden.

Tijdelijke opslag korter dan 6 maanden en maximaal 3 jaar

Kwaliteitsgegevens moeten bij de melding gevoegd worden en de toekomstige toepassingslocatie moet in de melding vermeld worden.

Tijdelijke opslag van bouwstoffen is niet geregeld in het gebiedsspecifieke beleid. Hier gelden de generieke regels uit het Besluit bodemkwaliteit.

 • opslag moet worden gemeld bij het bevoegd gezag
 • voor de opslag is een WM-vergunning verplicht. Omdat deze procedure ca 6 maanden duurt wordt opslag van bouwstoffen korter dan 6 maanden vaak gedoogd.
 • Opslag van bouwstoffen binnen de grenzen van het werk (bouwproject) hoeven niet gemeld te worden.

De Nota actief Bodem en Baggerbeheer en de kwaliteitskaarten kunt u via de onderstaande links downloaden:

Particulieren kunnen geen grond aanleveren bij de Grondbank. Wel is het mogelijk dat een derde (bv een aannemer) deze grond aanbiedt. Particulieren kunnen naar de milieuparken van de gemeente.

De volgende regels zijn van toepassing.

 • De kwaliteit van de opgeslagen grond moet voldoen aan de lokale maximale waarde industrie voor een tijdsduur van maximaal 6 maanden. Als de grond langer dan 6 maanden wordt opgeslagen zal de kwaliteit van de opgeslagen grond moeten voldoen aan de ondergrond.
 • De gronddepots moeten zijn afgesloten met deugdelijke hekken van ten minste 2 meter hoog, zodat het bijstorten van afvalstoffen wordt voorkomen
 • Om stofoverlast door verstuiving te voorkomen, moeten de gronddepots worden ingezaaid met gras, of bespoten met een humuspreparaat dat verstuiven voorkomt
 • Als het depot dicht bij woonbebouwing ligt, moet hinder van vrachtauto’s zoveel mogelijk worden beperkt
 • Bij ontmanteling van het depot moet met gegevens over de aan- en afvoer van grond aangetoond kunnen worden dat het depot weer volledig is verwijderd
 • Samenvoegen van partijen >25m3 is een erkenningsplichtige activiteit en mag alleen onder BRL9335 worden gedaan na goedkeuring en registratie door de Grond- en Reststoffenbank (GRB).
 • Opsplitsen (het op meerdere plaatsen gebruiken van grond uit 1 depot) is ook aan regels gebonden en mag alleen onder BRL9335 worden uitgevoerd en na goedkeuring van Grondbank of DCMR.

Met de invoering van het Besluit bodemkwaliteit moeten alle partijen grond, baggerspecie (en zand) die gebruikt en toegepast worden, gemeld worden bij een centraal landelijk meldpunt.

In deze melding staat onder andere aangegeven waar het materiaal gebruikt gaat worden en in welke hoeveelheid. Aan deze wettelijke verplichting moet 5 werkdagen voor de toepassing worden voldaan.

Alle partijen die gebruikt worden in een hoeveelheid groter dan 50 m3 moeten gemeld worden bij het centraal meldpunt. Dit meldpunt stuurt de melding dan door naar het lokale bevoegd gezag dat de melding beoordeelt. Voor Rotterdamse toepassing op het maaiveld is dit de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Voor toepassing van grond in een watergang is het hoogheemraadschap, waterschappen of Rijkswaterstaat het bevoegd gezag. Voor een goed overzicht verzorgt de Grondbank de verplichte melding voor gemeentelijke diensten. Neem hiervoor contact op met de afdeling acceptatie van de Grondbank.

Met de invoering van het Besluit bodemkwaliteit moeten alle partijen grond (en zand), groter dan 50m3, die gebruikt en toegepast worden, gemeld worden bij een centraal landelijk meldpunt.

Ook de toepassing van schoon (trechter)zand. In deze melding staat onder andere aangegeven waar de grond gebruikt gaat worden en in welke hoeveelheid. Aan deze wettelijke verplichting moet 5 werkdagen voor de toepassing worden voldaan. Voor Rotterdamse toepassing op het maaiveld is dit de Milieudienst Rijnmond (DCMR). De Grond- en Reststoffenbank (GRB) kan voor gemeentelijke diensten de verplichte melding verzorgen. Neem hiervoor contact op met de afdeling acceptatie van de Grondbank.

Een bestemmingsonderzoek moet u uitvoeren als u grond af wil zetten op een andere plek.

Grond: altijd, behalve bij grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart met vergelijkbare kwaliteit en een historisch onderzoek en wanneer er niet dieper dan 2,5m wordt ontgraven, als de grond op dezelfde plek blijft hoeft het ook niet.

Bouwstof: alleen als de bouwstof van eigenaar verwisseld. Als vermoed wordt dat de bouwstof verontreinigd is, is zorgplicht van toepassing en is een partijkeuring wel nodig.

Meer informatie

Grond- en reststoffenbank 
Wilhelminakade 179, 3072 AP  Rotterdam
Telefoon: (010) 489 49 76
Mail: uwgrondbankgw@rotterdam.nl 

De Grond- en Reststoffenbank is onderdeel van het Ingenieursbureau/Stadsontwikkeling van  gemeente Rotterdam