Zero Emissie Stadslogistiek
Gepubliceerd op: 01-12-2020
Geprint op: 24-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zero-emissie-stadslogistiek/
Ga naar de hoofdinhoud

Een gezonde, duurzame en bereikbare stad, dat is waar we in Rotterdam aan werken. De overheid en het bedrijfsleven werken samen om de luchtkwaliteit te verbeteren, de binnenstad bereikbaar te houden en de CO2-uitstoot te verminderen.

Vanuit deze doelstelling kiezen overheid en bedrijfsleven voor schone en efficiënte stadslogistiek: Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Zo zijn we samen op weg naar nul: nul inefficiënte ritten, nul uitstoot, nul opstoppingen. 

Concrete doelstellingen

Het college heeft in het huidige coalitieakkoord afgesproken de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te verminderen. Hiermee sluit het coalitieakkoord aan bij het landelijke regeerakkoord. Naast de ambities om de CO2-uitstoot te verminderen wil het college dat er vanaf 2020 geen straten meer zijn waar de Europese normen voor stikstofoxide wordt overschreden. Tot slot wil het college dat in 2022 de gemiddelde luchtkwaliteit in de hele stad is verbeterd ten opzichte van het niveau van 2017.

De impact van mobiliteit

Als het gaat om een gezonde, aantrekkelijke en schone stad speelt mobiliteit een belangrijke rol in. Mobiliteit en transport veroorzaken éénderde van de CO2-uitstoot en ongeveer een kwart van de luchtverontreiniging. Daarvan veroorzaakt stadslogistiek meer dan de helft van de vieze lucht en heeft het een behoorlijke CO2-footprint: meer dan éénderde ten opzichte van personenauto’s. Tot slot zorgt het ook voor geluidsoverlast met effect op de kwaliteit van leven. Tegelijkertijd hebben we mobiliteit en transport ook nodig in de stad. Een goede bereikbaarheid is essentieel om in de stad te wonen en te werken.

Bekijk hieronder hoe de gemeente Rotterdam aan dit doel werkt.

Het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) beschrijft hoe Rotterdam in 2025 wil komen tot uitstootvrije stadslogistiek in de binnenstad. Om de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen, werken gemeente Rotterdam en het bedrijfsleven sinds 2014 samen aan efficiënte en schone stadslogistiek. In juli 2019 heeft het college het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) vastgesteld. Stappen om in 2025 te komen tot een zero emissie zone voor stadslogistiek (ZES-zone) in de binnenstad van Rotterdam. In deze zone wordt het aantal ritten verminderd, bijvoorbeeld door het gebruik van een hub aan de rand van de stad, en zijn de voertuigen volledig uitstootvrij. Recent onderzoek van TNO laat zien dat zo’n emissievrije zone een van de meest effectieve maatregelen is om als stad de CO2-uitstoot binnen de sector mobiliteit te verminderen. Een geografische afbakening en toegangseisen van deze zone horen hierbij. Het Stappenplan ZES laat in zes stappen zien hoe gemeente en bedrijfsleven hun doelstelling willen halen.

Efficiënte en emissievrije stadslogistiek is een gezamenlijke opgave van overheid en bedrijfsleven. Gemeente Rotterdam en de logistieke sector (partijen die met de zone te maken krijgen) sluiten een convenant waarin zij deze gezamenlijke opgave onderschrijven. Het Convenant ZES is een lokale uitwerking van het nationale Klimaatakkoord en gaat met name in op de omvang van de zone en acties die in Rotterdam uitgevoerd worden. De deelnemende partijen vormen een afspiegeling van de logistieke sector in Rotterdam, waarin per logistiek segment en per vrachtvoertuigtype brancheverenigingen en bedrijven vertegenwoordigd zijn.

