Regelgeving hemelwater
Gepubliceerd op: 14-07-2021
Geprint op: 05-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/regelgeving-hemelwater/
Ga naar de hoofdinhoud

Het klimaat verandert, extreem weer komt steeds vaker voor. Daardoor neemt de kans op overlast en schade door hevige neerslag toe. De stad voorbereiden op een extremer klimaat doen we samen.

Dat houdt in dat we als gemeente Rotterdam niet alleen, maar voor, met én door de Rotterdammers de stad weersbestendig maken.

Daarvoor hebben we de volgende regelingen ingesteld:

  • Bestaande situaties: de Hemelwaterverordening voor het afkoppelen van verharding van bestaande gebouwen en terreinen.
  • Nieuwbouw: de eis van 50 mm waterbergen bij nieuwbouw in de Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam (VBOR).

In de openbare ruimte heeft gemeente Rotterdam een inspanningsplicht om hemelwater in te zamelen, af te voeren en te verwerken. Op particulier terrein is de eigenaar in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de verwerking van het hemelwater (artikel 3.5 van de Waterwet). Als particulieren dat vanwege bepaalde redenen niet kunnen, mogen ze het aanbieden aan de gemeente. Het lozen van hemelwater in het openbaar vuilwaterriool is min of meer een gewoonte in Rotterdam. Ongeveer 60 procent van de ruimte in onze stad is particulier eigendom.

Om in de toekomst overlast bij hevige neerslag te voorkomen, is het belangrijk dat private percelen actief worden betrokken bij het bergen van hemelwater en het scheiden van vuil afvalwater en 'schoon' hemelwater. Daarbij zijn twee situaties te onderscheiden, namelijk bestaande situaties en nieuwbouw.

Hemelwaterverordening

Voor bestaande situaties geldt de Hemelwaterverordening:

De Wet milieubeheer (artikel 10.32a) geeft de gemeente de bevoegdheid met een verordening regels te stellen over het lozen van hemelwater. De verordening bevat een verbod om hemelwater af te voeren naar een openbaar vuilwaterriool van de gemeente. We laten dit verbod ingaan als de gemeente het bestaande riool vervangt en een apart hemelwaterriool aanlegt.

Hoe werkt dit?

In eerste instantie moet het opgevangen regenwater binnen het eigen perceel worden verwerkt. Als perceeleigenaren dit redelijkerwijs niet op het eigen perceel kunnen verwerken dan kunnen zij aansluiten op het gemeentelijk hemelwaterriool. We noemen dit afkoppelen: het beëindigen van de afvoer van afvloeiend hemelwater naar het openbaar vuilwaterriool door dit hemelwater te benutten, te infiltreren of te behouden in de bodem dan wel te brengen naar een hemelwatervoorziening in de openbare ruimte of oppervlaktewater.

Zie voor tips om het hemelwater op eigen terrein te verwerken ook de website van het Rotterdams Weerwoord:

Voor een aansluiting op het gemeentelijk hemelwaterriool legt de gemeente het gedeelte van de rioolaansluiting in het openbaar gebied aan en is dan ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud in het openbaar gebied. De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor het gedeelte van de rioolaansluiting op zijn perceel.

Er is een grens gesteld aan de werkzaamheden die particulieren zelf moeten verrichten. Als aantoonbaar is dat de te maken kosten voor het afkoppelen van de bestaande woning hoger uitvallen dan 500 euro,dan wordt redelijkerwijs geen inspanning van de perceeleigenaar verwacht. Bij grotere gebouwen (en terreinen) zoals wooncomplexen, onderwijsinstellingen en dergelijke wordt een inspanning tot 10 euro per vierkante meter als redelijk beschouwd.

Eis van 50 mm waterbergen bij nieuwbouw in de VBOR

Een geschikt moment om waterberging aan te leggen is bij nieuwbouwprojecten voor woningbouw, kantoren en bedrijven of de aanleg van terreinen. Bij nieuwe bouwwerken en nieuwe terreinverharding van 500 vierkante meter en groter moet 50 mm waterberging worden aangelegd. Is de regenbui zo heftig dat de berging vol raakt dan kan het overtollige water direct op het gemeentelijk (hemelwater)riool worden geloosd. De waterberging moet binnen 50 uur na de bui weer beschikbaar zijn voor een volgende bui. De initiatiefnemer heeft een bepaalde vrijheid in de wijze waarop de waterberging wordt aangelegd.

Het is belangrijk om vroegtijdig contact op te nemen met de afdeling Water voor afstemming over de aan te leggen waterberging. Dan kunnen voorzieningen nog in het ontwerp van de ontwikkeling worden meegenomen. Contact opnemen kan via een mail naar het Waterloket, waterloket@rotterdam.nl.

De afdeling Water beoordeelt de waterberging en moet goedkeuring verlenen. Zonder goedkeuring kan geen rioolaansluitvergunning voor het project worden verleend.

Lees meer in de folder Waterberging bij nieuwbouw:

Meer informatie

Heeft u vragen over water of suggesties voor het Waterloket? Stuur een e-mail naar waterloket@rotterdam.nl.