Collegetargets 2018-2022
Gepubliceerd op: 01-10-2018
Geprint op: 16-12-2019
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/collegetargets-2018-2022/
Spring naar het artikel

Rotterdam bruist, leeft, vernieuwt en onderneemt. Tegelijk staat de stad voor grote uitdagingen. Bijvoorbeeld als het gaat om energietransitie, klimaat en digitalisering.

Deze ontwikkelingen bieden de stad grote kansen die het college wil benutten. Daar zijn doorbraken voor nodig. Het beleid en de plannen van het college zetten daar dan ook op in. Tegelijk staan Rotterdammers in het dagelijks leven voor zorgen en problemen op het gebied van werk, armoede en schulden, prettig samenleven in de wijk en buurt, veiligheid en wonen. Ook hier pakt het college de komende vier jaar stevig op door.

De targets van dit college zijn:

Energietransitie en economie gaan hand in hand

1. De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49 procent CO2-reductie in 2030, gemeten ten opzichte van het jaar 1990

2. Vanaf 2020 zijn er geen straten meer waar de Europese gezondheidsnorm voor NO2 wordt overschreden. Ook na 2020 blijven we werken aan het verder verbeteren van de luchtkwaliteit.

Kansen voor iedereen met goed onderwijs, werk en taal

3. In deze collegeperiode (eind 2021) daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000

4. 80 procent van alle Rotterdamse statushouders met een bijstandsuitkering is binnen 6 maanden na toekenning van de uitkering gestart met een inburgeringstraject. Samen met aanvullende maatregelen gericht op arbeidstoeleiding, zoals beschreven in de Rotterdamse Aanpak Statushouders 2018-2022, leidt dit tot een daling van het aantal bijstandsuitkeringen voor statushouders van 1950 naar 1540

5. Voor 15.000 Rotterdammers met financiële problemen is een individueel ondersteuningsplan opgesteld

6. Meer kinderen/jongeren bereiken in deze collegeperiode een hoger onderwijsniveau

Het percentage 3-jarige doelgroep-peuters dat gebruik maakt van het extra aanbod ‘spelen en leren’ blijft minimaal gelijk (89 procent)

De score op de referentieniveaus in het primair onderwijs stijgt: Het aantal Rotterdamse basisschoolleerlingen op het streefniveau van de referentieniveaus stijgt in 2021 naar het landelijk gemiddelde van 2017; dat wil zeggen:

voor taal: stijging van 54,9 naar 56,9 procent

voor lezen: stijging van 60,9 naar 67,4 procent

voor rekenen: stijging van 34,8 naar 37,8 procent

Het percentage leerlingen in het derde leerjaar van het vo dat zit op het niveau van het advies van de basisschool of hoger stijgt van 77 procent in 2017 naar 80 procent in 2021

Het aandeel Rotterdammers dat de beroepsbegeleidende leerweg volgt aan een Rotterdamse mbo-instelling stijgt van 13,5 procent in 2017 naar 18,0 procent in 2021

7. De eenzaamheid onder ouderen (65+) daalt 3procentpunt van 53 procent in 2017 tot 50 procent in 2021

8. 19.000 afgeronde taaltrajecten voor laaggeletterde Rotterdammers
9. Van 2018 naar 2021 wordt ingezet op een daling van 10 procent jeugdigen in instellingen

Fijn wonen in een wereldstad, nu en in de toekomst

10. Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88 naar 90

11. 20 hectare groen erbij in 2022 ten opzichte van 2018

12. Binnen 4 jaar start bouw van 18.000 nieuwe woningen
13. Veiligheid

  • Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2022 omhoog gegaan ten opzichte van 2018; de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 108
  • De gemiddelde score van de 18 wijken die in 2018 lager dan 100 scoren op de Veiligheidsindex, moet in 2022 zijn verbeterd.
  • De 5 laagst scorende wijken op de Veiligheidsindex van 2018 (Tarwewijk, Hillesluis, Bloemhof, Carnisse, Oude Westen) laten in 2022 een stijging van 5 punten op de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel zien.

14a. Aanzienlijk meer Rotterdammers vinden aan het einde van deze collegeperiode dat ze meer worden betrokken in het meedenken over maatregelen in hun leefomgeving dan aan het begin van deze collegeperiode.

14b. Aanzienlijk meer Rotterdammers vinden aan het einde van deze collegeperiode dat ze meer worden betrokken in het meebeslissen over maatregelen in hun leefomgeving dan aan het begin van deze collegeperiode.

11. 20 hectare groen erbij in 2022 ten opzichte van 2018
12. Binnen 4 jaar start bouw van 18.000 nieuwe woningen
13. Veiligheid

  • Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2022 omhoog gegaan ten opzichte van 2018; de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 108
  • De gemiddelde score van de 18 wijken die in 2018 lager dan 100 scoren op de Veiligheidsindex, moet in 2022 zijn verbeterd.
  • De 5 laagst scorende wijken op de Veiligheidsindex van 2018 (Tarwewijk, Hillesluis, Bloemhof, Carnisse, Oude Westen) laten in 2022 een stijging van 5 punten op de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel zien.

14a. Significant meer Rotterdammers vinden aan het einde van deze collegeperiode dat ze meer worden betrokken in het meedenken over maatregelen in hun leefomgeving dan aan het begin van deze collegeperiode.

14b. Significant meer Rotterdammers vinden aan het einde van deze collegeperiode dat ze meer worden betrokken in het meebeslissen over maatregelen in hun leefomgeving dan aan het begin van deze collegeperiode.

\