Welstandsnota
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/welstandsnota/
Ga naar de hoofdinhoud

De Rotterdamse welstandsnota bestaat uit twee delen. Het eerste bevat het welstandsbeleid en -criteria. In het tweede deel staan beschrijving ruimtelijke karakteristieken van de verschillende Rotterdamse gebieden.

De welstandsnota Rotterdam is vastgesteld door de gemeenteraad en trad in werking op 11 oktober 2012. Een stad als Rotterdam moet haar aantrekkelijkheid blijven vergroten voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Met de welstandsnota werd het belang van ruimtelijke kwaliteit onderschreven. Het welstandsbeleid is één van de instrumenten om op deze kwaliteit te sturen. Daarnaast zou de gemeente zonder welstandsbeleid geen invloed hebben op de manier van bouwen. Niet bij nieuwbouw, niet bij transformatie, niet bij reclames. Ook zouden excessen niet meer bestraft kunnen worden zonder welstandsbeleid.

Doe de Zelftoets!

Met de Zelftoets komt u snel te weten welke welstandscriteria er op een bepaald adres gelden.

Sneltoetscriteria

Voor een aantal soorten kleine veelvoorkomende bouwwerken zijn aparte eisen opgesteld. Deze eisen worden sneltoetscriteria genoemd. Ze zijn niet gebiedsspecifiek maar juist algemeen toepasbaar. In de sneltoetscriteria liggen de plaats, de vorm, de maat en/of het kleur- en materiaalgebruik ondubbelzinnig vast.

Achter het bouwwerk staat op welke pagina in de welstandsnota u de informatie vindt:

  • Kozijn- of gevelwijzigingen pag. 84.
  • Dakkapellen pag. 85.
  • Dakterrassen pag. 86.
  • Zonnecollectoren en zonnepanelen pag. 87.
  • Erfafscheidingen pag. 88.
  • Rolhekken, luiken en rolluiken bij niet-woongebouwen pag. 89.
  • Terrasschermen, zonneschermen en markiezen bij (horeca)inrichtingen pag. 90.

Welstandsparagrafen

In sommige delen van Rotterdam vindt een ingrijpende transformatie of herstructurering plaats. Voor deze gebieden is een welstandsparagraaf opgesteld waarin is vastgelegd wat de nieuwe karakteristieken zijn die worden nagestreefd. En ook met welke (architectonische) middelen deze bereikt kunnen worden. Een welstandsparagraaf is een aanvulling op de Welstandsnota Rotterdam. Als het wettelijke inspraaktraject is doorlopen stelt de gemeenteraad een welstandsparagraaf vast.

In de afgelopen jaren zijn door het bestuur de volgende welstandsparagrafen vastgesteld (pdf, Notubiz of Archiefweb):

Welstandsparagraaf Oranjebonnen