Stadsvisie
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stadsvisie/
Ga naar de hoofdinhoud

Na de succesvolle periode van wederopbouw bouwde Rotterdam verder aan haar status als internationale stad aan de rivier. In het centrum verrezen de Erasmusbrug en de Kop van Zuid en de stad kreeg een voor Nederland ongekende skyline.

Aan de randen van de stad verschenen prachtige woonwijken als Prinsenland en Nesselande. Nieuwe uitgaansgelegenheden, restaurants en festivals hebben Rotterdam tot een stad met een jong, trendsettend imago gemaakt. Maar Rotterdam is nog niet klaar. Ook de komende 25 jaar zal de stad verder groeien. Sterker nog, de ontwikkeling van de stad moet versnellen om haar concurrentiepositie te versterken. Dat is de inzet. In hoog tempo volgt Rotterdam de koers om nog aantrekkelijker te worden voor bewoners, bedrijven en bezoekers. En daar is visie voor nodig.

De Stadsvisie is een feit

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben het besluit omarmd. De Stadsvisie geldt als kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van Rotterdam. In de uitvoering komt het accent te liggen op dertien VIP-projecten en de uitvoering van de bestaande programma's. Om deze gebieden te ontwikkelen gaat de gemeente Rotterdam een langdurige samenwerking aan met marktpartijen, deelgemeenten, corporaties en andere overheden. Samen gaan zij Rotterdam een nieuw maar herkenbaar gezicht geven.

Na het inslaan van de gekozen koers wordt gezorgd voor een goede sturing van de projecten. Alleen zo kunnen de doelstellingen gehaald worden. Via een gebiedsmonitor worden de ontwikkelingen in kaart gebracht. Daarnaast brengt deze monitor in kaart welke doelstellingen worden behaald. Op deze manier waarborgen we dat de ontwikkelingen nu en in de toekomst optimaal bijdragen aan het versterken van de economische positie van Rotterdam. En aan het verbeteren van het Rotterdamse woonklimaat.

De haven, de kansrijke economische groeisectoren, populaire woonwijken en de moderne binnenstad aan de rivier. Dit zijn de pilaren waar Rotterdam op drijft.

Brede consultatie

De stadsvisie is totstandgekomen na brede consultatie met gebieden, EDBR en corporaties. Ook konden burgers hun reactie geven. Om een nog grotere rol van betekenis te spelen in de internationale concurrentiestrijd tussen stedelijke regio's, moet Rotterdam een strategie volgen die:

  • gericht is op de ontwikkeling van de kennis- en diensteneconomie én
  • die zorgt voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor hoogopgeleide en creatieve werkers.

De missie van het gemeentebestuur luidt daarom: 'Bouw aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad'.

Deze missie berust op twee pijlers:

De versterking van de economische structuur kent drie subdoelstellingen:

  • Kennis en innovatie: het aantrekken en versterken van de internationale concurrentiekracht van het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door ruimte te bieden aan de kennis- en diensteneconomie. Het accent ligt hierbij op de clusters Haven & Industrie, Medisch en Creatief
  • Voorzieningen en vrije tijd: het vergroten van het aantal bezoekers aan de stad en het stimuleren van een langere verblijfsduur
  • Ruimte voor bedrijvigheid: ruimte bieden aan bedrijven om groei te kunnen accommoderen in Rotterdam. Daarmee kan vooral de concurrentiepositie van de mainport Rotterdam verder worden versterkt.

Bouwen binnen de bestaande stad betekent concreet dat Rotterdam streeft naar 56.000 woningen op binnenstedelijke locaties. Om meer midden- en hoge inkomens naar de stad te trekken en hen te binden, worden sterke wijken als Kralingen en Hillegersberg uitgebreid. In de zwakkere wijken staat de herstructurering en aanpak van de bestaande woningvoorraad centraal.

Beide doelstellingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om te kunnen leven in de stad moet het er goed wonen zijn en moet er passend werk zijn. Werkgelegenheid ontwikkelt zich op zijn beurt alleen wanneer de stad een aantrekkelijk vestigingsklimaat vormt voor werknemers. Goede woningen inclusief de bijbehorende voorzieningen en buitenruimten zijn daarbij onmisbaar. We streven daarbij naar complete woonmilieus die aansluiten bij de wensen van de woonconsumenten.

De ontwikkeling van een goed werk- en woonklimaat binnen het bestaande stedelijk gebied leidt tot maximaal profijt. De haven, de kansrijke economische groeisectoren, populaire woonwijken en de moderne binnenstad aan de rivier vormen de pilaren waar Rotterdam op drijft. Deze sterke onderdelen van de stad vormen de basis voor de strategie van de 'olievlekwerking' die Rotterdam inzet. Wat sterk is wordt vanuit die kracht uitgebreid, zodat het groter en nog sterker wordt. Wat zwak is kan zich optrekken aan het sterke.

