Welstand
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/welstand/
Ga naar de hoofdinhoud

De commissie voor Welstand en Monumenten (hierna: 'de commissie') heeft de taak om (in opdracht van burgemeester en wethouders) aanvragen te beoordelen met de Welstandsnota Rotterdam.

Daarbij gelden de eigen kwaliteiten van de verschillende Rotterdamse stedelijke gebieden als uitgangspunt. Het gaat daarbij vooral om de vraag of een bouwplan voldoet aan bepaalde ruimtelijke kwaliteitseisen en zich goed voegt in de omgeving waar het komt. Daarnaast toetst de commissie aanvragen over een monument aan zowel het gemeentelijke welstandsbeleid en het monumentenbeleid.

De leden van de commissie worden voor een termijn van drie jaar door de gemeenteraad aangesteld. Deze termijn kan eenmaal met drie jaar worden verlengd. Een compact en professioneel ambtelijk secretariaat ondersteunt de commissie. Dit secretariaat is gepositioneerd bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van Stadsontwikkeling.

Lees meer op de pagina Welstandsnota Rotterdam.

Commissieleden

 • drs. Esther Agricola, voorzitter
 • ir. Johanna van Doorn, architectuurhistorie
 • ir. Marjolein van Eig, architect
 • ir. Rudolph Eilander, architect
 • Evert Kolpa MSc, architect
 • ir. Job Roos, architect
 • ir. Steven Slabbers, landschapsarchitect en stedenbouwkundige

Alleen bouwplannen die er voor de stad echt ‘toe doen’, worden aan de commissie voorgelegd. Dit is gemiddeld 9 procent van het aantal plannen dat voor welstandsbeoordeling in aanmerking komt. De overige, minder complexe, plannen worden in opdracht van de commissie, ambtelijk afgedaan.

Er zijn twee manieren waarop een plan kan worden voorgelegd: als concept-aanvraag of als aanvraag omgevingsvergunning. Bij concept-aanvragen gaat het om vooroverleg. Er wordt nog geen advies aan het bestuur afgegeven. In deze fase volstaat een reactie aan de aanvrager, als uitgangspunt voor verdere uitwerking van het voorstel. Zo kan in het vooroverleg toegewerkt worden naar een plan dat bij de formele aanvraag omgevingsvergunning kan rekenen op een snelle en soepele afhandeling. Bij aanvragen omgevingsvergunning wordt een advies uitgebracht aan het bestuur.

Openbare vergadering welstandscommissie

Sinds de (gedeeltelijke) afschaffing van de coronamaatregelen vergadert de commissie 'hybride'. Vooralsnog worden bezoekers alleen nog in uitzonderlijke gevallen fysiek ontvangen. Houd de agenda in de gaten voor actuele informatie over de vergadervorm en eventueel te bezoeken vergaderlocatie. De digitale 'publieke tribune' blijft in alle gevallen open voor bezoekers.

Voor belangstellenden die de digitale vergaderingen van de commissie willen bijwonen bestaat de mogelijkheid om zich te melden als toehoorder bij de digitale vergaderingen.

Voor degenen die gebruik willen maken van het spreekrecht, bestaat de mogelijkheid om zich uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de vergaderdatum te melden. Belanghebbenden kunnen in de digitale vergadering voorafgaand aan de bespreking van een bouwplan inspreken, een en ander conform art. 3 in het Reglement van Orde (Bouwverordening Rotterdam hoofdstuk 9).

In verband met de specifieke randvoorwaarden als gevolg van digitaal vergaderen wordt daarbij aanvullend gevraagd de tekst van inspreekreacties vooraf (uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de vergadering) per mail aan te leveren bij het secretariaat van de commissie.

Voor toehoorders en insprekers gelden strikte spelregels.

 • Voor het digitaal vergaderen wordt gebruik gemaakt van het programma Microsoft Teams. De microfoon van toehoorders wordt daarin door de beheerder van de digitale vergadering gesloten gehouden.
 • U neemt deel aan de vergadering met uw voor- en achternaam. Hierdoor houden wij overzicht over de aangemelde toehoorders tijdens de vergadering. Alleen aangemelde bezoekers worden toegelaten tot de vergadering. Het doorsturen van de vergaderlink naar derden heeft dus geen zin.
 • De microfoon van insprekers wordt door de beheerder van de digitale vergadering gedurende de inspreekreactie geopend. Voor het overige deel van de vergadering wordt deze gesloten.
 • Om privacyredenen is het maken van film- en/of geluidsopnames van de digitale vergaderingen niet mogelijk zonder vooraf toestemming van de commissieleden en de planindieners te hebben verkregen.
 • Toehoorders en insprekers melden zich uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de vergaderdatum via het onderstaande e-mailadres. Om als toehoorder of inspreker te kunnen deelnemen aan een digitaal overleg is het nodig om uw volledige naam, e-mailadres en telefoonnummer op te geven. 

Voor vragen en alle overige correspondentie inzake de Commissie Welstand en Monumenten kunt u contact opnemen met het secretariaat via ciewm@rotterdam.nl.