De ondertekenaars van het convenant hebben in de voorafgaande dialoogfase geparticipeerd in definiëring van de grens van de ZES-zone en het flankerend beleid. Ook hebben zij voor hun eigen organisatie geïnventariseerd welke acties zij ondernemen om de doelstelling van Zero Emissie Stadslogistiek te realiseren. Het geheel van deze acties van alle deelnemende partijen vormt het actieprogramma. Met de ondertekening van het convenant onderschrijven de partijen de noodzaak tot invoering van de ZES-zone. Ook committeren de partijen zich aan het uitvoeren van hun acties. De ondertekenaars zijn ambassadeurs van het convenant in het algemeen en voor hun logistieke subsegment in het bijzonder. Rotterdam draagt zorg voor het monitoren en coördineren van de uitvoering van de afspraken uit dit convenant.

Vanaf 2025 moeten in Rotterdam alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s in de Zero Emissie Zone Stadslogistiek (ZES-zone) uitstootvrij zijn. Voor een aantal voertuigcategorieën is er tot 2030 nog een overgangsregeling.

De ZES-zone is een afgebakend gebied waarbinnen alleen emissievrije voertuigen (zonder uitstoot van schadelijke stoffen door de uitlaat) zijn toegestaan. Het gaat om alle bestel- en vrachtauto’s die bestemd zijn voor het vervoer van goederen. Bij de RDW bekend onder de voertuigcategorieën N1, N2 en N3. Daarbij gaat het om voertuigen die bijvoorbeeld gebruikt worden voor bevoorrading van winkels, kantoren en bouwplaatsen, de levering van pakjes aan consumenten en bedrijven, bestelauto’s van service- en verhuisbedrijven, maar ook om de lokale winkel, cateraar en bloemist die hun klanten bevoorraden.

Omvang van de zone

In het Convenant ZES is een globale omvang van de ZES-zone gepresenteerd; een gebied waarbinnen de exacte grens komt te liggen. In samenspraak met de ondertekenaars van het Convenant ZES is een concept contour van de ZES-zone op straatniveau bepaald. Deze contour wordt definitief bij de publicatie van het verkeersbesluit eind 2023/begin 2024.

Toegangseisen

De toegangseisen voor de ZES-zone zijn in lijn met de afspraken uit de nationale uitvoeringsagenda stadslogistiek (Rijksoverheid.nl). Zo ontstaat een uniforme toegangsregeling voor alle ZES-zones in Nederland. Uitgangspunt hierbij is dat de invoering van de ZES-zone niet tot buitenproportionele investeringen – bij zowel grote als kleine bedrijven – leidt en het voor iedere ondernemer haalbaar is. Ook straks moeten winkels goed bevoorraad kunnen worden, nieuwe bouwprojecten probleemloos kunnen verlopen en bewoners hun aankopen thuis kunnen laten bezorgen.

De toegangseisen voor de ZES-zone:

 • Alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die ná 1 januari 2025 op kenteken worden gezet moeten emissievrij zijn in de ZES-zone.
 • Plug-in hybride vrachtauto’s hebben tijdelijk, tot 1 januari 2030, toegang tot de ZES-zone, als zij daar aantoonbaar en handhaafbaar emissieloos rijden.
 • Bakwagens Euro-VI die ná 1 januari 2020 en trekkers Euro-VI die ná 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZES-zone.
 • Bestelauto’s Euroklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 toegang tot de ZES-zone.
 • Bestelauto’s Euroklasse 6 hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de ZES-zone.
 • Alle bestel- en vrachtauto’s moeten vanaf 1 januari 2030 emissievrij zijn in de ZES-zone.

Tijdspad richting Zero Emissie Stadslogistiek

 • 1 december 2020: ondertekening Convenant ZES en start uitvoering actieprogramma
 • uiterlijk 1 januari 2022: bekendmaking uitgewerkte omvang ZES-zone op straatniveau
 • uiterlijk 1 januari 2024: plan van Aanpak voor handhaving
 • 1 januari 2025: ZES-zone in werking voor nieuwe bestel- en vrachtauto’s, met overgangsregeling voor bestaande bestel- en vrachtauto’s
 • 1 januari 2030: ZES-zone in werking voor alle bestel- en vrachtauto’s

Meer informatie

Heeft u te maken met stadslogistiek in Rotterdam en wilt u altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de ZES-zone? Sluit dan vandaag nog aan bij de community van Logistiek 010 via logistiek010.nl. Heeft u interesse om convenantpartner te worden, dan kunt u dat daar ook kenbaar maken.