Behalve een gezonde economie en goede behuizing is een goede kwaliteit van de openbare ruimte belangrijk. Er wordt extra geïnvesteerd in aantrekkelijke groenstedelijke, rustig stedelijke en centrumstedelijke woonmilieus. Bijzondere architectuur en herontwikkeling van erfgoed worden daarbij ingezet als katalysator. Niet alleen het groen wordt verbeterd, ook het water krijgt een belangrijke functie. Nieuwe plannen voor het waterbeheer verbeteren de algemene leefkwaliteit en worden ingezet om in te spelen op de klimaatveranderingen.

Als mainport is Rotterdam een stad van internationale betekenis. Door de stormachtige groei die de economieën van Azië en Oost-Europa doormaken, neemt de internationale concurrentie tussen stedelijke regio's toe. Vanuit dat gegeven is de positie van de Randstad voor Rotterdam bepalend.

De verschillende partners binnen de Randstad werken al een tijd samen aan ambitieuze toekomstplannen. Zo willen ze de economische en ruimtelijke structuur verbeteren. Zij hebben een duidelijke visie ontwikkeld die de Randstad samen brengt en groter maakt - zowel letterlijk als figuurlijk.

De Randstad is op demografisch en economisch gebied uit balans. Rotterdam zal met de modernisering van de economie een flinke impuls geven. Dat betekent dat selectieve migratie tegengegaan wordt. Op dit moment verlaten veel hoog opgeleiden de stad terwijl de instroom van veelbelovende jongeren en starters deze uitstroom niet compenseert. De oorzaak is dat het aanbod van woningen en woonmilieus onvoldoende aansluit op de vraag. De komende jaren zet Rotterdam dan ook alles op alles om de fysieke condities te verbeteren. Zo wordt de stad weer het sterke, kloppende hart van de regio.

De opgave op de noordoever concentreert zich op het verder uitbouwen van de kracht die dit gebied al bezit. Door hun ligging midden in de Randstad zijn de kantoorlocaties aan deze kant van de stad al uiterst succesvol. In de komende periode zal op dit succes voortgebouwd worden. Bijvoorbeeld met de voltooiing van de locaties Brainpark en Alexander. En met het verder uitbouwen van het gebied rond de luchthaven met specifieke sectoren in de kennis- en diensteneconomie (Science Port Holland).

De aanpak van Noord berust op het beter benutten en uitbouwen van de bestaande kwaliteiten. De knooppunten van bedrijvigheid en de goede woonmilieus. Onder de naam 'Science Port Holland' wordt een hoogwaardig science en businesspark ontwikkeld in de polder Schieveen. Naast de ontwikkeling van Science Port Holland worden de Brainparken langs de A16, Alexander en Airport Rotterdam als doorontwikkeld. Hillegersberg, Kralingen, Rottezoom, Hoek van Holland zijn wijken met sterke identiteitsdragers. Hier omheen worden de gewilde rustig stedelijke en groenstedelijke woonmilieus uitgebreid. De wijken rond het centrum (Delfshaven, Noord en Blijdorp) hebben potentie om uit te groeien tot gemengde, stedelijke woon- en werkmilieus.

Zuid was in de eerste decennia na de oorlog een geliefd woongebied en plek om (woon)carrière te maken. Die positie moet Zuid terugwinnen. Met de ontwikkeling van de Kop van Zuid en de herstructurering van wijken wint Zuid aan kwaliteit en aantrekkelijkheid. Samen met corporaties en deelgemeenten wil de gemeente met het Pact op Zuid deze positieve ontwikkeling een impuls geven.
Op Rotterdam Zuid wordt met het Pact op Zuid een inhaalslag gemaakt. Sociaal-economische en fysieke problemen worden integraal aangepakt. Er wordt ingezet op de kanskaarten voor bedrijvigheid (Zuidplein, Stadionpark, MCRZ, A15 zone, eat en meet). En daarnaast op het transformeren van wijken naar aantrekkelijke woongebieden.

Het Zuiderpark is de kern op Zuid, van waaruit nieuwe aantrekkelijke woonmilieus in een waterrijk gebied ontstaan. In Oud Zuid is de inzet gericht op pro-actieve particuliere woningverbetering en een intensieve hot spot aanpak van probleemgebieden. De herstructurering van de Tuinsteden leidt tot verbetering van de woonmilieus zodat binding van bewoners aan de buurten toeneemt. Dit is al succesvol in gang gezet in Hoogvliet

Ruim 9.000 gesprekken met Rotterdammers zijn vertaald in één verhaal: het Verhaal van de Stad.

Het Verhaal van de Stad

Hoe ziet Rotterdam er in 2037 uit, als de Rotterdammer het voor het zeggen heeft? Dat is te lezen in een magazine en op de website Verhaal van de Stad.

Op de website Verhaal van de Stad staan verslagen van alle gesprekken, een overzicht de online enquête. Een analyse van de Veldacademie en informatie over Het Gesprek (de overzichtsfilm). Maar u kunt er ook een trendanalyse en het downloadbare magazine vinden:

Meer informatie

Inmiddels is ook het traject rond de Omgevingsvisie gestart. Een eerste versie van de omgevingsvisie kunt u vinden op de pagina Omgevingsvisie.