De agenda’s en verslagen van de tweewekelijkse vergaderingen van de commissie vindt u hieronder. De commissievergaderingen vinden altijd plaats op een woensdag, worden gehouden in het Timmerhuis en zijn publiek toegankelijk. Iedereen die geïnteresseerd is, kan als bezoeker een vergadering bijwonen. Bij agendering van een plan voor de openbare vergadering worden de aanvragers altijd uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn en een toelichting op hun plan te geven. Aansluitend is er dan de gelegenheid voor het beantwoorden van vragen en een gesprek tussen architect en commissie. Op basis daarvan formuleert de commissie haar advies.

De adviezen over kleine plannen worden in opdracht van de commissie door het secretariaat gemaakt. De voorzitter, die daartoe gemachtigd is, ondertekent deze adviezen. Op verzoek kunnen ook minder complexe plannen in de openbare vergadering op de agenda worden gezet. Als aanvragers daar prijs op stellen, wordt altijd de gelegenheid geboden met de commissie in gesprek te gaan.

Vergaderdata Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam 2022

 • woensdag 30 november (agenda - pdf)
 • woensdag 14 december
 • woensdag 21 december

Vergaderdata Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam 2023

woensdag 11 januari
woensdag 25 januari
woensdag 8 februari
woensdag 22 februari
woensdag 8 maart
woensdag 22 maart
woensdag 5 april
woensdag 19 april
woensdag 10 mei
woensdag 24 mei
woensdag 7 juni
woensdag 21 juni
woensdag 5 juli
woensdag 23 augustus
woensdag 6 september
woensdag 20 september
woensdag 4 oktober
woensdag 25 oktober
woensdag 8 november
woensdag 22 november
woensdag 6 december
woensdag 20 december

Vergaderlocatie

Gebouw Het Timmerhuis, Halvemaanpassage 90, 3011 DL, Rotterdam.
Bij binnenkomst moet u bij de receptie een bezoekerspas aanvragen en wordt u doorverwezen naar de vergaderruimte van de welstandscommissie. Voor het maken van een bezoekerspas moet u in bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs).

Openbaar vervoer en parkeren

Metrohalte: Stadhuis
Parkeren: er is geen parkeergelegenheid voor gasten in Het Timmerhuis. U kunt wel in de nabijgelegen straten betaald parkeren of in de parkeergarage Sint Jacobplaats.

Verslagen 2022 (pdf, Archiefweb)

In het jaarverslag brengt de commissie voor Welstand en Monumenten een verslag uit over haar werkzaamheden.

Het verslag van de commissie verscheen tot 2015 om de twee jaar. Vanaf 2015 verschijnt het ieder jaar.

De bouwverordening biedt de mogelijkheid dat college van B&W voor een bepaald project en voor een bepaalde tijdsduur een welstandskamer instelt waarin, naast tenminste drie leden van de commissie, andere deskundigen kunnen worden benoemd. Deze kamer treedt dan in de plaats van de reguliere commissie. De welstandskamer kan de plannen in bredere zin beoordelen dan vanuit de disciplines die nu in de commissie zijn vertegenwoordigd. In de stad Rotterdam is één welstandskamer ingesteld: het Q-team Feyenoord City.

Vragen en antwoorden

Een advies op een aanvraag omgevingsvergunning kan positief of negatief zijn. Aan positieve adviezen kunnen voorwaarden worden verbonden als er nog een ondergeschikte uitwerking gewenst is.

Een voorwaarde kan bijvoorbeeld betrekking hebben op toe te passen materialen. Een positief advies houdt in dat een aanvraag omgevingsvergunning voldoet aan ‘redelijke eisen van welstand’ omdat geen strijdigheid is geconstateerd met de criteria uit de welstandsnota Rotterdam. Daarmee zijn er vanuit het oogpunt van welstand geen bezwaren tegen het afgeven van een omgevingsvergunning. Een negatief advies betekent dat een aanvraag in strijd is met het welstandsbeleid.

Daarbij geldt trouwens dat niet elke afwijking van het beleid tot een negatief advies leidt. De commissie heeft de afwegingsruimte om bij geconstateerde strijdigheid met het beleid, toch positief te adviseren wanneer zij van oordeel is dat het voorgelegde plan geen negatief effect heeft op de omgeving.

Positief advies

Bij positieve adviezen wordt, voor de efficiency, geen toelichting geschreven over de reden waarom het plan past in de criteria. Alleen als het bestuur daarom verzoekt, bijvoorbeeld voor een beroepsprocedure, wordt het advies schriftelijk uitgewerkt.

Negatief advies

Bij negatieve adviezen wordt altijd een schriftelijke onderbouwing opgesteld. De toegepaste criteria worden vermeld en voorzien van een toelichting op de geconstateerde strijdigheid. Hierover wordt altijd contact gezocht met de aanvrager. Als termijnen dit toelaten, wordt de mogelijkheid geboden om het plan aan te passen. Zo kan weigering van de aanvraag omgevingsvergunning op grond van welstand, worden voorkomen.

Behalve bij concept-aanvragen en aanvragen omgevingsvergunning voor reguliere bouw- en/of monumentenplannen, adviseert de commissie ook bij handhavingskwesties. Bij handhaving gaat het om illegale bouw, excessen en projectmatige buurt- of straatverbetering, uitgevoerd in opdracht van het bestuur.  Een exces is een ‘evidente, ook voor niet-deskundigen duidelijk herkenbare buitensporigheid van het uiterlijk van een bouwwerk’.

Meer informatie

Secretariaat Commissie Welstand en Monumenten
De Rotterdam, Wilhelminakade 179 
Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam