Wateroverlast
Gepubliceerd op: 20-12-2016
Geprint op: 08-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wateroverlast/
Ga naar de hoofdinhoud

Een simpele oplossing voor wateroverlast lijkt het snel afvoeren. Maar helaas is dit niet zo eenvoudig. Bij hevige of langdurige buien valt er (in korte tijd) zoveel water dat het watersysteem en de riolering het niet meer aankunnen.

Als we dit wel willen afvoeren via riolering of oppervlaktewater, betekent dit dat er veel meer oppervlaktewater en grote rioolbuizen aangelegd moeten worden om te zorgen voor voldoende berging. In Nederland zijn de dorpen en steden echter zo volgebouwd dat daar geen ruimte voor is. Ook zijn de kosten om extra berging te creëren veel te hoog. Klimaatveranderingen zorgen voor extra belemmeringen. Door deze veranderingen wordt het allemaal nog moeilijker.

Droog

De gemeente en de waterschappen hebben samen de taak de openbare ruimte zoveel mogelijk droog te houden.

De gemeente beheert het riool en moet ervoor zorgen dat er bij gewone regenbuien geen water op straat blijft staan. De waterschappen zorgen ervoor dat het waterpeil van de singels niet te hoog wordt.

Het risico van wateroverlast helemaal wegnemen is bijna onmogelijk. Dat zou om te grote investeringen vragen, zoals het verbreden van de singels (met enkele meters!) en het aanleggen van rioolbuizen zo groot als metrobuizen.

Samenwerking van meerdere organisaties

De hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard, het Waterschap Hollandse Delta en gemeente Rotterdam werken nauw samen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het oplossen van problemen die met water hebben te maken. Zij hebben hiervoor het Waterplan Rotterdam opgesteld.

Beter gebruik van water

De verschillende waterbeheerders zorgen er samen voor dat het water beter is te gebruiken voor recreatie, als buffer bij ernstige regenval, voor een aantrekkelijker stadsbeeld en als optimale leefomgeving voor plant en dier. Grote Waterplanprojecten zijn bijvoorbeeld de Ondergrondse Waterberging Museumparkgarage, baggerwerkzaamheden, het opknappen van de singels en het vernieuwen en uitbreiden van de riolering.

Mogelijke oplossingen

De oplossing wordt gezocht in het toepassen van de volgende stappen: water vasthouden, bergen en afvoeren. Dit komt neer op het volgende:

 • Vasthouden
  Regenwater tijdelijk vasthouden op de plek waar het valt, zodat het niet direct in het watersysteem of in de riolering terecht komt. Voorbeelden: de ouderwetse regenton, groenvoorzieningen, de bodem en multifunctionele daken.
 • Bergen
  Regenwater verzamelen en tijdelijk opbergen in grotere bergingen. Voorbeelden: bergbezinkbassins (grote ondergrondse kelders waar overtollig rioolwater tijdelijk kan worden geborgen), waterbergingen langs watergangen en uiterwaarden langs de rivier.
 • Afvoeren
  Water, vanaf de plek waar het gevallen is, via het watersysteem of de riolering afvoeren naar zee of een rivier via het boezemsysteem of naar een afvalwaterzuivering. Dit laatste is echter minder wenselijk, omdat een afvalwaterzuivering op deze manier relatief schoon water aangevoerd krijgt, terwijl deze afgestemd is op het ontvangen van vuil water.

Voorkomen en verhelpen

Naast deze beleidsontwikkelingen is de gemeente, samen met de waterschappen, ook continu op straat actief om wateroverlast te voorkomen en te verhelpen. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud aan de riolering, ontstoppen van riolen en straatkolken, en het verwijderen van zwerf- en grofvuil uit watergangen om de doorstroming te handhaven. Aanpassingen in het rioleringsstelsel om wateroverlast te voorkomen, zijn door de gemeente formeel geregeld via het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

Meer informatie

Heeft u wateroverlast ?

 • Klachten en meldingen: op deze kaart kunt u bekijken of er al een melding is gemaakt (klik op de kaart om in te zoomen). Is dit nog niet het geval, dan kunt u uw klacht of melding aangeven via het digitale formulier. U kunt ook bellen met 14 010 (lokaal tarief).
 • Vragen en suggesties: Vragen over water en riolering of suggesties voor het Waterloket kunt u mailen naar waterloket@rotterdam.nl.

Vragen over singels, sloten en plassen:

 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (ten noorden van de Maas): 010 453 72 00
 • Hoogheemraadschap van Delfland (Rotterdam west): 015 260 81 08
 • Waterschap Hollandse Delta (ten zuiden van de Maas): 0900 200 50 05 (10 cent per minuut)