Spring naar het artikel

Via de gebiedscommissies kunnen alle Rotterdammers invloed uitoefenen op het wel en wee van hun wijken. Actieve buurtbewoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties; iedereen kan zich verkiesbaar stellen als gebiedscommissielid.

Ook mensen die niet als commissielid aan de slag willen, kunnen invloed uitoefenen. Bijvoorbeeld door actieve betrokkenheid bij het maken van de gebiedsplannen voor hun gebied.

Sinds de verkiezingen in maart 2014 kent Rotterdam veertien gebieden, binnen de geografische grenzen van de voormalige deelgemeenten. De gebiedscommissies vertegenwoordigen de inwoners van de gebieden. De leden zijn de ogen en oren van een gebied voor het stadsbestuur. Op alle onderwerpen die voor een gebied van belang zijn, kan de gebiedscommissie het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

Een commissie bestaat uit negen tot vijftien leden, afhankelijk van de grootte van het gebied. De leden hoeven niet aangesloten te zijn bij een politieke partij.

Adviseren

Een belangrijk instrument bij het adviseren aan het stadsbestuur, is het gebiedsplan. De commissie maakt samen met bewoners, ondernemers en andere partners in de wijken van het gebied zo'n plan. Het is een bundeling van ideeën om de wijk te verbeteren. Het plan gaat over specifieke gebiedsopgaven die nog niet zijn opgenomen in de stadsbrede uitvoeringsprogramma's. Het gaat dan vooral over veiligheid, de buitenruimte en voorzieningen in de wijk.

Burgers betrekken

De gebiedscommissies hebben nadrukkelijk de taak bewoners en bedrijven op allerlei manieren te betrekken bij het maken van plannen voor de wijk. Zij organiseren en maken participatie mogelijk. Ze stimuleren initiatieven van wijkbewoners via allerlei bekende maar ook nieuwe manieren. Denk aan crowdsourcing, digitale raadplegingen en wijkreferenda.

Toezien op uitvoering

Een andere taak van de gebiedscommissie is toezien op de goede uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsplan. Verloopt iets niet volgens afspraak, dan kan de gebiedscommissie dit aankaarten bij de ambtelijke organisatie. Als dat nodig is kan dit zelfs rechtstreeks bij de gemeenteraad.

Geld, bevoegdheden en doorzettingsmacht

De kracht van de gebiedscommissie is dat die haar bevoegdheid haalt uit het draagvlak onder buurtbewoners. En niet uit formele bevoegdheden en budgetten. Een gebiedsplan dat samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in een gebied tot stand kwam, weegt zwaar voor de gemeenteraad.

Verloopt de uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsplan niet goed? Dan kan de gebiedscommissie dit ambtelijk opschalen. Daarnaast kunnen gebiedscommissieleden ook politiek opschalen. Er zijn korte escalatielijnen richting wethouders en gemeenteraad.